Siyasi Düşünce Tarihinde İnsan Hakları

Günümüze kadar geçirilen aşamalara paralel olarak insan haklarının, insanlığın ortak değerlerini oluşturan temel kavramlardan biri haline geldiğine şüphe yoktur. Her insanın saygı görmesi gerektiği fikrine dayanan insan hakları, insani var oluşa ilişkin ve yoklukları durumunda “insan olarak” yaşanamayan haklardır. Hangi inanç, kültür, zihniyet veya gelenek olursa olsun insan hakları kayıtsız kalınamayacak bir alandır.

60 yıl önce bir ütopya
olarak görülen insan hakları, bugün dünyanın her köşesinde kuzeyde, güneyde,
doğuda ve batıda, bir ideal olmaktan çıkmış, günlük politikanın ve yaşamın bir
gerçeği haline gelmiştir. Siyasal rejimlerden bağımsız olarak tüm insanlar, haklarını
ve özgürlüklerini talep eder hale gelmiştir. Bu anlamda küresel çapta bir
bilinçlenme, farklı düzey ve yöntemlerle bir mücadele söz konusudur.
Uluslararası kamuoyunun bir dayanışma alanına dönüşen insan hakları, en
otoriter hatta totaliter rejimleri bile sarsmakta, daha insani ve demokratik
bir dönüşüme tâbi tutmaktadır. İnsan hakları temelde statükoyu değiştirmeyi ve
dönüştürmeyi amaçlayan, hak ihlallerinin olmadığı ya da minimize edildiği bir
toplumsal ve küresel düzeni hedeflemektedir.

Bir arada barış
içinde yaşamanın ön koşulu, insan hak ve özgürlüklerinin tüm toplumlarca
belirlenmesi ve savunulmasıdır. Bu anlamda “evrensel ülkü mabedi”, tek bir
uygarlığın evrenselleştirilmesi değil, “farklı uygarlıkların bir arada hakça
yaşayabilmesinin evrensel ölçütü” olarak anlaşılmalıdır. Bu ölçüt, uygarlıklar
arası uzlaşmanın toleransını belirler
.” Metin Bobaroğlu (Simgesel Düşünme,
s:27)

İnsan hakları şüphesiz
bütün kültürlerde aynı şekilde algılanan ve değerlendirilen bir kavram
değildir. İnsan hakları, insanın anlamı, amacı, değeri, toplumsal bağlamdaki
konumuyla ilişkilidir ve bunları farklı şekillerde belirleyen dünya
görüşlerinin farklı yaklaşımlarına tabidir. Fakat bununla birlikte herkes
açısından değişmeyen gerçek şudur. İnsan hakları, insan olarak kalmamızın ve
kendimizi gerçekleştirmemizin temeli olan haklardır. Bu esastan hareket
edildiğinde, bir insanın haklarını ihlal etmenin, o kişiye, sanki insan
değilmiş gibi davranmakla aynı şey olduğu sonucuna varılacaktır. İnsan hakları
özü itibariyle, ırk, milliyet, din, cinsiyet veya kimliğimizi oluşturan diğer
özelliklerden dolayı herhangi bir ayırıma tâbi tutulmaksızın, “herkes için
onurlu bir hayatı güvence altına alma projesi” olarak belirmektedir.

Ne var ki önemine
binaen insan haklarını ilgilendiren pek çok noktada anlam karmaşası ve
belirsizlik söz konusudur. Bunun başlıca nedeni, insan hakları kavramının,
farklı disiplinlerce farklı şekillerde ele alınması ve değerlendirilmesidir.
İnsan hakları dini, felsefi, tarihi ve sosyolojik alanlarda olduğu kadar
hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal planda da karmaşık bir ilişkiler bütünü
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir kavram ne zaman
tehlikeli olur? İçeriği bulanık olduğu halde, herkes bu kavramı bildiğini
sanınca! Korkarım, insan hakları tehlikeli bir kavram olmuştur bile. Felsefe
onları yeniden ele almalı ve içeriklerini didiklemelidir.
” İoanna Kuçuradi

İnsan hakları sorunu
bir hukuk sorunu olduğu kadar, bir felsefe sorunu, bir etik sorunu ve en
temelde bir siyaset sorunudur. İnsan haklarının belirlenmesi ve özgürlük
anlayışının yerleştirilmesi için siyasal düzenlemelerin yapılması gerekir.
İnsan hakları, ancak ülkeyi yönetenlerin temel hakları korumayı amaç
edinmeleriyle çıkarılacak anayasa, yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ve
amacına uygun bir biçimde uygulanmasıyla korunabilir. Yasalar ya da bir bütün
olarak hukuk kurumu siyasetin içindedir.

İnsan hakları
siyasal bir sorundur. Çünkü tüm yurttaşların insan olarak olanaklarını
geliştirmeleri, korku ve yoksunluktan uzak yaşayabilmeleri için gerekli
koşulları doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sağlamak, her devletin
görevidir. Tek tek insan hakları, etkin ve edilgin anlamda etik ilkelerdir.
İnsanların görmesi ve başka insanlara göstermesi gereken muameleyi dile getirirler.
Aynı zamanda toplumsal düzenlemeye, hukuka ve siyasete etik talepler getirme
girişimidirler.
” İoanna Kuçuradi

Devletin varlık nedeni
konusunda çeşitli tartışmalar, görüş farklılıkları bulunsa da, devletten en
başta beklenenin kişilerin temel haklarını korumak, ülkede temel özgürlükleri
sağlamak olduğu konusunda neredeyse bir görüş birliği vardır. Bu nedenle
devletten beklenen şeyin en başta insan haklarını korumak olduğunun söylenmesi
bir abartı taşımaz. Siyasetin ya da siyaset adamlarının amacı, genellikle hem
teorik olarak hem pratik olarak sıkça dile getirildiği gibi, yurttaşların
mutluluğunu sağlamak ise bunun önkoşulu da tüm yurttaşların temel hak ve
özgürlüklerden mümkün olduğunca ve eşit biçimde yararlanmasının sağlanmasıdır.
Bugün, hukuksal bir kurum olarak devletin, amacına uygun kurulan ve işleyen bir
devletin iki ana işlevinden söz edilebilir. Yurttaşların temel haklarını
güvence altına alması ve bu haklara saldırı olduğunda saldırganları
engelleyerek, söz konusu ülkede bu hakların yaşanabilmesini sağlamasıdır.

Siyaset felsefesi ise“birlikte iyi yaşam”ın niteliğine dair bir sorgulamayı içerir. Siyaset
felsefesi tarihine ettiğimiz tanıklık “iyi yaşam” arayışının bir parçası olarak
değer bulur. “İyi” ve “kötü” arasındaki sınırların giderek görünmez hale
geldiği ya da “iyi” olana dair inancımızın yerini büsbütün bir umutsuzluk ve
“kötüye” karşı duyarsızlık durumuna bıraktığı bugün, belki de insanlık
tarihinde hiç olmadığı kadar etik ve politik kavramlar üzerine yeniden
düşünmeye, başka bir ifadeyle siyaset felsefesine ya da teorisine ihtiyacımız
olduğu açıktır.

Siyaset filozofları,
güncel insan problemleri veya hükümetle ilişkili gördükleri çatışmalar
hakkındaki sorulara cevap verirler. Batı siyaset felsefesinin uzun geleneği,
onların, bu felsefi problemleri test etmelerinden, eski ve yerleşik teorilere
tepki gösterme ve hatta ortadan kaldırma ihtiyaçlarından doğar. Siyaset
filozofları, yeni teoriler yaratarak, insanların siyasal davranışlarına öncülük
edecek bir dizi yeni tavsiyeler, mümkün olduğu kadar açık ve tutarlı inançlara
dayalı reçeteler sunarlar.

Yönetim sanatıyla
karşılanan bir kavramsal çerçeveyi de barındıran siyaset felsefesi, iyi
yönetimler ve kötü yönetimlerin sınırlarını gösterir.

Çağımızda siyasetin
kirli bir oyun ya da teknik bir etkinlik olduğuna dair inancımız o denli
güçlüdür ki, aklımıza siyasetin kendinde iyi bir yaşam olduğuna dair anlayış ve
dünyayı daha iyi yaşanır bir yer kılmak için siyaset yapmak gelmez. Oysa özgün
anlamıyla siyaset, ortak bir insanlık eylemidir ve insanlık yine insanlığın
yaptıklarını değiştirebilir ve düzeltebilir. İnsan, kendi çabasıyla kendi
tarihini bugün yeniden ve farklı bir şekilde yazabilecek güce sahiptir. Bu da
insanın özgürlüğünün bir göstergesidir. Başka bir deyişle yaşadığımız dünyada
hâlâ bir umut vardır ve bu umudun gerçekleşme yolu, hayalini kurduğumuz “olması
gerekenlere”
doğru, birlikte eylemekten yani siyasetten geçer.

Siyaset felsefesi
tarihi okuması, bugünün üzerimizde eylemin gereksizliğine dair kör kanılar
yaratan ideolojik kıskacına karşın, yeni olanakların keşfini sağlar. Tarihsel
örnekler göstermiştir ki farklı siyaset ve birey anlayışları olanaklar
dahilindedir.

İnsan hakları bugün
kültürel ve özellikle siyasi hayatta önemli bir rol oynamaktadır. “Bütün
insanların, insan olması hasebiyle sahip olduğu temel hak ve özgürlükler”
olarak tanımlanan insan hakları, yarım asrı aşkındır dünya politikasında
gündemin önemli bir maddesi olmayı başarmıştır. İnsanlık onurunu korumayı
amaçlayan insan hakları, özgürlükçü siyaset bilimi teorilerine göre, “devletin
var oluş nedeni
” olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, “devletin temel
görevi insan hak ve özgürlüklerini korumaktır”
.İnsan hakları
ihlali, başta insanlık onuru olmak üzere, insanlığın ve ahlaki değerlerin reddi
demektir.

İnsan hakları meselesi
tarihin eski çağlarından beri farklı seviyelerde düşünülmüş ve düzenlenmiştir.
Ama hangi seviyede düşünülmüş ve düzenlenmiş olursa olsun, hep insanlığın
gündeminde kalmıştır. Modern çağa gelinceye kadar, toplumların tarım toplumları
olduğu dönemlerde söz konusu olan, “grup hakları” idi. Siyasi rejimlerin belli
gruplara, sınıflara (din adamları, aristokratlar vs.) dayandığı bu dönemlerde,
siyasi iktidarı en fazla destekleyen grup en fazla hakka da sahip oluyordu.
Modern çağın başlamasıyla birlikte, “fert hakları”nı dillendiren görüşler
yaygınlaşmaya başladı. Sanayileşmenin hızlanıp üretimin artmasıyla beraber
insan hakları meselesi “Haklar Bildirileri”nde ve anayasalarda yer aldı. İnsan
hakları meselesinin vaat safhasından çıkıp hayata geçmesi, esas olarak “refah
toplumu” safhasına geçilen 20. yüzyılın ikinci yarısında mümkün olabilmiştir.

Hak, insanlık tarihiyle
yaşıt bir kavramdır. İnsanlık tarihinde fert ve toplum planında oynadığı önemli
rol itibariyle de hak, dinlerin, felsefenin, siyasetin, hukukun ve ahlakın
ortak meselesi olmuştur. Hakkın hukuki bir tarifini verecek olursak, “Hak,
hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan
menfaattir,”
diyebiliriz. İnsanın, insan olmaktan ileri gelen ve doğuştan
sahip olduğu haklarının bulunduğu yolundaki düşünceler, M.Ö. 5. yüzyıla kadar
gider. Bu yüzyılda Sofistler, tabii kanunlarla insanlar tarafından konulan
kanunlar arasındaki zıtlığa dikkat çekerek, ikincilere karşı çıkarlar.

İnsan hakları meselesi
ilkçağlardan beri çeşitli düşünürler tarafından söz konusu edilmiş olmasına
rağmen, maddi şartları meydana gelmediği için siyasi iktidarlar üzerinde
zorlayıcı bir tesiri olmamıştı. Bu çağlarda fert haklarından çok grup hakları
konusunda çok nadir olarak seslendirilen görüşler de toplumda karşılık
bulmamıştı. Bu meselenin sistemli bir doktrin şeklinde ifade edilebilmesi için
17. yüzyılı beklemek gerekecekti.

İnsan hakları tarihi
din, kültür, ahlak, felsefe ve hukuki gelişmeleri içerir. Tarih boyunca hak ve
özgürlük fikri olagelmiştir. Fakat bunların insan hakları olarak kabul edilip
edilmeyeceği tartışma konusudur. Bireyin haklarını konu edinen ilk yazılı belge
Hammurabi (M.Ö. 1728 – M.Ö. 1686) kanunlarıdır. Zira bu kanunlar dönemi itibari
ile adil yargılanma ve mülkiyet hakkı konusunda çok modern düzenlemeler
içermektedir. Bu kanunlar bireyi keyfi sorgulama ve cezalandırılmaktan
koruyordu. Eski Yunan medeniyetinde de haklar bugünkü gibi olmasa da
tartışılmıştır.

İran Pers
imparatorlarından Büyük Kiros (M.Ö. 601 – M.Ö. 530), modern haklarla
örtüşen birtakım düzenlemeleri içeren “Kiros Silindiri”ni yayınlamıştır. “Büyük
Kiros”un bildirisi, temelde Babilli kölelerin serbest ve özgür olması
gerektiğinden bahsettiği için, kimi uzmanlar onu ilk insan hakları belgesi
olarak da kabul etmektedir. Daha yakınlara gelindiğinde İslam dünyasının insan
haklarına katkısı görülmektedir. Medine ve ona bağlı yerlerde bulunan Müslüman,
Yahudi, putperest ve diğer bütün toplulukların haklarını garanti altına alan ve
kim uzmanlara göre de ilk anayasa örneği olan M.S. 622 tarihli “Medine
Vesikası”dır. Aynı şekilde bütün insanların eşitliğini vurgulayan ve kadın
haklarından bahseden M.S. 632 tarihli “Veda Hutbesi” de insan haklarına
kaynaklık eden tarihi bir belge olarak kabul edilmektedir.

Bugün öyle görünüyor
ki, siyasal iktidar, çoğu zaman insanların çoğunu, bir kısmı bütün insan
cinsini yok etmekle tehdit eden yıkıcı güçlere maruz bırakan muktedir azınlığın
lehine çalışmaktadır. Geçmişte siyaset filozofları, insanlık yok olmadan önce
insani ilerlemeyi yeniden ileriye yöneltmeye yardım etmek için ortaya
çıkmıştır. Bu yeniden olacak mıdır? Neyin yeni olduğunu ve eğer ortaya çıkarsa
ne zaman olacağını fark etmek için, ilk olarak, eski olandan yani tarihten
haberdar olmak gerekir.

Antik Yunan Dönemi

Siyasal düşünce,
Platon’dan  (M.Ö. 427 – 347) başlayarak
büyük teoriler olarak ortaya çıkmadan önce, bölük pörçük olarak doğa
filozoflarında karşımıza çıkar. Doğa filozoflarının düşüncesinin merkezinde
doğa ve evren bulunur, toplum ya da siyaset değil. Oysa hemen ardından Sofist
düşünürler, düşüncenin merkezine toplum ve siyaseti, yani insanı koyarlar. Bu
düşünürlerin hemen çoğu yurttaşlık haklarına sahip olmadıklarından, aynı
zamanda bu haklara sahip olma mücadelesinin bir parçasıdırlar da. Bu ölçüde devleti
doğal ya da kutsal olarak görmezler. Sokrates (M.Ö. 469 – 399) ise daha
çok yurttaşlık ve polis arasındaki ilişkiye yönelir. Sokrates, polis’e (Yunan
kenti) ait bir işlev olarak siyaseti erdemle ilişkilendirir. Bu bakımdan
siyasetin liyakati gerektirdiği sonucuna ulaşır ve ölümü seçerek örnek bir
yurttaşın yasayla ilişkisinin ne olması gerektiğini somut olarak gösterir.

Platon

Platon (M.Ö. 427 – 347)
ile “Siyasal Düşünce” büyük teoriler olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Platon,
siyaset üzerine sistematik olarak eğilen ilk Antik düşünür olma vasfını
taşımaktadır. Hiç tartışmasız siyaset felsefesinin kurucusu ve en büyük
isimlerinden biri sayılan Platon, hocası Sokrates’ten felsefenin yüzünün insana
dönük olması, merkezde insanın yer alması gerektiğini çok iyi öğrenmişti. Ona
göre, insan öylesine küçük harflerle yazılmış bir kitaptır ki bu kitabın
okunabilmesi için bütüne, yani hocası Sokrates’in felsefesi ve hayatıyla işaret
ettiği polis’e yönelmek gerekmektedir.

Platon, siyaset
felsefesi ile ilgili soruları rakipsiz bir açıklık ve anlayış ile ortaya
koymuştur ve sonraki tüm siyaset felsefesi Platon’a düşülmüş dipnotlar
serisidir, diyebiliriz. Bu, düşünürlerin, Platon’un ideal rejim
kavramlaştırmasının çeşitlenmelerini sunmak zorunda kalmaları anlamına gelmiştir.

Platon, eserlerinde
“adalet”, “iyilik”, “eşitlik”, “güçlülük” ve “haklılık” gibi insanlık
durumlarını irdeleyerek düşlediği en iyi siyasi düzeni anlatmıştır.

Bizim anladığımız
biçimiyle “modern devlet” sivil toplumun, yönetici otoriteden ayrılmasına
dayanır. Bizim özel hayat dediğimiz şeyin tamamı devletten ayrılmıştır. Fakat
Platon’un siyasi rejim anlayışı özel alan için böyle bir ayrılığı, bağımsızlığı
tanımaz. Platon’un siyasi rejim anlayışı bizim gibi bireysel özgürlükleri
maksimize etmeye adanmış bir rejim değildir. O, vatandaşlarının eğitimini ve
mutluluğunu en üstün görevi olarak ortaya koyan bir rejimdir.

