Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Sakın meyil verme fânî dünyaya

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Aldanma sakın ağyârın hâline

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Nice Süleymanlar konup göçtüler

Ecel şarabını canlar içtiler

Nice kimseler bu hep benim dediler

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bakmaz mısın çarh-ı gerdûn hâline

Kimse dayanmaz ol feleğin zârına

Yanarsın sonra nefsinin nârına

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu vefâsız çarh-ı gerdûn dönüyor

Nice kimseler de ana kanıyor

Bu aşkın âlemi özde yanıyor

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

On sekiz bin âlemin habibi ne oldu

Bu dünya yedi kere boşalıp doldu

Yüz yirmi dört bin nebi ahir mevt oldu

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Elli yedi bin âşık canlar geçtiler

Nice kimseler felek pençesine düştüler

Kimi nârda kimi nûrda göçtüler

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu fânî dünyaya bir nazar eyle

Ârif ol kelâm-ı hikmeti dinle

Çarh-ı gerdûn dönmüş bir nazar eyle

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Çarh-ı gerdûn vefâsızdır hem döner

Aldananlar cehennem nârında yanar

Vefâsız kimseler dünyaya yanar

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Bu dünya fânîdir vefâsız dedi

Kimine libas kimine hicrân verdi

Sâdıklar dünyaya meyil vermedi

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Kemter Yusuf dertli sakın aldanma

Dünyaya meyil verip eğlenip kalma

Ol nefsin ateşine âkıbet yanma

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

*Nutuk 38. Yâr Elinden Gelen Bâde, Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları