Nutk-u Şerif

25 Ocak 2017

                                                                                      Hakk sûretidir âlem-i imkân ile Âdem,

Bundan güzeli nerde ki Cennet’te mi sandın?

Her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli,

Sen de bu cemâli, huri gılmanda mı sandın?

Her yerde, fakat arifin kalbindedir Allah,

Yoksa sen onu arz u semâvâtta mı sandın?

Dünya diyerek geçme sakın, burdadır her şey,

Mîzân ü sırât’ı mutlaka orda mı sandın?

Cennet ü dûzah, gamm u sürûr, zulmet ile nûr,

Yaptıklarının gölgesi hâriçte mi sandın?

Bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen,

İnsanlığı sâde yiyip içmekte mi sandın?

Hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle,

Noksanı meğer adl-i ilâhîde mi sandın?

Fikrim bu benim, virdim ise her lahzada âh,

Sen âh-ı ateş-sûzumu beyhude mi sandın?

Yeniler her âh ile Ken’ân ahd-i elesti,

Âhım acaba nefha-yı hâbîde mi sandın?

dûzah: cehennem

gamm u sürûr: hüzün ve sevinç

vird: sık sık ve devamlı okunan dua

âh-ı ateş-sûz: yakıcı ateşin âhı

ahd-i elest: bezm-i elest’te yapılan ahd

                                                                                           nefha-yı hâbîde: uyuyanın esneyişi