Platon’un siyaset
felsefesinde ki temel amacının, mevcut gerçekliği yadsıyarak siyasetin yeniden
inşası olduğunu söyleyebiliriz. Platon siyaset felsefesi kapsamında, polis’te
adaleti ve insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla “iyi bir düzen”, “adil bir
toplum” kurmanın yollarını araştırmış ve “iyi yaşam”ın tesisi için çaba
göstermiştir. Platon’un ideal polisi ya da “Kallipolis” örneği bir ütopya
olarak görülebileceği gibi, Atina demokrasisinin eleştirisi çerçevesinde iyi
bir yer (eu-topia) yaratma arzusu olarak da düşünülebilir. Platon’a göre
siyaset, hakikatin bilgisiyle yani mutlak bir bilgi anlayışıyla
temellendirilmelidir. Böylece kişiden kişiye değişen kurallar, değerler ve
kavramlar nedeniyle insanlar haksızlığa uğramaz ve böylece kimse işine geleni
ya da çıkarına uygun olanı, koşullanmış bir şekilde doğru olarak kabul etmez.

Platon’un ideal
polis’inde eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimi, oyun çağından başlatarak
aşamalı olarak ellili yaşlara kadar devam ettirir ve kişinin erdemli bir
yurttaş olarak kişiliğine uygun doğru bir işe yönlendirmeyi elzem kılar.
Kadınlar, erkekler gibi eğitileceklerdir. İdeal devlette kadınlar, beden eğitimi
de dahil, tıpkı erkekler gibi askeri disiplinde eğitileceklerdir. Kadının
erkekten bedensel olarak daha zayıf olduğu kabul edilir ve buna göre görev
dağılımı yapılır.

Platon’a göre yönetici,
ruhları aklın hakimiyetinde olan değişmez bilginin hükümdarlığını elinde
bulunduran filozof-krallar olmalıdır. Böyle bir toplumda demokrasinin temel
dinamiklerinden biri olan eleştirinin yeri olduğu söylenemez. “Hakikat” doğru
ve iyinin kendisi olduğu için, hakikati bilenler yegâne yol göstericilerdir ve
herhangi bir eleştiriye muhtaç değillerdir. Bu anlamda bir nevi totaliter bir
zihniyetin varlığından söz edilebilir. Platon’un ideal polis’i ortaya
koymaktaki asıl amacı, siyaseti evrensel bir bilgi anlayışı ile
temellendirerek, onu inanç ya da sanılardan kurtarmak ve bu yolla yurttaşların
daha mutlu olacağı bir dünya yaratmaktır.

Platon’un fikirlerinde
bazı dönüşümlere neden olan Syrakusai deneyiminin etkileri yalnızca “Devlet
Adamı” (Politikos) diyaloğunda görülmez. “Yasalar” (Nomoi) adlı
eserinde “Devlet” (Politeia) adlı eserine benzer bir Kallipolis tesis
etmeye değil, yasalarla yönetilen bir polis inşa etmeye çalışmaktadır. Bu
nedenle Platon’un Politeia’dan Nomoia’ya uzanan serüveninde iyi bir yönetim
modelinin Kallipolis’ten ikinci en iyi polis’e evrildiği söylenebilir. Her ne
kadar hiçbir yasa gerçek bir bilgenin kararından daha iyi olmasa da Platon için
filozof tarafından yönetilmeyecek bir polis’in yasalar ışığında yönetilmesi
daha doğrudur. İkinci iyi polis’e ilişkin olarak, devlet adamına bir filozofun,
bir diğer deyişle politik uzmanlık bilgisine sahip birine, iyinin bilgisine
sahip birinin eşlik etmesi gerektiği yorumu yapılabilir.

Platon her ne kadar
yurttaşların mutluluğuna öncelik tanısa da bu durum polis’teki herkesin
istediği gibi davranması, yönetimde herkesin dilediği gibi söz sahibi olması ve
insanların kendi geleceklerini ve iyiliklerini istedikleri biçimde
tanımlayabilecekleri anlamına gelmez. Platon için polis’teki herkes ancak kendi
bilişsel düzeyleri doğrultusunda iş gördüğünde mutlu olabilir ve böylece adalet
sağlanabilir. Platon, devlet anlayışı gereği, iş bölümünden hareketle ideal
devleti üç temel iş-meslek grubuna bölünmüş, sınıflı bir toplumsal zeminine
yerleştirir. Zemin üç temel iş alanıyla; üretim, koruma ve yönetim işleriyle inşa
edilir ve her bir iş ayrı bir sınıfa karşılık gelir. Bu üç sınıf yöneticiler,
koruyucular ve üreticilerdir. Üç ayrı sınıfı oluşturan insanların ruhsal
yapılanmaları, buna bağlı olarak yetenekleri, nihayet sahip oldukları erdemler
farklılık gösterir. Üreticiler sınıfı mensuplarına, kendisi için düşünen ve
harbeden yüksek iki sınıfa itaat zorunludur. İnsanın en tabi haklarından olan
mülk ve çocuk sahibi olma hakları açısından da yöneticiler ve savaşçılara
kısıtlama getirir. Bu iki yukarı zümrenin büyük bir aile gibi olduğunu, kendi
aileleri, özel mülkleri olamayacağını, kadın, çocuk ve malda ortak olacaklarını
ifade eder. Platon’un kişi haklarını kısıtlayıcı müdahalesi bunlarla
kalmamaktadır. Kişilerin eş seçme ve çocuk sahibi olma haklarına da müdahale edilmesi
taraftarıdır. Platon bununla da kalmamakta ve kadın ve erkeklerin hangi yaşta
çocuk sahibi olacaklarına da müdahale edilmesini istemektedir. Ayrıca Platon,
kölelik kurumunu kabul eder ve köleyi efendisinin mülkiyeti olarak görür ve bu
mülkiyet devredilebildiğini vurgular.

Platon’a göre devletin
doğal kökü, devleti kurduran doğal neden, hiçbir insanın kendi kendine
yetmemesi, bu yüzden de gereksinimlerini gidermek için başkalarının yardımına
muhtaç olmasıdır. Platon, Sofistlerin ileri sürdüklerinin aksine, devletin
insan yapısı olmadığını, tümüyle doğal olduğunu savunur. Şöyle ki Platon için
insanlar arasında sahip oldukları temel özellikler bakımından köklü ve doğuştan
gelen farklılıklar vardır. Bunun açık anlamı, insanların, tek başlarına kendi
gereksinimlerini karşılayamamasıdır. İnsanlar gereksinimlerini karşılayabilmek,
yaşayabilmek için farklı özelliklere sahip diğer insanlara doğal olarak muhtaç
ya da bağımlıdırlar. Böylece birlikte yaşama zorunluluğu doğal olarak karşımıza
çıkar. Yani Platon, devletin, insanların arzularına bağlı olmaksızın doğal bir
oluşum olarak karşımıza çıktığını savunur.

Aristoteles

Atina’nın yetiştirdiği,
polis merkezli düşüncenin en son ve en büyük isimlerinden biri olan Aristoteles
(M.Ö. 322 – 384), filozof kimliği yanında, somut olguları gözlemlemesi ve
çözümlemesi bakımından siyasal düşüncede öncü bir isimdir ve siyaset biliminin
kurucu babalarından biridir. Platon’un ardılı ve gözde öğrencisi Aristoteles,
Platon’dan farklı olarak, devleti doğal kabul ederken yalnızca insanların tek
başlarına kendi gereksinimlerini karşılayamamasından ve buna bağlı olarak iş
bölümünün zorunluluğundan hareket etmez. Devlet doğal ve zorunludur çünkü
devlet insanın mutluluk ve yetkinlik arayışında ulaşabileceği nihai erektir.
Aristoteles’e göredevlet denilen siyasal toplum, yalnızca bir arada
yaşamak için değil, soylu (erdemli) eylemlerde bulunabilmek içindir. Böylece,
doğal olarak yalnız var olamayan ve birlikte yaşamak zorunda olan insanın,
birlikte yaşamdan öte en yüksek mutluluk ve iyilik için devlete gereksinimi
vardır.

Aristoteles’e göre,
devlet ya da polis, kendisini oluşturan bireylerden ve kurumlardan ayrı bir
varlığa sahiptir. Devlet, en temelde insan doğasının yetersizliği ve insana
içkin bir amaç olarak en iyiye, mutluluğa yönelme ereğine dayandığı için, daha
polis’ler ortaya çıkmadan önce bile yönelinmiş bir erek olarak, bireyden önce
gelir. Bu da demektir ki insan, ancak bir polis’in üyesi, yani yurttaş (polites)
olarak tam anlamıyla insan olur. Aristoteles, buradan hareketle insanın zoon
– politikon
(siyasal – toplumsal bir hayvan) olduğunu saptar. Bu sözün
anlamı, özündekini gerçekleştirerek insanı insan yapan şeyin siyaset ya da
devlet olduğudur. Bu kuramsal bakışın yanında, devletlerin arasındaki
farklılıkları titiz bir biçimde gözlemleyen Aristoteles, devlet biçimleri
arasındaki bu farklılıkların toplulukların barındırdığı kimi özelliklerden
kaynaklandığını ve bu nedenle de bütün topluluklara uygun bir devletten
kesinlikle söz edilemeyeceğini kabul eder. Toplulukların ve buna bağlı olarak
devletlerin niteliği değiştiği için, bir devletin yıkılma nedenleri de bir
diğerine göre farklılaşabilir. O halde devleti ayakta tutmak için bütün
topluluklara önerilebilecek hazır bir reçete bulunmamaktadır.

Polis’i, mutluluğun ve
iyiliğin nihai gerçekleşmiş hali, insanlardan ayrı bir tür canlı varlık gibi
ele alan Aristoteles için, polis her şeyin yöneldiği temel amaçtır. Onun
karşısında her şey birer araca dönüşür. Hatta Aristoteles, tam da polis’in
çöktüğü bir dönemde, daha da ileri giderek, herkesin polis’e ait olduğunu
zihnine kazıması gerektiğini ileri sürmekten kaçınmaz.

Devlet, bütün
bireylerin, kurumların ve toplulukların üstünde olduğundan bütün topluluğun
iyiliğini düşünür. Bütün topluluğun iyiliği ise devlette amaçlanan adaletten
başka bir şey değildir. Kölelik kurumunu savunmak için onu doğal göstermeye
çalışan Aristoteles, kölelere hangi nitelikler atfedilirse atfedilsin, eninde
sonunda insan oldukları için bunu başaramaz. Sonunda köleyi “Akıl yürütme
yetisinden anlayacak kadar pay alan ama ona sahip olacak kadar pay almayan bir
kimse!”
olarak tanımlar. Köleler, akıl yürütme yetisinden pay
almadıklarından onlar için en uygunu efendilerine itaat etmekten ibarettir.
Aristoteles’in köle – efendi eşitsizliğinde ısrar etmesinin özel bir önemi
vardır. Buna göre, kölelerin varlığı sayesinde yurttaşlar bedenlerini ve
ruhlarını bozucu, alçaltıcı işlerle uğraşmaktan kurtulmaktadırlar. Aynı şekilde
yine köleler sayesinde, yurttaşlar boş zamana kavuşmakta ve özgür kişiler olarak
doğalarındaki en yüksek ereği gerçekleştirmeye yani siyasete zaman
bulmaktadırlar.

Aristoteles, sözü
yurttaşlığa getirerek, aile içinde ortaya çıkan eşitsizliğin izini bu kez
siyasal toplum içinde sürmeye başlar. Yurttaşı “Yargıya ve otoriteye katılan
yani yasal, siyasal ve yönetsel görevler alan ya da almaya hak kazanan kişi…”

olarak tanımlayan Aristoteles, köleler zaten bir yana, herkesin yurttaşlığa
kabul edilmesine de şiddetle karşı çıkar. Polis’te yaşayan herkes yurttaş
olursa ya o devlet bozulur ve yıkılır ya da adaleti gerçekleştiremeyen kötü bir
devlet olur. Bu nedenle, bedeniyle çalışanlar, zanaat ve ticaretle uğraşanlar
yurttaşın gerektirdiği akla, bilgiye, beceriye sahip olmadıklarından
yurttaşlığa kabul edilmemelidir. Bu bağlamda boş zaman sahibi olarak kendi
erdemini geliştirmeye çalışan ve siyasetle ilgilenen kişi ile ticaretle para
kazanmaya çalışan kişi eşit olamaz. Gerçek anlamda insan, tam anlamıyla özgür
olan kişidir. Yani kadınlar, çocuklar ve köleler gibi, bir başkasının
otoritesine bağlı olanlarla, bedenleriyle çalışanlar ya da tüccarlar gibi,
alçaltıcı işlerle uğraşanlar gerçek anlamda özgür sayılamazlar. Yurttaş olmayı
hak edenler yalnızca erdemli yaşam süren kişilerdir. Yurttaşın yaşamı “iyi
yaşam”dır. İyi yaşam, etik, politik ve teorik etkinliği içerir. İnsansal
erdemi, insansal iyiyi ve insansal mutluluğu araştırmak siyasete düşer.
Yurttaşlar agoralarda konuşarak, tartışarak, sorgulayarak eylemde bulunur yani
siyasete dahil olur.

Siyasetin Eski
Yunan’dan günümüze büsbütün dönüştüğünü söylemek zor olmasa gerek. Siyasal
alanın sözde genişlemesiyle siyasetin işlevsel bakımdan daralması doğru
orantılı olmuş, tarih boyunca yurttaş statüsüne sahip olanların sayısı
artarken, yurttaşın siyasal işlevi azalmıştır. Siyasal alandaki bu daralma,
yurttaşın kimi eylemleri yasadışı addedilip siyasallıktan uzaklaştırılarak,
evcilleştirilip siyasi niteliğinden kopartılarak, görmezden gelinip siyaseten
yok sayılarak ya da kanaatleri basın yayın organları aracılığıyla güdümlü bir
şekilde oluşturularak gerçekleşmiş, bu daralmada yurttaşın hanesinde belirli
aralıklarla tekrar eden seçimler için sandık başına giderek oy kullanmak
kalmıştır. Önceden hesap edilmiş sonuçlara ulaşabilmek için yurttaşların
iradesini kasıtlı bir şekilde yönlendirmeye hizmet eden bir tür “siyaset
mühendisliği” ortaya çıktığına göre, seçim sandığından çıkanın yurttaşın gerçek
iradesi olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır. Oysa yurttaşın asli özelliği
siyasete katılmaktır. İnsanı “doğa durumundan” yaşamaktan çıkaran şey, onun
devletin “ortak” hayatına katılarak siyaset yapma vasfıdır. “Yurttaş”, insanı
siyasetle ilgisinde belirleyen bir kavramdır.

Roma ve Orta Çağ

Antik dünyanın diğer
büyük parçası olan Roma uygarlığında siyasi düşünce, gelişmelerle sürer. Roma
İmparatorluğu (Krallık M.Ö. 735 – 510, Cumhuriyet M.Ö. 510 – 27) ve
İmparatorluk M.Ö. 27 –M.S. 1453), Antik Yunan dünyasından farklı olarak
geliştirilmiş düşüncelerin hukuksal olarak somutlaştırıldığı, bu bakımdan
siyasal düşünceye hukuk anlayışıyla katkıda bulunan bir örnektir. Bugün siyasal
mücadeleler içinde kullanılan birçok terim ve kavram, varlığını Roma’ya
borçludur. 2000 yıldan fazla ayakta kalan Roma İmparatorluğu’nun, cumhuriyet,
cumhuriyetten imparatorluğa geçiş ve imparatorluk dönemlerinden söz edilir.

Roma, M.Ö. 509’a kadar
krallıkla yönetilen bir kent devletidir. Bu nedenle siyasal örgütlenmesi
krallık mirası çerçevesinde anlaşılabilir. Krallık M.Ö. 509’da yıkılır ve
“Cumhuriyet” rejimi kurulur ama bu yeni rejim esasta krallık mirasının üzerinde
yükselmektedir.

Roma Krallığı bir
kabileler konfederasyonu biçiminde örgütlenmişti. Yurttaşlık haklarına sahip
olan Roma halkı (populus romanus) üç temel kabilede (tribus)
toplanmıştı. Temel örgütlenme ilkesi “soy” olduğu için siyasal haklardan
yararlanabilmek için, örgütlenmenin birinci basamağında yer alan bir soyun (gens)
mutlaka üyesi olmak gerekiyordu. Bir soyun üyesi olan yetişkin bütün erkekler
tüm yurttaşlık haklarını elde tutuyorlardı. Hiçbir soyla ilişkisi olmayan, iki
ayrı grup daha vardı. Bunların ilkine “pleb”, ikincisine ise “client”
denmekteydi. Bu iki kesim özgür nüfusu oluşturuyordu ama siyasal haklardan
yoksundular. Nihayet toplumsal örgütlenmenin en altında ise özgürlükten mahrum,
alınıp satılabilir bir mal olarak köleler bulunuyordu. Roma’da krallık seçim
konusuydu. Kral (rex) kendi altında bulunan iki meclisle birlikte
yönetimi üstlenirdi.

Başlangıçta tümüyle soy
temelli bir örgütlenme varken bu giderek değişir ve yerini ikamet ve özel
mülkiyet temelli bir örgütlenmeye bırakır. Buna göre, tüm yurttaşlar “patrici”
(soylu) ya da “pleb” (yani herhangi bir soyla ilişkisi olmayanlar) oluşları bir
yana, servetlerine göre tasnif edilir ve hem toplumsal hem askeri bir nitelik
taşıyan “centuria”lara ayrılır. Her “centuria”nın bir oy hakkıyla temsil
edildiği “comitia centuriata” adında yeni bir meclis oluşturulur. Bu yeni
tasnif, ister istemez yeni bir kesimi ortaya çıkarır; çoluk çocuklarından (proles)
başka serveti olmayanlar, yalnızca “çocuk üretebilenler”, “çocuk emzirmekten
başka mahareti olmayanlar” anlamında “proletarii” yani toplumun en yoksulları.

Krallığın yıkılarak
cumhuriyetin kurulmasıyla yeni yönetim halka aitmiş gibi görünse bile baskın
olan şey, yeni rejimin karakterinin de soyluluk tarafından biçimlendirilmiş
oluşuydu. Cumhuriyet (res publica) rejiminin en büyük yeniliği,
krallığın tasfiyesiyle birlikte, yürütme erkini kullanmak üzere konsüllüğü
getirmiş olmasıdır. Soyluların hâkimiyetindeki cumhuriyet düzeninde pleb’ler,
patrici’lerin siyasal haklarını meşrulaştırmaktan başka işe yaramıyorlardı. Bu
da pleb’lerin siyasal haklarını genişletmek için sürekli olarak mücadele etmesine
yol açmıştı. İşte bu mücadeleler Roma devletinin önemli bir siyasal laboratuvar
olmasını sağladı. Pleb’ler iki yüz yıla yayılan bir mücadele süreci içinde
büyük haklar elde etmeyi başardılar. Borç köleliğine son verilmesi, kendilerine
özgü bir meclis ile yöneticiler (tribunus) kurulunun oluşturulması,
patricilerle evlenme yasağının kaldırılması ve yüksek devlet görevlerinin
pleblere açılması bunlardan bazılarıdır. Özellikle evlenme yasağının ortadan
kalkması ve zenginleşmiş plebler ile patrici mensuplarının birleşmesiyle,
yepyeni bir sınıf ortaya çıktı. Bu sınıfın adı “optimates”tir.

Böylece Roma dünyasının
iki büyük hâkim sınıfı gelişimini tamamlamış oldu. Bunların karşısında ise
giderek yoksullaşan ve siyasal sistemden de dışlanan artık yoksulları nitelemek
için kullanılacak bir terime dönüşen “populares” ile ifade edilen halk vardır.
Ancak patrici ve optimates’in giderek zenginleşmesi ve doymak bilmez iştahları,
iki kesimi daha sınıf mücadelesi içinde önemli kılacaktır. Bunlardan ilki,
küçük köylülerin topraklarını kaybederek kentlere yığılmasıyla sayıları giderek
kabaran “proletarii” sınıfıdır. İkinci kesim ise büyük çiftliklerde ticarete
dayalı tarımın bel kemiğini oluşturan “köleler’dir.

MÖ II. yüzyılın
ortalarına ulaşıldığında Roma artık bir kent devleti olmaktan çıkmıştır.
İspanya’dan Batı Anadolu topraklarına kadar uzanan fiili olarak bir
imparatorluk haline gelmiştir. İmparatorluk, başkomutanın buyruğu altındaki
devletin yönetilme biçimini, yani geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birçok halk
üzerinde hüküm süren monarşiyi ifade eder. Bu imparatorluğun temel felsefesi
ise savaşmak, yönetmek ve para kazanmaktan ibaretti ki buna, “Roma
Gerçekçiliği” adı verilir. Ancak kuşkusuz, Roma’nın da eylemlerini
meşrulaştıracak, eylemlerinin alanını çizecek bir çerçeveye gereksinimi vardı.
Bu gereksinim Roma’ya hukuk getiriyordu.

Savaşlarda yenik düşen
toplulukların yığın halinde köleleştirilmesi ve bunların çitliklerde
kullanılması, bir yandan küçük üreticilerin rekabet edemez hale getirilip
yoksullaştırılmasıyla kentlere yığılmasına neden olmuş, aynı anda çiftliklerde
köle yığınları büyük güçleriyle siyasal bir tehdit olarak belirmiştir.
Gerçekten de sayıları giderek artan köle yığınları bu dönemde Roma devletini
sarsabileceklerini birden çok kez gösterirler. Örneğin M.Ö. 36’da, bir
ayaklanmayla Sicilya’yı tümüyle ele geçirmeyi başarırlar. Ama en büyük ve en
bilinen köle ayaklanması, M.Ö. 73’te, Trakyalı bir gladyatör olan Spartacus’un
önderliğinde gerçekleşen ayaklanmadır. İki yıl boyunca bastırılamayan ayaklanma,
Spartacus’un öldürülmesiyle dağıtılır ve ele geçirilen 6000 köle Roma’dan
Capua’ya dek uzanan Appia yolunda çarmıha gerilir.

Roma’yı sürekli
istikrarsızlaştıran sorunların başında giderek keskinleşen sınıf
mücadelelerinin geldiği açıktır. Roma siyasal sisteminin giderek askeri
ağırlıklı oluşu Cumhuriyet kurumlarının bozulmasına neden olmuştur.

Cicero

Marcus Tullius Cicero
(M.Ö. 106 – 43) varlıklı atlılar sınıfının mensubu olarak aktif bir siyasetçi
ve iyi hatip olmanın yanı sıra, Roma düşüncesinin en önemli isimlerinden
biridir. Cicero kişinin en üstün uğraşının politika ya da devlet adamlığı
olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncenin gerisinde ise kişinin kendini kamu
hizmetine adaması gerektiği biçimindeki eski Roma Cumhuriyet geleneği
yatmaktadır. Bilge kişiler politikayla uğraşmalıdır. Yurttaş, gerektiğinde
kendini devlet için feda etmeyi bilmelidir. Çünkü yurttaşın kişisel çıkarıyla
kamusal çıkar arasında bir birlik vardır. Bu yaklaşım Cicero’nun devlete
ilişkin temel görüşlerinin anahtarıdır.

Felsefe, Cicero
öncesinde Roma’da kökleşmeyi başaramamıştır. Romalıların gözünde felsefe
yalnızca boş vakitleri doldurmaya yarayan bir etkinliktir. Cicero, bu koşullar
altında felsefi ilk Latince metinleri üretmeye başlar.

“Yasalar Üstüne” (M.Ö.
52) adlı yapıtında Yunan’dan sonra “doğal hukuk” kavramını yeniden gündeme
getirmiş ve evrensel, zaman üstüne taşan, tanrısal akla uygun, hatta giderek
tamamıyla onunla bir olan dolayısıyla var olan yasaları aşan bir ideal kurallar
bütününden söz etmiştir. Cicero, yasalarının, hukukun ve bunlarla bağlantılı
olan adalet anlayışının temeline “doğa yasası” (lex naturae) kavramını
oturtur. Doğa yasası doğanın bir parçası olan her şeyde bulunur. İnsanlık
evrensel akıldan pay aldığı için bu yasa insanlara içkindir. Evrensel, genel geçer
ve mutlaktır. Cicero için hakiki yasa dediği “vera lex”, doğayla uyumlu, her
şeye içkin, ezeli ve ebedi doğru akıldır. Bu akıl emir ve yasaklamalarda
kendini gösterir insanı doğruya yöneltip yanlıştan alıkoyar ve bu yanıyla
vicdan kavramıyla oldukça örtüşür. Cicero için hakiki yasa tanrısal akıldır.
Kanun yapan kişiler evrensel yasayı bilmeli ve ona uygun yasalar
çıkarmalıdırlar. Cicero bu eserinde çağdaşları arasında büyük ilgi uyandıran
“siyasal özgürlükler” sorununu tartışmıştır. Filozof, yaşadığı dönem için büyük
bir öneme haiz olan bir soruyu gündeme getirir. Cumhuriyet anayasası içerisinde
kitle (pleb meclisi) ve aristokrasi (senato) hangi yetkilere sahip olmalıdır ki
yetkin bir devlet yapısına ulaşılabilsin.

Cicero ömrü boyunca
cumhuriyetin sürmesinden en çok yararlanan sınıfın, yani senatörlerin
sözcülüğünü üstlenmiştir. “Cumhuriyet Üstüne” (M.Ö. 54) adlı eserinde Platon ve
Aristoteles tarafından ortaya atılan siyasal rejimler (demokrasi, aristokrasi
ve krallık) ve köleliğe ilişkin kuramlar dahil Yunan etkisini yansıtmıştır.
Cicero bu eserinde Roma anayasasını ideal devlet modeli olarak algılar.
Kalabalıkları pek sevmemiş, onlar karşısında “iyi yurttaşları” her zaman
yeğlemiştir. Ama öbür yandan kalabalık olarak halkın siyasal sistemden dışlanmasının
yarattığı ve yaratacağı olumsuz sonuçların da farkındadır. Bu yüzden yine
seçkinlerin, yani aristokrasinin çıkarları gereği, kalabalıkları siyasal
sisteme dahil etmenin yollarını arar. Örneğin din, kalabalıkları yönetmek
bakımından son derece işlevseldir. Ama devletin asıl dayanağı elbette yine de
seçkin devlet yöneticilerinden başkası olmayacaktır.

Cicero’nun hukuk ve
adalet anlayışının kökeni felsefede yatar. En üst ve en doğru akıl olan
evrensel yasayı bilerek ona uygun yasalar üretebilecek ve adaleti
uygulayabilecek insanlarında yalnızca kendilerini felsefeye adamış kişiler yani
filozoflar olabileceğini gösterir. Yani Cicero, Platon’daki gibi devleti
yönetme işini filozof devlet adamlarına bırakmıştır.

Cicero Sezar’ın
öldürülmesinin ardından bir yanlış yapıp bu cinayeti destekleyince, patlayan iç
savaşta Sezar yandaşları zafer kazanınca yakalanmış ve başı kesilerek Roma’ya
getirilerek halka teşhir edilmiştir.

Hristiyanlık Tarih
Sahnesinde

Hristiyanlığın evrensel
bir din haline gelmesinde ve yayılmasında kuşkusuz en önemli etken Roma
İmparatorluğu’nun varlığıdır.

M.S. 1. yüzyılda ortaya
çıkan Hristiyanlığı insan hakları açısından değerlendirecek olursak, bu yeni
din, köleliği kaldıramamıştır. Yapabildiği şey, sadece köle ve hür arasında
fark gözetmeyip, ikisini de “insan” olarak eşit görmekti. Hristiyanlık, “Ne
Yahudi ne de Yunanlı vardı ne kul ne de azatlı vardır. Ne de erkek ve dişi
vardır. Çünkü Mesih İsa’da siz hepiniz birsiniz
.” (Kitab-ı Mukaddes, 1969;
195) ifadesiyle sadece hür – köle değil, Yahudi ve Yunan, erkek ve kadın
arasındaki eşitsizliğe de karşı çıkıyordu. Ne var ki, bu sadece bir tavsiye ve
temenni mahiyetinde kalmıştı. Kölelere farklı muamele ve zulüm Hristiyanlığın
Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edildiği I. Theodosius (M.S. 383
– 395) döneminden sonra da devam etti.

Hristiyanlığın ilk
evresinin son aşamasını ise Hristiyanlığı evrensel yeni bir din haline
getirerek diğer kavimlere açan Pavlus’un mektuplarının yazılı hale getirilip
derlenmesi ve nihayet İncil’in derlenme ve kabul sürecinin tamamlanmasıyla
Hristiyan teolojisinin felsefi olarak temellendirilmesi girişimleri oluşturur.

İsa (M.Ö. 4 – M.S. 33), mevcut dünyanın yozlaşmış bir dünya
olduğunun farkındadır ve özellikle bu dünya tarafından kirletilmemeyi istemektedir.
O yüzden bu dünyaya ilişkin hüküm vermeyi de reddeder. “Tanrı, Oğlunu
dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun
diye gönderdi
.” (Yuhanna, 3: 17-18). Yani aslında yargılama ve kurtarma
hakkı Tanrı’dadır. Her tür otoritenin kaynağı Tanrı’dır ve İsa da dünyayı en
büyük otorite sahibine uymaya çağırmaktadır. Bundan sonra havarilerin ellerinde
İsa’nın öğretisi, daha farklı bir çehre ve zenginlik kazanacaktır. Ama
Hristiyanlığı, ona uygun bir şeriatla donatan asıl isim Pavlus (M.S. 4 –
M.S. 67) olur. Pavlus, adeta bu dinin gerçek kurucusudur.

Pavlus, yeni dini inşa
edip yaygınlaştırırken mevcut bütün eşitsizlikleri onaylayarak ilerler. Böylece
var olan eşitsizlik halleri, yeni bir dinsel meşruluk zeminine kavuşturulmuş
olur. Bunun en açık örneği, Pavlus’un kadınlar ve kölelere karşı tutumunda
gözlenir. Hristiyanlık, Yahudilik’ten farklı olarak, kadınları da dinsel
cemaatin bir parçası sayar. Ama Eski Ahit’e yaslanarak “Erkek Tanrı’nın
benzeyişinde olup Tanrı’nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini
yansıtır. Erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Bu nedenle kadın
buyruk altında olduğunu göstermek için başını örtmelidir
” (I. Korintliler,
11: 7-10). Pavlus, bununla yetinmez ve açık bir itaat talep eder. “Ey
kadınlar, Rabbe boyun eğdiğiniz gibi, kocalarınıza boyun eğin
” (Efesliler,
5: 22-24). Kadın, adeta doğuştan suçludur. “Önce Âdem sonra Havva yaratıldı.
Aldatılan da Âdem değildi, kadın aldatılıp suç işledi
” (I. Timoteyus, 2:
11-14). Pavlus, böylece kadının ezilmişliğini ilk günah düşüncesine bağlamış
olur.

Bu dönemde kölelik
kurumuna karşı geliştirilen tutum da aynıdır, yani mevcut toplumsal
eşitsizliğin dinsel olarak meşrulaştırılması. Artık sıra siyasal iktidarın,
devletin onaylanmasına gelmiştir. “Herkes altında bulunduğu yönetime boyun
eğsin. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Bu nedenle yönetime karşı
direnen, Tanrı’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur
” (Romalılar, 13: 1-7).
Bu kısacık pasaj Hristiyanlıktaki büyük dönüşümü ya da İsa ile Pavlus
arasındaki siyasal yaklaşım farkını keskin bir biçimde göstermektedir. İsa,
edilgen ve dünyadan uzak duran bir tutum içinde, siyasal iradenin kaynağının
tanrısal irade olduğunu saptamakla yetiniyordu. Pavlus ise bununla yetinmez.
Siyasal iradenin kaynağı tanrısal iradedir ama var olan siyasal düzen de Tanrı
tarafından kurulmuştur. Bu yanıyla var olan otoriteye karşı direniş, doğrudan
onun kurduğu düzene direniş olması anlamında Tanrı’ya karşı direnişe dönüşecektir.

Pavlus’un bu
yaklaşımının tarihsel arka planında kuşkusuz, öncelikle yeni dindarların
Roma’ya karşı hareketlerini önlemek ve bundan kaynaklanabilecek tehditler
yüzünden yeni dini riske atmamak amacı olduğu açıktır. Fakat bu amaç
doğrultusunda Pagan Roma’ya yeni bir dinsel meşruluk zeminini altın tepsi
içinde sunduğu da açıktır. Bütün iktidarların Tanrı’dan kaynaklandığını,
Tanrı’dan kaynaklanmayan hiçbir iktidarın olmadığını belirtmek, eğer yalnızca
iktidarın kaynağını ifade etmiyor, aynı zamanda bütün bir siyasal düzeni de
kapsıyorsa, bunun anlamı dinin aynı zamanda siyasal düzeni, salt kaynağı
itibariyle değil, tüm boyutlarıyla meşrulaştırmak için kullanıldığıdır.

Bundan sonraki asıl
sorun kilise ile devlet ilişkilerinin nasıl düzenleneceği olacaktır. İşte bu
karmaşık soruna ilk sistematik yanıtı verecek olan, Patristik düşüncenin en
büyük ismi kabul edilen Aziz Augustinus olacaktır.

Aziz Augustinus

Aziz Augustinus (M.S.
354 – 430) yalnızca Hristiyanlığın ilk dönemlerine yön vermekle kalmamış daha sonraki
zamanları da düşünceleri ile etkilemiştir. Kilise babası Augustinus’un
düşüncesine yön veren başlıca kavram “iman”dır. Ona göre, inanmak için anlamak
gerekir. Filozof, vahşi hayvan gibi yaşamadığı sürece hiçbir insanın imandan
vazgeçemeyeceğini, imanın insan yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu
vurgular.

Aziz Augustinus’a göre,
tanrısal aşk insanı dünyevi/tensel zevkten uzaklaştırır. Onu ruhani bir evrene
ulaştırır. Ruhun temel gereksinimi, onu Tanrı’ya doğru sürükleyen aşktır. Aziz
Augustinus’un felsefesinin temel kavramlarından biri de özgür iradedir.
Özgürlük, insan iradesi ile tanrısal iradenin uyumundan ibarettir. Aziz
Augustinus eseri “Tanrı Devleti”ni büyük dinsel ve sosyal karmaşanın olduğu bir
dönemde kaleme almıştır. Bu eser toplum ve devlet felsefelerine yön vermiş
önemli bir eserdir. Augustinus’un felsefesinde sevginin, özellikle Tanrı
sevgisinin önemi büyüktür. Sevgi insanları bir araya getiren ve Tanrı’yla
kaynaştıran önemli bir özelliktir. Augustinus’un felsefesinde iki farklı türden
sevgi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, daha önce de gördüğümüz gibi Tanrı
sevgisi, diğeri de kendini sevmek veya dünya sevgisidir. Bu sevgileri içinde
barındıran farklı karakterdeki insanlar, doğal olarak birbirinden farklı iki
toplum inşa etmektedirler. “Tanrı’ya sevgi duyan insanlar Tanrı Devleti’ni,
içleri dünya sevgisiyle dolu olanlar da Dünya Devleti’ni meydana
getireceklerdir
. (Tanrı Devleti, XIV, 28.). Tanrı Devleti adlı
eser, bu iki devletin hikâyesidir. Her iki devlet de düzeni sağlamayı amaçlar
ve kendi amaçlarında haklıdırlar. Düzeni sağlama amacına yöneldikleri için de
aslında her biri yani Dünya Devleti ve Kilise, Tanrı Devleti’ne giden yolda
insanın yardımcısıdır. Onun gözünde, Hristiyanlık ve kilise, gökyüzü devletinin
etkisini duyurmaya başladığını gösteren yapı taşlarıdır.

Augustinus Tanrı’nın
varlığından kuşku duyan insanlara, Hristiyan dininin nasıl yüce bir mutluluk
kapısı açtığını göstermeye çalışır. Değişime tabi ölüme/bozulmaya yazgılı olan
şey varlığın kendisi olamaz. Mutlak anlamdaki Varlık ölümden ya da yok oluştan
ari olmalıdır ki, bu tanıma uyan sadece Tanrı’dır. Tanrısal Varlık
zamansallığın dışındadır.

Aziz Augustinus’a göre
insan özel bir formda yaratılmıştır. İnsanın ölümlü yazgısı diğer
yaratılanlardan farklı bir doğaya sahiptir. İradesini kullanarak kendi
kararlarını alma özgürlüğüne sahip olan insan, seçimlerine bağlı olarak
Tanrı’ya yaklaşabilir. Aziz Augustinus “Bu dünyada kuracağımız devletler
Varlığın getirdiği ahlaka uygun olarak yani Tanrı’yı yeryüzünde temsil eden
kilisenin inisiyatifi altında kurulsun ki, insanlar, ölüme yetkin biçimde
hazırlanabilsinler. İnsanlık aynı birey gibi yalnızca tanrısal irade ile değil,
kendi iradesi ile de yüzleşmek zorundadır.”
der. Aziz Augustinus
felsefesinin temel direklerinden birini “tarihe yön veren insan iradesi”
oluşturur.

Kölelik kurumunu doğaya
aykırı bulan Aziz Augustinus şöyle der: “Tanrı insana aklını kullanamayanlar
üzerinde hâkimiyet kurmasını istedi. O, insana hayvana hükmetmesini diledi.
Yoksa insanın insan üzerinde hâkimiyet kurmasına izin vermedi. Kutsal metnin
hiçbir yerinde köle sözcüğüne rastlayamayız. Kölelikten ancak bir cezalandırma
biçimi olarak bahsedilmiştir. Köleliğin kökleri tanrısal iradede
bulunmamaktadır.”
(Tanrı Devleti, XIX, 15)

“Huzuru Tanrı dışında bir
şeyde arayan insan yoklukla yüzleşmeye hazır olmalıdır”
(Augustinus, İtiraflar VII,11,17). Köklerini dünyevi
alanda arayan her şey ölümle yüzleşmek zorundadır. Aynı biçimde dünyevi barış,
geçici bir süreçten başka bir şey değildir. Her barış ancak yeni bir savaşa
kadar hükmünü sürdürebilir. Tanrı insanlar üzerine bir felaket gönderdi diye
hemen ondan yüz çevirmemek gerekir. Felâket, kötüleri düzeltmek ve iyilerin
erdemini sınamak içindir. Önemli olan bedene gelen zararlara karşı değil,
ruhumuzu, bilincimizi kirleten unsurlara karşı uyanık olmaktır.

M.S. 476’da Batı Roma
İmparatorluğu yıkılır ve Orta Çağ’ın başladığı kabul edilir. Özellikle Batı
Avrupa için geçerli olmak üzere, Orta Çağ denildiğinde, M.S.476’dan başlayarak
XV. yüzyılın sonuna kadar süren bir dönem anlaşılır. Orta Çağ’ı nitelediği
ileri sürülen temel özellikler iktisadi düzeyde feodalite, siyasal düzeyde
merkezi iktidarın yokluğu ya da yerel iktidarların öne çıkması, kültürel
düzeyde ise Hristiyanlığın kurumsallaşmasıdır.

Kilise artık dünyevi
iktidarla dinsel iktidar arasındaki farklılığı ve ayrışmayı ortadan kaldırma
peşindedir. İki ayrı iktidarı temsil eden iki ayrı kılıç, tek bir elde,
Papalığın elinde birleşmelidir. Bu da kiliseye hem dünyevi işleri idare etme,
düzeni ve adaleti sağlama, hem de dinsel alanı çekip çevirme hakkını ileri
sürme imkânı verir. Kilise, bir yandan maddi ya da dünyevi kılıcın kralların ya
da imparatorların elinde olduğunu söylüyor ama öbür yandan bu kılıcın ancak
Kilise’nin buyruklarına tâbi olarak kullanılması gerektiğini ileri sürüyordu.
Böylece, krallar ya da imparatorlar adeta kilisenin hizmetkârı haline
getirilmiş oluyordu.

Kilise, yine iki ayrı
iktidardan, iki ayrı kılıçtan söz etmekte ve bunu da İncil ile
temellendirmektedir ama bir farkla, her iki kılıç da biri kral tarafından
kullanılıyor olsa da kiliseye aittir ve kiliseye tâbi olmalıdır. Bu çerçevede
özellikle Papa VII. Gregorius, iki kılıç arasındaki uyumu bozmuş, tüm dünyevi
yöneticilerin Tanrı’nın hizmetkârları olarak onun vekili olan Papa’nın hizmetinde
olduklarını ileri sürmüştür. Bu yaklaşımı doruk noktasına ulaştıran Papa III.
Innocentius şunu iddia eder. “Prensler dünyada (beden üzerinde) iktidar
sahibidir, papazlar ise ruh üzerinde. Ruh bedenden ne kadar değerli ise
papazlık da monarşiden o kadar değerlidir.”

İslamiyet Tarih
Sahnesinde

İslam coğrafyasına
şöyle bir göz gezdirildiğinde, İslam’ın doğduğu yer olan 7. yüzyıl Arap
yarımadası, onu çevreleyen komşu ülkelerin durumuna kıyasla, yüzyılda zihni
faaliyetlerin ürünü olan felsefi ve bilimsel düşünce açısından oldukça kısır
bir durumdaydı. Hz. Muhammed’in (M.S. 571 – 632) peygamberlik döneminin
başlamasıyla Arapların cahiliye dönemine meydan okunmaya başlandı. Hz.
Muhammed, ilk Müslümanlarda akli düşüncenin filizlenmesini sağlamış “Oku!”,
Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?”, “Yeryüzüne dağılın ve geçmiş
milletlerin akıbetlerini görün
”, “Bilmediğiniz bir konuda bir bilene
sorun
” meallerindeki gibi ayetler, ilim ve düşünceye teşvik eden yüzlerce
ayetten bir kaçıdır. Hz. Muhammed savaş esirlerini çocuklara öğretmenlik
yapmaları karşılığı hürriyetlerine kavuşturduğu gibi, birçok hadis ile de
Müslümanları ‘düşünmeye” sevk etmiştir. Hz. Muhammed İslam’da ortaya çıkacak
olan derin düşüncenin temelini atmış ve ortamını oluşturmuştur. Aynı zamanda
insanın en temel bilgi kaynağı olarak, vahiy ile aklın birlikteliğini
göstermiştir.

İslamiyet döneminde ilk
anayasası Hz. Muhammed tarafından Medine’de huzur ve barışı sağlamak için
gruplar arasında M.S. 622 yılında yapılmış olan bir anlaşmadır. “Medine
Vesikası” olarak da bilinir. Yapılan anlaşma İslam’ın ilk yazılı anayasası olma
özelliğini taşımaktadır. Hz. Muhammed Allah’ın öğrettiği şekilde insanların
problemlerini ve değerlerini gözetip sosyal bir toplum meydana getirmiştir.
Anlaşma Hz. Muhammed, Paganlar, Yahudiler, Müslümanlar ve şehrin ileri gelen
aileleri ile kabileleri içermekteydi.

Hz. Muhammed, “Veda
Hutbesi” (M.S. 632) sırasında Arafat, Mina ve Akabe gibi yerlerde ashaba hitap
etmiş ve veciz bir şekilde tavsiyelerde bulunmuştur. Veda Hutbesi’nde bütün
insanlara yönelik evrensel mesajlar olduğu gibi, kul haklarını ilgilendiren
konular da ele alınmıştır. Dolayısıyla Veda Hutbesi’nin alternatif bir insan
hakları beyannamesi niteliğinde sayılması isabetli olmakla birlikte Allah’ın
affetmeyeceği iki günahtan biri olan kul hakkına büyük önem vermesi dikkat
çekicidir. Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde can ve mal dokunulmazlığı, cahiliye
âdetlerinden olan kan davalarının kaldırılması, suçun şahsiliği, karı-koca
arasındaki haklar ve sorumluluklar, Müslüman kardeşliği, Müslümanların
birbiriyle savaşmaması, emanetlerin sahiplerine iade edilmesi gibi doğrudan kul
hakkını ilgilendiren hususlar yanında kendisinin son peygamber olması, ümmetine
miras olarak Allah’ın kitabını ve sünnetini bırakması gibi temel esaslara vurgu
yapmıştır. Sonradan “Veda Hutbesi” ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
1948’de yayımladığı “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni karşılaştıran
çalışmalar yapılmıştır.

Dört Halife ve
Emeviler’in ilk döneminden itibaren, Kuzey Afrika’dan Hint yarımadası içlerine,
Yemen’den İran’a ve Orta Asya’ya kadar İslam coğrafyası genişleyince ve
Müslüman toplumu çoğalınca ilk başta doğrudan felsefeyi merak etmeyip, başta
matematikten, astronomi ve tıp gibi akli ve doğa ilimlerine merak ettiler.

İslam düşüncesi
bakımından Abbasiler devri ayrı bir öneme haizdir. Abbasilerin M.S. 750 yılında
Emeviler’den iktidarı ele geçirmesine paralel olarak İslam düşüncesinde hızlı
gelişmeler olmuştur. Düşünce hareketleri şekillenmiş ve kendilerine filozof
denen kimselerle M.S. 8. yüzyılın ortasından itibaren felsefe ve bilimsel
düşünce ortaya çıkmıştır. Bu dönemde İslam dünyasında, Süryanice ve Grekçeden,
Arapçaya çeviriler yapılmıştır. Buradan hareketle İslam dünyasının siyaset
alanında çalışma yapmış iki büyük düşünüründen bahsedilebilir.

Farabi

Farabi’nin (M.S. 872 –
950) devlet anlayışının kaynağını kendisinden önce yaşamış düşünürlerin
fikirleriyle paralel görebiliriz. Ancak Farabi’nin içinde bulunduğu İslam
kültürü ile uygun bir toplum yaşam kültürü geliştirmiş olması ise kaçınılmaz
bir son olacaktır. “El Medinetü’l-Fazıla” adlı eserinde mükemmel olan toplumu
bir şehir devleti içerisinde görmüş olan Farabi, fizik ve metafizik âlem
arasında köprü görevi gören insanı merkezine almış bir filozoftur.

Klasik Yunan felsefesi
ile İslam’ı uzlaştırma yolunu izlemiş olan filozof, Platon ve Aristoteles’in
kurmuş olduğu siyaset felsefesini İslam’la bağdaştırmıştır. Böylelikle de
kendisinden sonra gelen diğer filozofları kurmuş olduğu sistem ile
etkilemiştir. Siyaset üzerine kurmuş olduğu düzlemini mutlu olmaya dayandıran
ve insanın mükemmelliğe ulaşmasının ön koşulunu bir arada yaşamakta gören
Farabi, mutluluğa ulaşmanın insana iyilikten başka bir şey getirmeyeceği
inancıyla karşımıza çıkacaktır.

Farabi, insanların bir
arada yaşama zorunluluğu noktasında küçük, orta ve büyük teşekküllü erdemli
siyasal ve toplumsal oluşumların ışığında ideal devlet, ideal toplum ve ideal
başkan, ideal yönetici çizginişi çizmiştir. Tipik bir erdemli şehir modeli
ortaya koymaya çalışmış olarak Farabi’nin yapmış olduğu tasarımın arka planında
elbette İslam devletinin olmuş olması beklenen bir sondur. Ancak felsefe tarihi
içerisinde her dönemin kendisinden önceki dönem ile olumlu veya olumsuz yönde
etkileşimleri olduğundan dolayı kuşkusuz ki Farabi’de söz konusu tasarımını
ortaya koyarken Grek felsefesinin terminolojisinden yararlanmıştır. Ancak
Farabi, Grek dünyasının siyasi terminolojisinin aksine erdemli toplum veya
erdemli başkan tasavvurlarında Tanrı’nın ezeli tasarımından pay aldığını
görmekteyiz. Onun kurmuş olduğu hiyerarşiye baktığımızda en tepede bulunan amir
unsur evrende Tanrı iken, bedende kalp ve elbette erdemli toplumda başkandır.
Farabi söz konusu sistemini meydana getirirken sağlam bir beden, erdemli bir
toplum ve elbette evrenin yaradılış sebebi olan Tanrı arasında mükemmel bir
uyumu sergilemiştir. Farabi’nin ortaya koymuş olduğu ideal devlet anlayışında
oluşturmuş olduğu ilk başkan modelinde döneminin etkisiyle de elbette dini
yönden etkiler hissedilmektedir. Farabi’nin sisteminde İlk Başkan sıradan bir
insan değildir. Çünkü Farabi’ye göre “İdeal yönetim, tanrısal yönetimin
insani varlık sahasında uygulanabilir bir form içerisinde somutlaştırılmasıdır
”.

Farabi, “Tanrı”
kavramını felsefeden yardım alarak rasyonelleştirmiş bir düşünürdür. Bunu
yaparken de belki bir etkileşim örneği olacak nitelikte Grek dünyasının teoloji
yanını dini çerçevede adapte etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda da Farabi’nin
doğal etkilenişi içerisinde din ile felsefenin bir çatışma içerisine
girmeyeceğini gösterdiği de gözlerden kaçmamalıdır. Grek dünyasının Bir’in
özüne bağladığı Tanrı – evren ilişkisi karşısında İslam dininin Tanrı’nın
mutlak birliği üzerinde kuruşu görülmektedir. Hatta bu durumda ideal devlet
anlayışında Platon ve Aristoteles gibi önemli isimleri örnek almış olduğu gibi
her iki dönemin Bir kavramı üzerinde “Sudûr” nazariyesi ile farklı bakış
açılarında etkileşim yaşadığı da görülen bir başka boyutta gerçekliktir.

Tüm bu çalışmalarında
Farabi, daha çok kaynak olması açısından üstat olarak gördüğü Platon’dan
faydalanmıştır. Ancak etkilenişi beraberinde de insanın sosyal ve siyasal bir
varlık olduğunu söyleyen Farabi, insanın zorunlu ihtiyaçlarını kendi başına
karşılayamayacağından dem vuran ve bu doğrultuda sistemini uygun bulduğu
yanlarıyla çözüme ulaştırmaya özen göstermiş bir düşünürdür. Bundan dolayıdır
ki topluluk halinde bulunmayı öngören Farabi’nin bu düşünceleri etkileşimin örneği
olurcasına Platon’un devlet modelini anımsatmaktadır. Toplulukları alt
bölümlere ayırdığını gördüğümüz Farabi’nin siyasal sisteminde görüyoruz ki
mükemmelliğin ilk derecesini şehir yaşamına vermiştir. Belli başlı
farklılıkları içinde barındırıyor olsa da Farabi’nin söz konusu toplum teorisi
Platon’un şehir devletine benzemektedir. İnsana özgür irade ve seçimi sunmuş
olan Farabi mutluluğun sadece ideal devlette elde edilebileceğini savunmuştur.
Farabi’nin filozofu ilk başkan, ideal İslam şehrinin yöneticisi olarak görmesi
dahi Platon’un filozof – kral sentezini anımsatmaktadır. Farabi tüm bu
etkileşimleri inkâr edecek biri olmamakla birlikte İslam siyaset felsefesine
büyük katkıları olmuş bir düşünürdür. Yaşadığı dönemin etkisini de taşıyarak
düşüncelerini şekillendirmiş bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin
ve fikri yapısının algısı dolayısıyla temel kaynak olarak Kur’an’ı ve hadisleri
vermiş olan Farabi hem filozof hem de peygamberlik özelliğini taşıyan kişi
olarak da Hz. Muhammed’i görerek bakış açısına tasavvufi boyutunu katmıştır.
Tüm bu açıklamalar ışığında ise görülen odur ki Farabi, İslam felsefesinde
siyaset felsefesinin kurucusu olma rolünü layıkıyla yerine getirmiş bir düşünür
olarak felsefe tarihi içerisinde yerini almıştır.

İbn Haldun

İbn Haldun (M.S. 1332 –
1406), devletin meydana gelişini bir bakıma idare edenlerle idare
edilenlerin farklılaşması olarak izah etmektedir. Devletler, göçebe
toplulukların zamanla gelişerek, zenginleşerek yerleşik hayata yönelmeleri ve
kendi başlarına siyasi bir teşkilat kurmaları sonucu oluşur. “Asabiyet” bağı
kuvvetli, cesur ve savaşçı göçebe cemiyetlerin zengin ve gevşemiş yerleşik
cemiyetleri yenip, onların yerlerine geçmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır.

“Asabiyet” aynı soydan
gelen kimseler arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve tehlikelere karşı kendini
korumak için biyolojik bağlardan doğan, daha sonraları inanç birliğine
dönüşerek devletin kurulmasında yol oynayan soyut bir kavramdır.

İbn Haldun’a göre
devletin kurulması hükümdarın “Asabiyet” bağı kuvvetli bir soyun desteğini de
gerektirmektedir. Buna karşın, her “Asabiyet” sahibi devlet kurarak hükümdar
olamaz. Cemiyeti kendisine boyun eğdiren, vergiler toplayan, kendini saydıran
ve sınırları koruyan hükümdar olabilir. İbn Haldun, yazılarında, “egemenlik”
kavramına değinmekte, egemenliği içten en üstün otorite, dışarıya karşı da
bağımsızlığı gerektirdiğini, devlet için zorunlu bir uygulama olduğunu ortaya
koymuştur.

İbn Haldun, devletin
kuruluşunda, psikolojik bir etkenin de rolüne işaret eder. İnsan çoğu kere
yenilgisinin kuvvet noksanlığı gibi tabii bir sebebe dayandığını kabul etmez.
Yenenin üstün niteliklere sahip olduğuna yorumlar. Bundan sonra kişi bütün iş
ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek alır. Onu kendine model alır. Veya
kendisine üstün gelen kimsenin “Asabiyet”ten ve kuvvetten önce mezhep ve
mesleğinden ileri geldiği sonucuna varır.

İbn Haldun, devletin
iki temel üzerinde kurulduğunu, bunların asabiyet ve ekonomi olduğunu
vurgulamaktadır. Bu iki kurucu unsur devleti yalnızca kurmakla kalmaz, devleti
hayatı boyunca etkileyen ve ondan etkilenen güçleri oluşturmaktadır. İbn
Haldun’a göre, egemen olan siyasi iktidara da sahiptir. Ancak belirli bir
siyasi iktidara sahip olmak egemenlik kurmak için hükümdarlık etmek yeterli
değildir. İktidar, egemenliğin zorunlu koşuludur ancak yeterli koşulu değildir.
İbn Haldun, iktidar olmak için, uyruklarına boyun eğdirme, vergi toplama,
temsilci heyet yollama, sınırları koruyabilme koşullarını da yeterli bulmuyor.
Siyasi örgütlenmenin nicelik ve nitelik yönünden belirli bir güce erişmiş
olması şartını aramaktadır. Yurdundaki bütün asabiyetleri yenerek, bu asabiyet
sahiplerini yönetimi altına alamayan ve her muhalif kuvveti ortadan
kaldıramayan, kendi egemenliğinin üstünde başka bir kuvvet ve egemenlik bulunan
siyasi örgüt, düşünüre göre hükümdarlık değildir. Bu yönetim biçimleri, hükümet
süren bey ve eşrafın başkanları olup, başka bir devletin hükmü altında
toplanmışlardır. Bu tarz emirlikler (derebeylikler, feodaliteler) memleketi
geniş olan devletlerde görülür.

İbn Haldun devletin
egemenliği ile ilgili açıklamalarını değişik boyutlarda değerlendirmektedir.
Örneğin, egemenlik sahibi mülk ile yalnızca sınırlı bir coğrafi bölgedeki
belirli bir grup üzerindeki siyasi iktidar ilişkisini karşılaştırarak, “gerçek
mülk” ile “sınırlı mülk” ya da (nakıs mülk) ayrımı ile ifade
etmektedir. İbn Haldun “nakıs mülk” kavramını devlet içi iktidar ve
devletlerarası bağımlılık – bağımsızlık ilişkisi bağlamında kullanmaktadır.

İbn Haldun, devletin
hakiki mülk olduğunu belirtmiştir. Hükümdarın iktidardan uzak bırakılması
düşünüre göre devletin bünyesine ilişkin bir durumdur. Ama bu, devletin
bütünüyle egemenlik ve bağımsızlığı ile ilgili bir siyasi değişme değildir.
Devletin bağımsızlık ve egemenlik acısından “nakıs mülk” haline düşmüş
bulunması, iki halde olmaktadır. İlki, iktidara sahip olduğu halde hükümdarlık
düzeyine ulaşmayan örgütlenmelerdir. Diğer bir yönetim biçimi ise, devlet içi
iktidarın el değiştirmesi ile ilgili gelişimdir. Bu hükümdarın yönetimden
uzaklaştırılması veya “hükümdarın denetim altına alınması” biçiminde
oluşmaktadır.

Ona göre, devletin
bağımsızlık koşulları yönünden kayba uğraması devleti nasıl zayıf düşürecekse,
iktidarı devletin kurucusundan uzaklaşarak yeni unsurların eline geçmesi de bu
kez bağımsız bir devleti zayıflığa sürükleyebilecektir. O, konuya normatif bir
yaklaşımda bulunmaktadır. Yani düşünürü ilgilendiren temel sorun “devlet”
olgusudur. Siyasi otorite (hükümdar) ile siyasi iktidar (vezir, yardımcı vs.)
ayrımı olduğunda devletin gücünden kayba uğraması söz konusudur. Böylece devlet
gittikçe zayıf düşebilecek, durum yalnızca bir iktidar sorunu olmaktan
çıkabilecek, devletin egemenliğine gölge düşüren gelişmeleri doğurabilecektir.

İbn Haldun’un devlet ve
egemenlik ile ilgili bu görüşleri, genel kabul görün düşüncelerdir. İslam
boyutları çerçevesindeki bilgi ve gözlemlerine dayanarak geliştirdiği bu teori,
sonuçta kendiliğinden genel kabul gören evrensel düşünceler olmuştur.

XII. yüzyıl Avrupası’na
gelindiğinde belli başlı bazı temel değişiklikler hemen dikkat çekmektedir.
Bunların başında, ticaretin canlanmasıyla kentlerin ve kentli yeni sınıfların
giderek önem kazanmaya başlaması sayılabilir. Ayrıca siyasal düzeyde
krallıklara bölünmüş Avrupa’da, artık yönetimin salt kral merkezli olarak
anlaşılamayacak ölçüde karmaşıklaşması söz konusudur. Bunun tipik ifadesi de
M.S.1215’te imzalanan Magna Carta’dır. Magna Carta, İngiltere kralı Yurtsuz
John ve soylular arasında imzalanan İngilizce karşılığıyla “Great Charter”
(Büyük Berat) belgesidir. Bu belgeyle kralın soylular ve kilise üzerindeki
yetkileri kısıtlanmıştır. Beratın en önemli özelliği artık kral iradesinin tek
başına belirleyici olmaktan çıkmasıdır. Ayrıca bu berat, krallık iradesinin
üstünde, toplumsal olarak desteklenen soyut bir hukuka atıf yapan ilk
belgelerdendir. Magna Carta’nın önemli bazı maddeleri şöyledir. Hiçbir özgür
insan, yargılanmaksızın hapse atılamaz, sürgün edileme ve zarara uğratılamaz.
Hiçbir özgür insanın malına ve mülküne el konulamaz.

Aquinolu Thomas 

Görüşleri günümüz Roma
Kilisesi’nin resmi görüşü sayılan Aquinolu Thomas (M.S.1224 – 1274) sıradan bir
din adamı değildir. 1322’de, Papa XXII. Ioannes tarafından Aziz (Saint) ilan
edilmiş, 1879’da Papa XIII. Leo tarafından görüşleri teolojinin gerçek temeli
olarak nitelenmiş ve nihayet, 1914’ten, Papa X. Pius’tan sonra görüşlerini
tartışmak günaha girmekle eş değer sayılmıştır.

Siyasal düşüncelerine,
“Toplu Dinbilim”, “Prenslik Yönetim Düzeni Üstüne” adlı eserlerinde ve
Aristoteles’in Ahlak ve Politika eserleri üzerine yaptığı fakat tamamlanmamış
yorumlarında rastlamamız mümkündür. İnsan mutluluğunu esas alan Thomas, hukuk
anlayışını da bu zemin üzerine inşa eder. Bir anlamda Tanrı’nın yaradılışla
olan ilişkisi üzerine kavrayışı, insana doğal olarak yerleştirilmiş ahlak
kurallarının var olduğu düşüncesi onun doğal hukuk anlayışını şekillendirir.
Nitekim bu tip kurallarının varlığının başka şekilde haklılaştırılması çok
zordur. Ona göre hukuk, genel olarak eylemin, insan mutluluğunu gerçekleştirmek
amacıyla bir halk ya da halkın temsilcisi tarafından kamusal bildirim
aracılığıyla rasyonel bir şekilde düzenlenmesidir.

Thomas ile birlikte
artık Kilise çatısı altında, Aristotelesçilik, tümüyle dinselleştirilerek de
olsa, siyasal düşüncenin omurgası olarak yeniden canlanır. Aquinolu Thomas,
kendi döneminde Latinceye çevrilmiş olan Aristoteles’in Politika’sını okuyup
değerlendiren ilk Skolastik düşünürdür. Buradan hareketle de Aristoteles’in
siyasal görüşlerinin anahtarı durumundaki “zoon politikon”
kavramsallaştırmasını, dinselleştirerek de olsa, benimser ve kendi siyasal
algısını temellendirmek üzere kullanır. Ona göre öncelikle insanların birlikte
yaşamaları doğal bir zorunluluktur ve siyasal iktidarın varlığı da bu doğal
zorunlulukla temellendirilir.

Thomas’a göre felsefe
ve teoloji yani akıl ve iman, ikisi de kişiyi Tanrı’ya götürür. Öyleyse bu iki
kategorinin çatışması olanak dışıdır. Nihai olarak, felsefe ve teoloji
kardeştirler. Thomas’ın kaleme aldığı satırları okurken, XIII. yüzyıl
Avrupa’sının gerçeklerine değinilmelidir. Bu dönem, Avrupa’nın büyük bir
kültürel dönüşüm sürecinin içinden geçmektedir. Ardı ardına açılan
üniversiteler ve yeni kürsüler, bilimin dinsel dogmadan bağımsızlaşmasına neden
olmuştur.

Thomas, Augustinus’un
dikkatini tamamıyla “Tanrı Devleti” üzerine yoğunlaştırarak yeryüzü devletinin
sorunlarından uzak düştüğüne inanır. Toplumsal konular üzerine bir tartışma
başlatmayı hedefleyen filozof, insan doğasını “özgürlük” teması çerçevesinde
tanımlamaya girişir. Ona göre insan özgürdür ve bu yönüyle diğer dünyevi
varoluşlardan ayrılır. İnsan kendisine tanınan özgür iradeyi kullanarak,
yalnızca insana özgü olan mutluluk, iyilik, doğruluk ve bilgelik gibi üstün ruh
hallerine ulaşma olanağına sahiptir. Thomas özgürlüğü, ahlaki hayatı
örgütleyen, bireysel mutluluğun yanında ortak çıkarı da gözeten bir ilke olarak
tanımlamıştır. İnsan, özgürlüğün üst noktasına ulaşmak için dört temel erdemin
bilgisine ulaşmalıdır: İhtiyat, adalet, cesaret ve ölçülülük.

Thomas’a göre siyasal
alan ortak çıkar arayışından başka bir şey değildir. Ortak çıkar yaklaşımı
Thomas’ı bireysel çıkarı geri plana atmaya götürür. Bireyin, ortak çıkar içinde
erimesini öngörür.

Thomas için başlıca
dört tür yasa vardır. Bunlardan ilki, sonsuz yasadır (lex aeterna),
ikincisi doğal yasa (lex naturalis), üçüncüsü insani yasa (lex humana)
ve nihayet sonuncusu tanrısal yasadır (lex divina). Sonsuz yasa, bir
anlamda tanrısal aklı ifade eder ve evrendeki tüm varlıklara uygulanır. Her
varlığın kendine has ereği doğrultusunda ilerlemesini sağlar. Bundan türeyen
doğal yasa ise insana kendi potansiyel varlığını hem kişisel hem toplumsal
düzeyde nasıl mükemmelleştirebileceğini gösterir. Bu bakımdan, insanın doğal
amaçlarına ve eylemlerine uygun düşen (yani aslında sonsuz yasaya uygun düşen)
kurallar bütününden başka bir şey değildir. Sonsuz ve doğal yasanın dışında,
bir de insanların birlikte yaşama deneyimleri içinde ortaya çıkan kurallar
bütünü vardır ki bu da insani yasadır. İnsani yasa kaçınılmaz olarak sonsuz ve
doğal yasayla koşullu ya da onlara uygun olmak zorundadır. Son sırada yer alan
tanrısal yasa ise hakikati kavramak üzere iş görür. Thomas’a göre hakikati
kavramak için akıl kesinlikle vazgeçilmez bir araçtır, ancak unutulmamalıdır ki
aklın belli sınırları vardır ve hakikatin alanları aklı aşar. İşte tam bu
noktada tanrısal yasa devreye girecektir. Akıl nihayetinde insanın ve toplumun
somut varlığıyla sınırlıdır oysa insan bu somut varlığın dışında tanrısal bir
boyuta da sahiptir. Bu boyutu da akıl yoluyla kavrayamaz. Bu yüzden imana ve
dolayısıyla vahye gereksinimi vardır ki, iman ya da vahiy yoluyla insana
iletilen de tanrısal yasadan başka bir şey değildir.

Aquinolu Thomas’ı
kuşatan Aristotelesçi etki, onun evrenselcilik iddiasıyla hareket eden
Kilise’nin kendi dışındaki her şeyi yutmasını meşrulaştıran eğilimlerin dışında
kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Thomas’ın insanı farklı kategoriler halinde,
(insan, yurttaş, Hıristiyan gibi) ele alması önemli bir yeniliktir ve insanın
yurttaş olarak kavranması, toplumsal ve siyasal kararlar içinde kendi kişisel
varlığını aşabilen bir varlık olarak onanmasının da yolunu açmıştır.

XII. yüzyılın
ortalarından ya da başka bir ifadeyle Orta Çağ’ın artık çözülmeye başladığı
dönemden itibaren, krallar siyasal alanın yeni güçlü aktörleri olmaya başlar.
Ancak kralların almaları gereken daha çok yol vardır. Henüz, kralın kişiliğinde
somutlaşmış, birlik haline gelmeyi başarmış devletler ortada yoktur ama
özellikle Fransa ve İngiltere’de, devlet aygıtını cisimleştiren, krala bağlı
bir bürokrasi oluşmaya başlamış ve krallık buyrukları, ülke topraklarının
tümünde, feodal hukukun parçalayıcı sınırlarını aşarak hükmünü yürütür hale
gelmiştir. Krallar güçlerini artırabilmek için, güçlerini sınırlandıran feodal
hukuku da kullanmaktan geri durmazlar. Bu anlamda krallar küçük senyörleri
kendilerine bağlayıp büyük senyörlerin güçlerini kırmak için onların desteğini
kazanırlar. Papalar ise en büyük feodal senyörler durumundaydı. Hem yüzyılı
aşkın sürede ki birikimi sonucunda Hristiyan halklar üzerinde manevi bir
otorite kurmuşlar hem de feodal sözleşmeler yoluyla da ekonomik ve siyasal bir
güce ulaşmışlardı ayrıca son derece güçlü olan “aforoz” gibi bir silaha
sahiptiler. Demek ki asıl mücadele, siyasal iktidarın dini otoriteden ve dini
kurallardan bağımsızlaştırılması olarak laikleştirilmesi ya da
dünyevileştirilmesi için Roma Kilisesi’ne karşı verilmek zorundaydı.

Kral – Papa çatışması,
özellikle kralın kilise mülklerini vergilendirme ve din adamlarını yargılama
yetkisi konusunda patlak vermişti. Fakat bu konuların ardındaki asıl sorun,
ruhani iktidar ile dünyevi iktidar arasındaki sınırın nereden geçeceği
sorunuydu. Papalık savunucuları, dünyevi alanla ilgili her şeyin gerçekte
ruhani amaçlara hizmet eden birer araç konumunda olduğunu ileri sürüyor,
dünyevi işlerde bile son sözü söyleme yetkisinin papanın elinde olduğunu
savunuyorlardı. Buna karşılık, imparatorluk-krallık yandaşları, görüşlerini,
dünyevi olan hiçbir şeyin ruhani amaçları gerçekleştirmede bir araç olmadığını
ve dünyevi düzenin kendine özgü bir doğası ve bir amacı bulunduğu kabulü
üzerine oturtuyorlardı.

Bu çatışma sürecinde,
imparatorların safında yer alıp Roma Kilisesi’nin savlarına karşı yapıtlar
yayımlamış çeşitli düşünürlerle karşılaşılır. Bu düşünürler arasında öne çıkan
üç isim vardır: Dante, Ockhamlı William ve Padovalı Marsilius.
Her üç düşünürün de siyasal düşünceye katkısı, devletin toplumsal arka planını
ve devletin özünde din dışı olan bağımsız karakterini ortaya koymuş olmalardır.
Bu bağlamda Dante ile Ockhamlı William, dünyevi iktidar ile ruhani iktidar
arasındaki ilişkileri düzenlerlerken “karşılıklı bağımsızlık” savını
benimserler. Padovalı Marsilius ise onlardan daha ileri giderek devletin kilise
üzerindeki üstünlüğü savını açıkça dile getiren ilk düşünür olacaktır.
Padovalı, döneminin çok ilerisinde bir görüşü savunarak yasama erkinin halka
ait olduğunu açıklar: “Yasamacı halktır yani bütün yurttaşlar topluluğudur.
Bütün yurttaşlar topluluğu ister yasayı doğrudan doğruya kendisi yapsın ister
bir kimseye ya da birçok kişiye bıraksın, yasamacı kendisidir
.” Halkın yasa
yapma işini bir ya da birkaç kişiye vermesi, bu kişi ya da kişilerin yasama
erkine sahip olmaları anlamına gelmez. Bu kişiler, bu işi (hatta görevi) belli
bir süre içinde ve gerçek yasamacının otoritesi altında yerine getirirler.
Burada, modern siyasal temsil mekanizmasının “ilkel” biçimiyle karşılaşıldığı
söylenebilir. Yasa yapıcılar, yasamacının yani halkın temsilcisidirler ve onun
iradesini tam anlamıyla yasaya yansıtmak zorundadırlar.

Rönesans ve Reform

XIV. yüzyılın ikinci
yarısından XVI. yüzyılın sonuna değin Batı Avrupa büyük bir değişim süreci
geçirir. Özellikle kilisenin tekelinde tutmaya çalıştığı dinin yavaşça
Papalığın kontrolü dışında kendine yeni kanallar bulması, farklı dinsel
anlayışların gelişmesiyle dinde bir yenileşme ve nihayet kilisenin dışında yeni
“ulusal kiliseler” ortaya çıkar. Aynı zamanda kilise kontrolündeki toplumsal
yaşam, kilise zayıfladıkça tüm boyutlarıyla yenilenir. Bir bütün olarak
toplumsal hayatın, özel olarak kültürel dünyanın yenilenmesi ve bu yenilenme
doğrultusunda Antik Yunan ve Roma dünyasının değerlerinin yeniden anlamlı hale
gelmesi Rönesans kapsamında değerlendirilir. Rönesans hareketinin ruhunu “insan
merkezciliği” oluşturur. Tanrı ve onun temsilcisi olarak kiliseye dayalı
hiyerarşik evren ve dünya tasarımı yıkılmaya, yerini insana ve insan aklına
bırakmaya başlar.

XIV. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Rönesans, XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dinde
yenilenme olarak adlandırılan Reform ile iç içe geçerek genel olarak Avrupa’ya,
özel olarak dine ve siyasete yepyeni bir görünüm kazandırır. Bu sürecin sonunda
kilise ve krallar arasındaki mücadeleden kesin olarak galip ayrılan krallar ya
da devlet olacak ve din devletin kontrolü altına girecektir.

Reform, ilk olarak
kilisenin ve onun tanımladığı biçimiyle dindarlıktan arınma olarak bir “öze
dönüş, saf Hristiyanlığa yönelme” olarak yeni bir dindarlığın inşasıydı. İkinci
olarak ise artık kendi ekseni üzerinde birleştirici olamayan kiliseye karşı
yeni ama yine bütünleştirici, evrensel bir eksenin inşa arayışıydı. Yeni insana
bağlı olarak gelişen evrensellik arayışı Rönesans’ta, Rönesans’ın “hümanizm”
algısında tezahür edecektir. Bu bakımdan Rönesans ve Reform, Orta Çağ
dünyasının temsil ettiği dinsel evrenselliğin, dinsel insanın kesin bir biçimde
çözülüşüyse de evrensellik arayışından ve dindarlıktan tümüyle kopuş anlamına
gelmemektedir. Ama bu arayış her ikisi açısından da hiç umulmadık sonuçlara yol
açacak ve Avrupa, yalnızca bir noktada “evrensel bir dinin, evrensel bir
insanın, evrensel bir Avrupa’nın” olamayacağı konusunda uzlaşacak, Rönesans ve
Reform, başlangıçtaki çıkış noktalarının aksine siyasal ve kültürel bir
parçalanmaya ya da çoğulculuğa giden yolu açacaktır. Bu anlamda Rönesans ve
Reform ulusal oluşumlar için gerekli toplumsal ve siyasal koşulları
sağlamıştır.

Niccolò Machiavelli

Rönesans döneminin en
özgün siyasal düşünürü Niccolò Machiavelli’dir (M.S.1469 – 1527). İtalya’nın
Floransa kentinde doğan Machiavelli, Rönesans hümanizminin önemli isimlerinden
ve modern siyaset biliminin kurucularındandır. Filozof, yazar, diplomat,
müzisyen ve oyun yazarı olmanın yanı sıra döneminin Floransa Devleti’nin önemli
devlet adamlarındandı. 

Rönesans XV. yüzyıl
boyunca, İtalya sınırlarını aşarak tüm Avrupa’ya yayılma olanağı bulur. Çeşitli
prensliklere bölünmüş ve henüz Fransa, İngiltere ve İspanya gibi milli monarşi
rejimini tanımamış olan İtalya’nın siyasi bölünmüşlüğü üzerine kafa yoran
Machiavelli, 1513’te bütün çağları derinden etkileyecek olan “Prens” (Hükümdar
– Devleti Yöneten Kişi) adlı yapıtını 1513’de tamamlar.

Machiavelli, kalıcı
ününü Prens adlı bu başyapıtına borçludur. 1513 tarihli bu yapıt nedeniyle adı
politikada aldatıcı taktiklerin kullanımını içeren bir siyaset yapma biçimi
olan “Makyavelizm” terimiyle özdeşleşmiştir. Bu durum kısmen bir haksızlıktır.
Çünkü Machiavelli’nin amacı kötü ve çirkin politika yapma yollarını olumlamak
değil, politikanın olgusallıkta böyle yürüdüğünü göstermekti. Prens’te bir
prensliğin nasıl kurulacağı, nasıl yönetileceği, nasıl yitirileceği, tarihsel
ve deneyimsel yollarla anlatılır. Yaşadığı dönemin siyasi karışıklıkları
nedeniyle güçlü bir devlet yönetimini savunmuş, mutlak monarşiye duyulan
gereksinimi, koşulları ve araçlarıyla gözler önüne sermiştir. Yapıt, bu
özelliğiyle politik realizm ile politik idealizm arasındaki köklü ayrıma büyük
katkı yapmıştır. 

Prens iradesini kaosa
karşı kabul ettirebilecek bir önderlik durumunu temsil etmektedir. Verili bir
siyasi amaca yönelmiş olan verili bir ortak iradenin oluştuğu süreci aktarmaya
çalışan Machiavelli, prensi bizzat insanlar için bir araç ya da biçim haline
gelmekte ve prensin kişiliği ortak iradenin simgesini ve İtalya’da ki bir dolu
dağınık iradeyi birleştiren tarihsel şahsiyeti fiziksel olarak ve insan
biçiminde temsil etmektedir. Kamusal bir figür, bir halk adamı olması gereken
prens, devletin bekası için gerektiğinde her türlü etik dışı eylemi yapmak
zorundadır. Devletin esenliği için bazen yurttaşı aldatmak kaçınılmaz olabilir.
Machiavelli tarihteki başarılı yöneticilerin de aynısını yaptığını, tarihsel
verilerle kanıtladığı iddiasındadır. Prensin, siyasal amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için Hıristiyan etiğine uyması gerekmediğini vurgular. Bu
tarz bir etik türü insanlara sadece boyun eğmeyi, savaştan ve kavgadan
kaçınmayı öğütlemektedir. Bunların güçlü yöneticiye hiçbir yararı olmayacaktır.
Şu halde yapıt, ahlaklılığı, politik açıdan yeniden tanımlıyor görünmektedir.
Buna göre hükümdara ilişkin olarak kabul edilebilir gaddar eylem şeklinde ifade
edilebilecek bir eylem tarzı ölçüt olarak öne sürülmüş görünmektedir. Bu ölçüte
uyan bir eylem, hızlı, etkili ve kısa süreli olmalıdır. Machiavelli iyi
sonuçların kötü eylemlerden geldiği noktasındaki ironinin kuşkusuz farkındaydı.
Ama mutlak yönetici olmanın ona göre başka bir yolu görünmüyordu. Böylece
önemli olanın amaç olduğu, amaca götürecek aracın ise iyi ya da kötü olmasının
hiçbir önemi olmadığı vurgulanmış oluyordu. 

Machiavelli’ye göre
dürüstlük özel hayata mahsustur, politikanın tek kuralı iktidarın menfaatidir.
Prens’in sahip olduğu erdem ahlaki değil siyasi bir erdem olmalıdır.
Namussuzlar arasında yüzde yüz namuslu kalmak isteyen, er geç mahvolur. Tarihi
eylem içinde iyi kalplilik, insanı felakete götürür, zulüm ise
yufka yüreklilikten daha az zalimdir. 

Machiavelli, özellikle
eseri olan Discorsi’de (Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler) ortaya
koyduğu düşünceleriyle “Cumhuriyetçiliğin erken bir kuramcısı” olarak kabul
edilir. Ancak sözünü ettiği Cumhuriyet, demokratik bir cumhuriyet ya da bir
demokrasi değildir. Discorsi’nin hemen başında, Platon’dan beri süregelen
“monarşi, aristokrasi, demokrasi” şeklindeki devlet (ya da yönetim) biçimleri
sınıflandırmasını yineleyen ama bu rejimlerin süreklilik göstermeyip yozlaşmaya
açık olduğunu belirten Machiavelli, karma yönetimin üstünlüğü görüşüne ulaşır.
Machiavelli, Cumhuriyet ile “özgür kent” ya da “özgür yönetim” kavramlarını eş
anlamlı olarak kullanır. Bu bağlamda özgürlük, biri dışsal, diğeri içsel olan
iki boyuta sahiptir. Dışsal özgürlük, cumhuriyetin dış güçlere, diğer
devletlere karşı bağımsız olması ve dışarıdan dayatılacak herhangi bir siyasal
köleliğe boyun eğmemesidir. İçsel özgürlüğün ne olduğunu saptayabilmek için,
“kimin özgürlüğü?” sorusunu sormak gerekir. Machiavelli’nin buna verdiği yanıt,
“halkın özgürlüğü”dür. Daha açıkçası, Cumhuriyetin içsel özgürlüğünden söz
etmek, ülkenin yönetiminde halkın otoritesi ya da daha geniş anlamda toplumun
otoritesi dışında hiçbir otoriteyi kabul etmemek ve tüm yönetim erklerinin
halktan kaynaklanıp ona karşı sorumlu olması demektir. Bu yüzden Cumhuriyet,
halkçı bir yönetimdir. Ancak bir demokrasi değildir çünkü hiyerarşik bir örgüte
dayanan güçlü bir merkezi yönetimi de içerir, yani aristokratik ve monarşik
öğelerle bezenmiştir ve bundan dolayı da bir karma anayasadır.

Machiavelli’nin siyaset
kuramının temelini oluşturan yenilik, insanın, güç ve iradesiyle kendi kaderine
egemen olabileceği ve kendi kendini yönetip geliştirebileceği anlayışına
dayanmaktadır. Bu “dünyacı” ve insanın kendi iradesiyle kendi “iyi”sini
yaratabileceği yeni bir “yararcı ahlak anlayışı” filozofun hareket noktası
olmuştur. Machiavelli, siyasi bir “teknik beceri” ile toplumda siyasetin
siyasetçiler tarafından yürütülen bir meslek olması gerektiği anlayışının
öncüsü olmuştur.

16.yy’da Jean Bodin’in
(M.S. 1530 – 1596) ortaya attığı “egemenlik kuramı”, feodal çağın kalıntılarına
ya da feodal içerikli yönetim arayışlarına karşı, mutlak monarşiye getirilmiş
önemli bir dayanaktır. Ona göre, siyasal otoriteyi dağıtan ve gelenek ile
görenekleri ön plana koyan feodal sistem, merkezi devlet anlayışının tam karşı
kutbunda yer alır. Bu nedenle feodalite, hukuk öncesi ve devlet öncesi bir
yapılanmayı ifade eder. Egemenlik kuramı, Fransa’da, Papalık ile İmparatorluğun
Fransa Krallığı üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunamayacaklarını da göstermiş
olur. Egemen olan Fransa kralı, erkini ne papadan ne de imparatordan almıştır
ve bunlara karşı hiçbir borcu, hiçbir bağımlılığı yoktur. Böylece devlete içkin
olan ve kralda somutlaşan egemenlik, “ulusal devlet” ile “ulusal özgürlük”
kavramlarını havada asılı kalmaktan kurtarıp sağlam temeller üzerine oturtmuş
olur. Bodin”in “Les six livres de la République”te dile getirdiği egemenlik
kavramı modern devleti açıklamada öylesine önemli bir düşünsel kategori haline
gelecektir ki Bodin’den sonra devleti ele almaya kalkışan hemen hiçbir düşünür
bu kavramı kullanamazlık edemeyecektir. Ancak Bodin’in egemenlik kuramı, tam
bir içsel bütünlüğe sahip değildir ve belli sorunları içinde barındırmaktadır.
Çünkü Bodin, egemenin kişiliğine vurgu yaptığından egemenlik ile egemen
arasındaki ayrımı tam anlamıyla keskinleştirememiş, nedenleri ne olursa olsun
egemenliği aşkın bir güçten (Tanrı’dan) tümüyle soyutlayamamış ve egemenliği
olmasa da egemeni sınırlardan kurtaramamış, ayrıca egemenliğin kökenine
yeterince açıklık kazandıramayıp onu rasyonalite ile donatamamıştır. Bu nedenle
egemenlik kavramının son sınırına kadar tutarlı bir kullanımını Thomas Hobbes
gösterecektir.

Thomas Hobbes

İngiliz düşünür Thomas
Hobbes (M.S. 1588 – 1679), siyasal iktidarı başka hiçbir düşünürün yapamadığı
ölçüde büyük bir güçle temellendirmiş ve mutlak iktidarın zorunluluğunu tutarlı
bir biçimde ortaya koymuş ve savunmuştur.

Siyaset felsefesi
alanında yazılmış ünlü yapıtlardan biri olan Leviathan’da Hobbes, devletin
kuruluşunu “Toplum Sözleşmesi”ne dayandıran siyasal kuramları, siyaset
literatürüne bir daha çıkmamak üzere eklemiş ve “Aydınlanma” düşüncesi üzerinde
etkin bir rol oynamıştır. Hobbes’a göre toplum, bireylerin iradesiyle ve
rızasıyla oluşturdukları bir sözleşmenin ürünüdür. Eserde, toplum halinde
yaşamanın insana getirdiği özgül nitelikler vurgulanmaya çalışılır. Hobbes’a
göre “devlet”, insan tarafından yaratılmış olan yapay ve devasa boyutta bir
organizmadır. Bu organizmanın ruhu ise “egemenlik”tir. Ödül ve ceza sistemleri
ise devletin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için gerekli olan sinirlerdir.
Üyelerin refah ve zenginliği, onun fiziki gücünü oluştururken, danışmanlar ve
bürokratlar onun belleğini ve sağduyusunu temsil ederler. Yasalar ise bu yaşam
formunun yapay iradesini ve işlevini gösterirler. Uyum, devletin sağlıklı
olduğuna, isyan ya da anarşi ise onun hastalığına işaret eder. Devletin ölümü
ise iç savaş durumunda gerçekleşir. Bu devleti yöneten kişi ise bütün
insanlığın yüreğini okuma yeteneğine sahip olmalıdır. Bu ise bir dili ya da bir
bilimi öğrenmekten çok daha büyük ve özel bir çaba gerektirir. Görüldüğü gibi
Hobbes egemene, insan doğasını gözeterek devleti yönetmesini tavsiye eder.

Hobbes felsefesinin
temel direklerinden olan “doğa hali” ve “toplum hali” karşıtlığını basit bir
doğal –yapay karşıtlığı olarak görmemek gerekir. Bu iki hal “sözleşme” gereği
birbirini takip eder.

Hobbes’un kuramıyla
ortaya koyduğu devlet, teorik olarak meşrudur çünkü insanların yaptığı bir
sözleşmenin ürünüdür. İnsanlar tarafından güvenliği ve barışı sağlayacak bir
araç olarak yaratılıp temsilcileri olarak yetkilendirilen ve halkla
özdeşleştirilen bu devlet, kökeni ve işlevi nedeniyle “demokratik meşruluk”la
donanmıştır. Ayrıca toplum sözleşmesi, devlete “rasyonel meşruluk” da
kazandırır. Çünkü siyasal toplumun kökeninde yer alan sözleşme rasyonel bir
hesabın sonucu olduğu için, devletin hem oluşumunda hem işleyişinde rasyonalizm
bulunur. Bu bakımdan devlet hem halkı hem rasyonalizmi içerdiğinden, meşruluğu
da kendi içinde barındırır. Ancak bir devletin oluşum düzleminde meşru olarak
görülmesi yeterli değildir. Ayrıca işleyiş düzleminde de meşru olarak kabul
edilip ona sürekli itaat edilmesi gerekir. İşte devlet, kuruluşunun amacı
doğrultusunda görevlerini yerine getirerek bu meşruluğunu da sağlamaktadır.

Egemenlikle bezenmiş
devlet, mutlak bir erke sahip olduğu içindir ki görevlerini başarıyla yapıp
insanların birbirlerini yiyen kurtlar olmalarını engeller ve onları ortak
iyiliğe yönlendirir. Yine bu erki sayesinde, uyruklara barışın ve güvenliğin
sürdürülmesinin itaat etmelerine bağlı olduğunu açıklama ve onları itaat etmeye
zorlama olanağına sahip olur. Bu bakımdan Hobbes’un kuramı, insanlara,
yönetmekten çok itaat etmeyi öğretmeye, devlet ve kargaşa ya da savaş arasında
bir başka seçenek bulunmadığını göstermeye yöneliktir. Hobbes, kuramında ortaya
koyduğu çeşitli düşünceleriyle gerçekte modern devletin resmini çizer. Devletin
herhangi dışsal bir gücün etkisinden kurtarılıp kökenine bireylerin
yerleştirilmesi, yasalara mutlak itaatin öngörülmesi, siyasal iktidara temsil
mekanizmasıyla açıklık kazandırılması, devlet yönetiminin dinin etkisinden
kurtarılması, bireylere özel yaşam özgürlüğünün tanınması gibi düşünceler,
modern devleti işaret etmektedir. Bir tanım vermek gerekirse modern devlet,
siyasal iktidarı kişisel olmaktan çıkarıp kurumsal ve merkezi bir şekilde
örgütleyen, meşruluğunu kendi içinde bulan ve yurttaşlarının kendisine gönüllü
olarak itaat etmesini sağlayan egemenlikle bezenmiş üstün bir erktir. Bu
bakımdan, yukarıda söz ettiğimiz demokratik meşruluk, onun gücünü daha da
pekiştirmeye yarar.

Hobbes’un kuramındaki
bu modern devlet, totaliter değilse de otoriter bir biçimde düzenlenmiştir.
Çünkü (kral ya da meclis olan) egemenin elinde bulundurduğu egemenlik erki
hiçbir şekilde sınırlandırılmamıştır. Egemenin karşısında ne içsel bir sınır
(örneğin, devlet erkinin farklı organlara ya da güçlere bölünmesi) ne de dışsal
bir sınır (örneğin, devlet erkinin bağımlı olduğu evrensel hakların bulunması)
vardır. Bu devlet, gücü yettiği oranda her şeyi yapma hakkı olan bir devlettir.

Kısa bir süre sonra
Thomas Hobbes’un açtığı yoldan yürüyecek ama iktidara sınırlar getirerek modern
devlete liberal bir nitelik kazandıracak olan düşünür John Locke’tur.

John Locke

John Locke (M.S. 1632 –
1704), 1690 yılında yayımlanan “Yönetim Üzerine İki İnceleme” adlı kitabında
sergilediği devlet modeliyle, büyük ölçüde, devrimden sonra İngiltere’de
kurulan siyasal yapıyı teorik olarak doğrulamayı amaçlamıştır.

Locke’un siyaset
kuramı, birbirini takip ettiğini varsaydığı “doğa yasası”, “mülkiyet” ve
“siyasal ve ekonomik anlamda liberalizm/özgürlükçülük” başlıkları altında üç
sürece dayanır.

Locke’a göre insanlar
akla sahiptir. Doğa durumunda, akıllarını kullanarak doğal yasayı kavrayıp buna
uygun bir yaşam sürerler ve doğa durumunu terk edip bir sözleşmeyle devlet
durumuna geçebileceklerdir. Doğa durumunda, tüm zamanlar ve yerler için geçerli
olan evrensel ilkeler vardır. Bütün insanlara seslenen ve nasıl davranılması
gerektiğini belirten bu ilkeler, Locke’un deyişiyle doğal yasadır. Akılla
kavranan doğal yasa, insanların doğrudan sahip olduğu temel doğal hakların
bulunduğunu ortaya koyar. Bunlar, “yaşama hakkı”, “özgürlük hakkı” ve “mülk
edinme ve onu kullanma hakkı”dır. Herkesin sınırsız bir şekilde mülk edinme,
mülkünü istediği şekilde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmaktadır.
“Özgürlükler” sözcüğüyle ise özellikle düşünce, ifade ve dinsel inanç
özgürlüğünün altı çizilmektedir. Her insan, doğa yasası gereğince doğal
haklarını korumaya, bundan ötürü de haklarına saldıran bir kişiyi yargılayıp
cezalandırmaya yetkilidir. Ama aynı zamanda doğa yasası, “bütün insanlığa, eşit
ve özgür olduklarından, kimsenin başkasının yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne ve
mallarına zarar vermemesi gerektiğini” öğretir. Doğa durumundaki eşitlik, her
insanın eşit bir biçimde akla sahip olması ve doğal haklarından yararlanması
demektir. Doğal yasaya karşı gelen ve başkalarının temel haklarını çiğneyen bir
kişiyi, herkesin eşit olarak yargılama ve cezalandırma hakkı bulunmaktadır.

Locke’a göre,
insanların hakları bakımından eşit bir konumda bulunmaları, özgür olduklarına
işaret eder. İnsanın özgürlüğü, bir başkasının iradesine ve otoritesine bağımlı
olmaması demektir. Ancak doğa durumundaki bu özgürlük, “başıboşluk” anlamına
gelmez. Özgürlüğün sınırı doğal yasayla belirlenir. Her insanın kendi
kişiliğini ve mallarını kullanmada denetlenemez bir özgürlüğü olmasına karşın,
bu kullanımı engellemeyen herhangi bir kişiye zarar verme özgürlüğü yoktur.

Locke’un doğa durumu
gibi tarihsel olmayıp teorik bir kurgu şeklinde ortaya koyduğu toplum
sözleşmesi içinde, sözleşmeye katılanların, dolayısıyla yurttaşlığa özgü
siyasal haklarından yararlanacak olanların ülkedeki bütün insanlar değil, bir
azınlık olduğu görülmektedir. Kadınlar, yabancılar, çocuklar ya da deliler
sözleşmenin dışında bırakılmıştır. Ama daha önemlisi, devletin kuruluş amacının
dar anlamda mülkiyetin korunması olduğu göz önüne alındığında yoksullar ile emekçilerden
oluşan mülksüzlerin de sözleşmede yer almadıkları, bu nedenle seçme ve seçilme
haklarına sahip yurttaş statüsüne yükselemedikleri anlaşılmaktadır.

Locke, sözleşmeyle
belirlenen siyasal yönetimin demokrasi, oligarşi ya da monarşi biçimlerini
alabileceğini kabul eder. Ancak, Hobbes’un kuramında yer alan mutlak monarşinin
(hiçbir sınırı bulunmadığı için) siyasal toplumla uyuşmadığını, böyle bir
yönetimin aslında savaşı içeren doğa durumundan başka bir şey olmadığını
vurgular. Devlet, farklı yönetim biçimleri şeklinde örgütlenebilirse de
Locke’un tercihi bir tür karma yönetim modelidir. Gerçekte bu model, “1688
Devrimi” ile İngiltere’de hayata geçirilen anayasal monarşidir.

Locke’un “uygar
yönetim” olarak da dile getirdiği siyasal yönetim modelinde iki temel güç
farklı ellerde bulunur. Güçler ayrımı (ya da kuvvetler ayrılığı) kuramının ilk
biçimi olarak değerlendirilebilecek bu düzenlemeye göre yasama gücü,
“kalıtçılıkla gelen bir soylular meclisi” (yani Lordlar Kamarası) ile “halkça belli
bir süre için seçilen bir temsilciler meclisinden” (Avam Kamarası) oluşan bir
Parlamento tarafından kullanılır. Parlamento, çoğunluk ilkesi doğrultusunda
yasaları yapar. Yürütme gücü kralın eline bırakılmıştır. Dış politikayla ilgili
federatif erk ise ayrı olmasına karşın iyi bir biçimde yürütülmesi amacıyla
yürütme gücüne bağlanmış, daha açıkçası krala verilmiştir.

Locke, devlet sözcüğü
yerine yönetim sözcüğünü kullanmayı yeğlediği gibi egemenlik sözcüğüne de pek
yer vermez ve egemenlik konusunu açıklığa kavuşturmaz. Bununla birlikte,
savunduğu bu anayasal monarşi sisteminde egemenliğin halkta ya da halkın
içindeki çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca halkın yurttaşlardan
oluştuğu kabul edildiği takdirde halk sözcüğüyle kastedilenin aslında mülk sahiplerinin
toplamı olduğu görülür. Buna göre egemen olan halk, mülk sahipleridir ya da
mülk sahiplerinin çoğunluğudur. İşte bu halk, egemenliğini güven duyduğu
Parlamento’daki temsilcilerine ve krala emanet eder. Yönetim görevini gerektiği
şekilde yerine getirdiği sürece de halk egemenlikten yoksundur. Ne zaman ki
yönetimde sınırların aşılması, meşruluğun yitirilip tiranlığın belirmesi durumu
ortaya çıkar ancak o zaman halkın, egemenliğini bir “direnme hakkı” şeklinde
yeniden kullanması söz konusu olur.

Locke’un betimlediği
devlet, ahlaki ve dinsel alanlarda düzenleme ya da müdahale yetkisine sahip
olmayan bir siyasal örgütlemedir. Devlet yalnızca kamusal çıkarı garanti altına
almak için vardır. Devletin kurulmasındaki tek amaç, yaşamak, özgürlük ve
mülkiyet haklarının korunmasıdır.

Locke, toplum ve
devlete karşı bireyin önceliğini savunarak ve siyasal iktidarın karşısına
bireysel hak ve özgürlükleri dikerek siyasal liberalizmin üzerinde yükseleceği
düşünsel temeli ortaya koyar. Bu bağlamda ele aldığı temel hak ve özgürlükler,
rıza ve sözleşme, sınırlı yönetim, hoşgörü, çoğulculuk, özel mülkiyet gibi
konularda, liberal gelenek içinde benzersiz bir yer edinecek düşünceler üretir.
Hatta liberal öğretinin bu ilkeler üzerinde gelişmesinin öncülüğünü yapar.

XVII. yüzyılın önemli
düşünürlerinden biri olan Hollandalı Baruch (Benedictus) Spinoza’nın
(M.S. 1632 – 1677), tıpkı John Locke gibi “Aydınlanma”nın bir öncüsü, bir
habercisi olduğu söylenebilir. Çünkü Spinoza, “Teolojik-Politik İnceleme” ile
“Politik İnceleme” adlı yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve
sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum
takınır. Devletin egemenliği yurttaşlara karşı değil, onlarla birlikte oluşur.
Açıkçası egemen güç ya da devlet, toplumun (ya da toplumun çoğunluğunun) ta
kendisidir. Ayrıca rasyonalizmin bir sonucu olan devlet ve egemen gücü kullanan
kişiler, yani yöneticiler, bu rasyonalizmin içinde kalmak zorundadır. Bu
nedenle devlet, kendi varlığını tehlikeye atmamak için, insanların doğal olarak
sahip oldukları hak ve özgürlüklerine dokunamaz, onları kendilerine zararlı
olacak şeyler yapmaya zorlayamaz ve çoğunluğun iradesine ters düşemez.
Meşruluğu da buradan kaynaklanır. Zaten devletin güçlü ve kalıcı olup amacını
yerine getirebilmesi, yurttaşlarının kendi kişisel iradeleriyle onu koruyup ona
hizmet etmeye hazır olmaları sayesindedir. Yurttaşların birleşik iradesi olarak
da tanımlanan devlet, ortak çıkar doğrultusunda herkes için neyin iyi neyin
kötü olduğunu belirler, kısacası pozitif hukuku yaratır. Mülkiyet de ancak
devlette var olur. Dahası devlet, insanların özgür olmalarını sağlar. Çünkü
akıl, insanı özgür kıldığından ve devlet de rasyonalizmin ta kendisi
olduğundan, insan ancak devlet içinde tam anlamıyla özgür olur. Daha doğrusu yurttaşın
özgür olmaması olanaksızdır. Yurttaşın yöneticilerin bu birleşik iradeye göre
koydukları yasalara uyması, aklına itaat etmesi ve özgür olması demektir.

Locke’un ve Spinoza’nın
savundukları görüşlerle haber verdikleri “Aydınlanma” düşüncesi, kabaca XVIII.
yüzyılı kapsar ve hatta bu yüzyıl genellikle “Aydınlanma Çağı” olarak
nitelendirilir.

Aydınlanmanın Siyasal
Önerileri

Filozoflar, göreceğimiz
üzere, siyaset konusunda çok çeşitli ve farklı görüşler ortaya koymalarına
karşın, bir noktada birleşirler. Fransız devrimcilerine miras bırakacakları
“siyasal belirleyicilik” ya da üst yapısal belirleyicilik yaklaşımını
benimserler ve bunu her şeyi açıklayıcı ve değiştirip-dönüştürücü bir ilke
olarak kullanırlar. Bu bağlamda, bir halkın özgür ve erdemli ya da köle ve yoz
olmasının asıl sorumlusu siyasal iktidardır.

Montesquieu

Asıl adı Charles Louis
de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (M.S.1689 – 1755) olan
düşünür, isminden de anlaşılacağı üzere bir aristokrattır. Hukuk öğrenimi
görmüştür. Montesquieu, 1748’de en önemli yapıtı olan “Yasaların Ruhu
Üzerine”yi piyasaya sürmüştür. Kitaplarını kaleme alırken özellikle ülkesi
Fransa’nın içinde bulunduğu koşullardan hareket etmiş, belli sorunlara çözümler
aramış ve kendi sınıfının çıkarlarını gözetmiştir.

Montesquieu, güçler
ayrımı (ya da kuvvetler ayrılığı) olarak bilinen sistemini hem kuramsal hem
betimsel bir yaklaşımla ortaya koyup inceler. Ona göre, devletin üç gücü olan
yasama, yürütme ve yargının tek elde, örneğin bir sultanda ya da aristokratik veya
demokratik bir mecliste toplanması, o devletin ılımlı olmadığının açık bir
kanıtıdır. Çünkü yurttaşları böyle bir kişinin ya da böyle bir meclisin mutlak
iktidarına ve bu iktidarın aşırı kullanımına karşı koruyabilecek hiçbir şey
yoktur. Demek ki siyasal özgürlüğü kurup sürdürebilmenin en güvenli yolu, bu üç
gücü farklı ellere verip bir denge-fren sistemi içine oturtmaktır.

Yargı gücü: Yurttaşlara hukuksal güvenceler sağlayan ve yasama ile
yürütmeden bağımsız olan yargı gücü, siyasal özgürlüğün en önemli güvencesidir.
Bu güç, halk tarafından seçilen yargıçlarca mahkemelerde kullanılır. Sürekli
bir kuruma sahip olmaması ve yargıçların yasayı okumakla yetinmeleri nedeniyle
yargı, sanki görünmez bir güçtür ve toplumsal-siyasal bir güç niteliğine de
sahip değildir.

Yasama gücü: Bu güç iki meclistedir. Halk meclisi ya da
İngiltere’deki adıyla Avam Kamarası, genel oy ilkesi doğrultusunda seçilen
halkın temsilcilerinden oluşur. Temsilciler seçildikleri bölgeyi temsil
ederler. Dolayısıyla ulusal temsil anlayışı yadsınmıştır. Montesquieu,
toplumsal ayrıcalıkları olan seçkinlerin siyasal düzeyde de ayrıcalıklı bir
şekilde temsil edilmeleri gerektiğini ileri sürer ve böylece soylular meclisi
ya da İngiltere’deki adıyla Lordlar Kamarası olan ikinci meclisi gündeme
getirir. Gerçekte yasama gücü, Avam Kamarası’nın elindedir çünkü yasaları o
yapar. Üyeliklerin soydan geçtiği Lordlar Kamarası ise sadece bazı konularda
çıkarılmış yasaları veto edebilme yetkisine sahiptir.

Yürütme gücü: Yasaların uygulanması işlevinin en iyi biçimde yerine
getirilebilmesi için bu güç, tek bir kişinin eline bırakılmalıdır. İngiltere
Anayasası’nda bu kişi kraldır.

Bu üç güç birbirinden
tümüyle kopuk değildir. Aralarında (denge – fren sisteminin işleyebilmesi için)
çeşitli ilişkiler vardır.

Güçler ayrımı sistemi,
içerdiği aristokratik kaygılara karşın, parlamenter yapılarla, hatta
demokrasiyle ilişkilendirilerek Montesquieu’nün liberal bir düşünür olarak
değerlendirilmesine yol açmıştır. Gerçekten de siyasal özgürlüğü iktidarın
iktidarla sınırlandırılmasına, çok kutuplu siyasal rekabete ve yasalara duyulan
saygıya bağlayan yaklaşımları, bu aristokrat düşünürün siyasal liberalizm içine
yerleştirilmesine yol açmaktadır.

Fakat Montesquieu,
liberal özgürlükçü görüşlerinin dışında, muhafazakârlığın da önemli bir
temsilcisidir. Örneğin, “bazı durumlarda, tanrıların heykellerini gizlemek
gibi, özgürlüğün üzerine de belli bir süre için bir şal örtmekten
çekinilmemesini” salık veren bir düşünürdür. Montesquieu’nun böyle bir yargıda
bulunmasının temel nedeni, özgürlüğün korunmasından çok toplumsal – siyasal
yapının sürdürülmesine önem vermesidir. Ona göre her düzen maddi ve manevi
koşulların doğal bir sonucu olduğundan, zor kullanarak bunu değiştirmemek
gerekir. Eğer böyle bir girişimin engellenmesi için özgürlüklerin askıya
alınması gerekiyorsa, özgürlükler askıya alınmalıdır. Bu bakımdan özgürlükçü
olmaktan çok muhafazakâr bir düşünür olan Montesquieu’nün insanlardan beklediği
şey, içinde bulundukları düzeni benimsemeleri ve (kralın despotizme yönelmesi
gibi) yukarıdan ya da (halkın devrim gerçekleştirmesi gibi) aşağıdan
kaynaklanacak bir değişim hareketine girişmemeleridir. Halk devrimini kesin bir
dille mahkûm etmiş olan Montesquieu, paradoksal bir şekilde, başta güçler
ayrımı olmak üzere özgürlükçü görüşleri nedeniyle Fransız devrimcileri
tarafından sahiplenilecektir. Ama devrimciler üzerinde en büyük etkide
bulunacak olan düşünür Rousseau’dur.

Jean-Jacques Rousseau

Cenevre Cumhuriyeti’nin
yurttaşı olan Jean-Jacques Rousseau (M.S. 1712 – 1778) çok farklı işlere girip
çıkmış, çalkantılı bir yaşam sürmüş ve büyük ölçüde kendi kendini
yetiştirmiştir. 1750’de piyasaya sürerek adını duyurmuş ve 1755 tarihli
“İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Söylev” kitabıyla
da üne kavuşmuştur. 1762’de yayımladığı “Emile” ya da “Eğitim Üstüne” ile
“Toplum Sözleşmesi” kitaplarından dolayı hem Fransa’da hem de İsviçre’nin
değişik küçük cumhuriyetlerinde kovuşturmaya uğramıştır. Rousseau, “Toplum
Sözleşmesi” adlı eserinde halk egemenliği
kuramının bir sonucu olarak doğrudan demokrasiyi savunmuştur.
Yasama yetkisi halkın elindedir. Yasalar, yasa koyucular tarafından hazırlansa
bile bunların onaylanması halk meclislerinin kararına bağlıdır.

Fransız Devrimi
sürecinde, radikal cumhuriyetçilerin meydana getirdiği mutlak demokrasi
taraftarı Jakobenler, Rousseau’dan esinlenmiş ve onun
fikirlerini savunmuşlardır.

Rousseau’nun siyasal
içerikli tüm kitapları, farklı konuları işlemelerine karşın, aynı sorunsal
içinde kaleme alınmıştır. Bu, siyaset ya da siyasal toplum sorunsalıdır. Daha
açıkçası, siyasal alana belirleyici bir nitelik yükleyen Rousseau, insanın (ve
halkın) iyi olmasının içinde bulunduğu siyasal yapıya bağlı olduğu görüşünden
hareket edip iyi bir siyasal yönetimin ne olması gerektiğini araştırmıştır.
Ulaştığı sonuç ise, egemenliğin halkta bulunduğu, dolayısıyla halk ile devletin
özdeşleştiği bir düzendir. Bu yaklaşımıyla Rousseau, Fransız Devrimi’ni en
fazla etkileyen düşünür olarak kabul edilir. Döneminin diğer düşünürleri gibi
Rousseau’nun da hareket noktası doğa durumu hipotezidir. Rousseau
kendi doğa durumunda insanlar arasında tam bir eşitlik varsayar ve bu nedenle
eşitsizlik kaynaklarından özel mülkiyeti de dışarıda bırakır.
Ayrıca Rousseau’nun doğa durumu bir savaş durumu değildir. Bunun
nedeni insanların merhamet duygusu taşımaları ve doğa durumunda, insanların
ihtiyaçlarının, doğadan kolayca karşılanacak olan sınırı aşmamasıdır. Bu
nedenlerle insanlar arasında bir çatışma yaşanmaz.

Fakat insanların içinde
barındırdığı gelişme ve ilerleme potansiyeli nedeniyle insanlar sürekli olarak
gelişip ilerlerler. Bu ilerleme sürecinde insanın karşısına yeni ihtiyaçlar
çıkar. Bu ihtiyaçların artmasıyla beraber, insanın toplumsallaşma süreci
de başlamış olur. Bu süreç kaçınılmaz olarak insanlar arasındaki
eşitsizlikleri de beraberinde getirecektir.

Rousseau için
eşitsizliğin yapısallaşması açısından en önemli dönüm noktası, özel mülkiyet
düşüncesinin belirmesidir. Mülkiyetle birlikte rekabet, çıkar çatışmaları,
başkalarından üstün olma tutkusu, kişisel çıkarı başkalarının zararına
sağlamaya yönelik gizli arzu gibi çeşitli kötülükler ortaya çıkar. Böylece
insanlar arasında bir savaş durumu ortaya çıkacaktır. Bu genel savaş
durumu, Hobbes’tan farklı olarak ilkel doğa durumunun değil, özel
mülkiyetin belirdiği, ekonomik eşitsizliklerin ve hiyerarşilerin kurulduğu bir
toplumsallaşma durumunun ürünüdür. Bu anlamda Rousseau’da savaş durumu,
aslında doğallıklarını yitirmiş insanların ortaya çıkardığı bir durum olarak
görünmektedir. Bu durumda bazı insanlar (daha güçlü, daha zengin ve daha
kurnaz olanlar) diğerleri üzerinde tahakküm kurma imkânı bulmuşlar ve
insanların özgürlükleri giderek kısıtlanmaya başlamıştır.

İnsan özgürlüklerinin
en fazla kısıtlandığı siyasal otorite yani ilk yönetim şekilleri de bu süreçte
ortaya çıkmıştır. Bu genel savaş durumunun sonlanması için insanlar bir
araya gelerek toplumu oluşturacak olan sözleşmeye imza atarlar. Rousseau’ya
göre herkes aynı anlaşma hükümlerine tabi olduğu için aslında birey, bu
sözleşme aracılığıyla hiç kimseye bağlanmamış, dolayısıyla özgürlüğünü
kaybetmemiş olacaktır. Toplum sözleşmesi bireysel iradelerin bir ürünü
olmakla birlikte, sözleşmenin ardından beliren kamusal bütün, bireysel
iradelerin bir toplamı değildir. Ortaya çıkan, ortak bir siyasal benliği ve
iradesi bulunan ahlaki ve kolektif kamusal bir kişiliktir. Rousseau’nun
egemeni, toplum sözleşmesiyle bir siyasi topluluk olarak doğmuş olan halktır ve
halkın iradesi genel iradedir.

Rousseau, bireyi
kuramsal düzeyde yurttaş ve uyruk olarak ikiye bölmüştür. Egemen otoriteye
(dolayısıyla genel iradeye) katılan yurttaş, kişisel görüşlerini ve çıkarlarını
bastıran, kendini bütünün ayrılmaz bir parçası olarak gören ve salt ortak
iyiliğe yönelen bir kimse olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık, Rousseau’nun
zaman zaman “özel insan ya da özel kişi” olarak adlandırdığı uyruk,
kendine özgü iradesi, dolayısıyla kişisel çıkarı olan somut insandır. Rousseau
böyle bir ayrıma giderek, halkı hem yöneten hem de yönetilen olarak ele alma
olanağına kavuşur. Dolayısıyla, Rousseau’nun doğru devletinde genel irade,
“yurttaş” ların iradesidir.

Rousseau, genel
iradenin egemenliği kullandığını ifade etmiş, böylece siyasal iktidarın
yaslanacağı yegâne kaynak olarak “halk”ı işaret etmiştir. Halk egemendir
ve egemenin çeşitli özellikleri bulunur. Rousseau’ya göre egemen kolektif
bir varlık olduğundan ancak kendisi tarafından temsil edilebilir ve egemenlik
asla devredilemez. Bu anlamda Rousseau için siyasal temsil çok tercih edilen
bir durum değildir. Düşünür ayrıca egemenliğin bölünemeyeceğini belirtir
ve bu anlamda da erkler ayrımı sistemine karşı çıkar, daha doğrusu ona göre
yasama, yürütme ve yargı erkleri egemenliğin parçaları değildir hepsi
egemenliğe içkindir ve egemene aittir. Egemenliğin bir diğer önemli
özelliği, egemenlik, toplum sözleşmesinden türediği ve genel iradeyle
doğrudan bağlantılı olduğu için rasyoneldir ve her zaman doğru olanı, haklı olanı
gerçekleştirmeye yöneliktir. Egemen olan halk, doğrudan doğruya sadece yasama
gücünü elinde bulundurmaktadır. Rousseau’ya göre halk bu alanda tek meşru
otoritedir. Bunun dışında yürütme devredilebilir. Yürütme yani hükümet,
kendisine genel irade tarafından verilen yetkiyi kullanır ve bu alanı aştığı
takdirde meşruluğunu kaybeder. Bu anlamda, yaratılan siyasal yapıda halk
egemenin ta kendisidir. Kral ya da hükümet ise halkın bir görevlisi konumuna
indirgenmiştir.

Rousseau’nun kurgusuna
en uygun düşen devlet biçimi doğrudan demokrasi olmakla birlikte Rousseau,
demokratik hükümet biçiminin “sadece tanrılardan meydana gelebileceğini”
vurgulayarak olanaksızlığını belirtmiştir. Bu nedenle Rousseau, farklı hükümet
biçimlerine açık kapı bırakmaktadır. Ancak devlet hangi hükümet biçimine sahip
olursa olsun, her zaman ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Yöneticilerin genel
iradeyle çatışarak, halkın egemenliğini tehdit etmeleri kaçınılmazdır. Bunu
frenleyip engelleyecek olan ise, “yurttaşlık bilinci”ne sahip olan halktır.

Kısacası, hükümetin iyi olmasının, buna bağlı
olarak da devletin kuruluş amacı olan özgürlük ve eşitliği sağlama görevinden
sapmadan varlığını sürdürmesinin temel koşulu, ülkedeki bireylerin yurttaşlık
bilincine sahip olmasıdır. Rousseau’nun halk egemenliği temelleri üzerine
yükselen devleti, üyelerinin genel iradeye katılan yurttaşlara dönüştüremediği,
hepsini ortak çıkarlara, duygulara, değerlere sahip bir ulus şeklinde
birleştiremediği sürece, hükümet biçimi ne olursa olsun, iskambil kâğıtlarından
yapılmış bir şato gibi kolayca dağılıp yok olmaya mahkûmdur. Rousseau’nun
deyimiyle, özgürlük, her zaman yasaların kaderini paylaşır, onlarla birlikte
hüküm sürer ya da yok olup gider.

Siyasal yapının sağlam
bir şekilde ayakta durması, insanların “kendi varlıklarını devletin varlığının
bir parçası olarak algılayacak” denli yurttaşlık bilinciyle donanmış olmalarına
bağlıdır. Rousseau’ya göre bunu başarmanın yolu, yurttaşlar arasında çeşitli
duygusal bağlar kurmaktan ve onların birbirlerine karşı duygusal bir yönelime
girmelerini sağlamaktan geçer.

Bireylerin çıkarları
yüzünden değil tutkuları yüzünden topluma bağlayacak ve “ayrılmaz bir beden
şeklinde birleştirecek” olan duygudaşlık iki temel duygu üzerine inşa
edilir. Bunlar vatanseverlik ve dindaşlıktır. Bu bağlamda ulusçuluğu
yüceltmekte olan Rousseau, eğitimi ve dini ruhlara ulusal bir bilinç vermek
için bir araç olarak görmektedir. Eğitim, vatansever nesiller yetiştirmekle
görevlendirir. Din – devlet ayrımı ise söz konusu değildir, tersine,
devletin hükmü altına sokulmuş bir yurttaşlık dini oluşturulmasını
önermiştir. Siyasal düşü olan ulus-devletin kurulabilmesi için devrimi
öngören Rousseau, bir devrim hemen hemen, iyileştirebileceği kötülük kadar
korkutucudur da diyerek, yirmi beş otuz yıl öncesinden Fransız Devrimi’nin hem
olumlu hem de olumsuz yönlerini haber verir gibidir.

Aydınlanma Dönemi

Aydınlanma felsefesin
en temel özelliği aklın evrensel olduğunu, diğer bir deyişle akılla varılan tüm
sonuçların tüm insanlığı kapsadığını iddia etmesidir. Örneğin, XVIII. yüzyıl
Fransız burjuvazisine bakacak olursak, bu sınıfın, akla öncelik tanıyan bu dünya görüşüne dayalı
olduğunu ve eski rejimi sert bir biçimde eleştirdiğini görürüz. Fakat özü
itibariyle burjuva tarafından kendi çıkarlarına uygun olarak şekillendirilen bu
felsefe, sadece Fransızlara değil tüm insanlara seslenen bir dünya görüşü
olarak sunulmuştur. Yani Aydınlanma Felsefesi denilen ve aklı ön plana
çıkaran bu dünya görüşü, kendisinin evrensel olduğunu, evrensel
değerleri ihtiva ettiğini iddia etmektedir. Aydınlanmacı filozoflar,
savundukları ilkelerin sadece burjuvazinin değil tüm insanların menfaatlerine
uygun olduğunu ileri sürmekte ve genel olarak insanların tamamına mutluluk
getireceğini vaat etmektedir. Bu ilkeler arasında “özgürlük”, “ilerleme” ve
“insan hakları” sayılabilir.

“Aydınlama var olmayı
başarmakla eş değerdir. Tüm insan yaşamları için en derinde bir erek gizlidir,
o da “özgürlük”tür. “Özgürlük ereği” her toplumda, her insanın yüreğine
yerleşmiştir ve gerçekleşmeyi beklemektedir. Özgürleşme bir süreçtir ve tüm
insanlık için gerçekleşmedikçe ereğine varmış olmayacaktır. Bu bağlamda
“aydınlanma”, özgürleşme sürecinde bilinçli bir çabanın adıdır. Her toplum
içinde, kendini aşmış, bencilliğin üstüne yükselmiş, yüreği özgürlük ateşiyle
tutuşan, insanlık ülküsünü amaç edinmiş, cehalet, zorbalık ve bağnazlıkla
savaşan aydınlar, kültürler içinde açmış çiçekler gibidir. Bu bağlamda
aydınlanma “en yüksek yaşam biçemi”dir. Aydınlanma dönemi, yaşam içinde kendini
nesne olarak algılayan insandan kendini us yoluyla kendini özne olarak üreten
insana bir geçiş olarak kültürel bir devrim niteliği taşır. Kilise kurumları ve
dinsel dogmalarla kendi dışından belirlenen insan kendine yabancılaşmış ve
yitikti. Onu kendine getirmek ve uyandırmak için birey olarak insan
yüceltilmiştir.”
(Metin Bobaroğlu, Aydınlanma
Sorunu ve Değerler,
s:33-40)

Aydınlanma felsefesine
göre insan özü itibariyle evrensel bir varlıktır, zaman ve mekâna göre
değişiklik göstermez, dolayısıyla onun mutluluğu da evrensel ilkelere bağlıdır.
1789 tarihli “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” de bu anlamda evrensel olma
iddiasındadır. Özetle ifade etmek gerekirse, XVIII. yüzyıl aydınlanma
düşüncesinin amacı evrensel insanın mutluluğunu sağlamaktı. Hukuki
ayrıcalıkların kaldırılması ise ancak mutlak monarşinin dayandığı feodal
yapının ortadan kalkmasıyla mümkün olabilecekti.

Voltaire

Aydınlanma felsefesinin
en önemli düşünürlerinden olan Voltaire (M.S. 1694 – 1778) Fransız Devrimi
öncesinde feodal sisteme ve özellikle de Kilise’ye karşı çıkışıyla tanınır. Ona
göre Katolik inancı peşin yargılar, boş inançlar ve bağnazlıkla eş anlama gelmekteydi.
“Dine inanmalı fakat papazlara asla!” diyerek din ile Kilise’nin
birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Voltaire XVIII.
yüzyılda özgürlüklerin ve mülkiyetin savunucusu olarak karşımıza çıkar. Ancak
onun savunduğu özgürlükler ve haklar sadece medeni özgürlükler ve haklardır.
Yani, siyasi özgürlüklerin talep edilmesi konusunda son derece çekingendir. Bu
anlamda temsil sistemine ve parlamentonun üstünlüğüne inanmaz. Halkın siyaset
alanında söz sahibi olması düşüncesine sıcak bakmaz ve aydın despotizmini
savunur. Voltaire’e göre aydınlanmış (yani aydınlanma felsefesinin temel
ilkelerini benimsemiş) bir hükümdar, milletin isteklerini sezebilir ve gerekli
reformları başarıyla gerçekleştirebilir.

Ayrıca burjuva mülkiyet
anlayışına çok sıkı bir şekilde bağlıdır. Bununla birlikte toplumsal sınıflar
arasında bir hiyerarşinin olması gerektiğini savunur. Ona göre sadece kentlerde
yaşayan burjuvazi eğitilmelidir. Herkesin düşünmeye ve fikir beyan etmeye
başlaması toplumsal ve siyasal hayatı çıkmaza sokacaktır. Voltaire, döneminin
birçok diğer düşünürü gibi soyut ve büyük sentezler içeren düşüncelerden ziyade
somut reformlar önermiştir. Keyfi tutuklamalara son verilmesi, işkence ve ölüm
cezasının kaldırılması, cezaların suçlarla orantılı olması, iç gümrüklerin
kaldırılması, feodal haklara son verilmesi, vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi.
Bu anlamda Voltaire toplumsal ve siyasal alanda somut önerilerde bulunmuş ve
bunların gerçekleşmesi için mücadele etmiştir.

Immanuel Kant

Immanuel Kant (M.S.
1724 – 1804), devrim yerine yavaşça gerçekleşen bir evrimi önemser. Devrimlerin
yaratacağı ani ve keskin değişimlere karşı reformlarla gerçekleşecek
değişimlerin daha sağlıklı olduğunu düşünür. Kant’a göre, kamu ancak yavaş
yavaş aydınlanmaya varabilir. Gerçi devrimlerle bir baskı rejimi, kişisel bir
despotizm, bir zorbalık yönetimi yıkılabilir. Ancak yalnız bunlarla,
düşüncelerde gerçek bir düzelme, düşünüş biçimlerinde ciddi bir iyileşme elde
edilemez. Tersine, bu kez yeni önyargılar, tıpkı eskileri gibi, düşüncesiz
yığına, kitleye yeni bir gem, yeni birer yular olurlar.

Devrimler iyi
örgütlenmiş bir grubun siyasal eylemi oldukları için genelin düşünüş biçiminde
bir değişimi sağlayamazlar. Devrimlerle kötülüğün ya da yanlışlığın ortadan
kaldırılması yerine Kant, yanlış olanın veya kötü olanın kendi kendisini
ortadan zamanla kaldıracağına yönelik iyimser inancını koyar. “Ahlaksal
kötülüğün doğal yapısından ayrılamayan şu özelliği vardır. Özellikle kötü
düşüncelilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde ahlaksal bakımdan kötülük
kendisiyle çarpışır. Kendi kendisini ortadan kaldırıp yok ederek yerini, ağır
bir ilerlemeye, ahlaksal iyilik ilkesine bırakır.”
Kant için tarihsel
gelişmenin önüne geçilemez. Siyasal ve hukuksal bakımdan ilerlemenin garantisi
ise, düşünceleri ifade etme özgürlüğüdür. Bu da bir anlamda düşüncelerin kamu
ile paylaşılması yani “kalem özgürlüğü”dür. Hükümdar düşüncelerin kamuyla
paylaşılmasının önüne geçmemelidir çünkübu özgürlüğün yasaklanması yasa
koyucuyu da kendi icraatını gözden geçirmesi gerektiren konularda bilgi sahibi
olmaktan onu alıkoyar ve böylece kendisiyle çelişmesini ifade eder.

Kişiler özgürce
düşündüklerinde yönetimlerin, yani hükümetlerin ilkelerini de etkileyecek ve
kendilerine göre insanı kullanarak onu sömürebilecekleri ya da ondan
yararlanabilecekleri düşüncesi, makineden fazla bir şey olan insanın insansal
onuruna uygun davranma düşüncesine dönüşecektir. Bu bakımdan aklın kamusal
kullanımı, aydınlanmayı sağlayarak insanların vesayetten kurtulmasını sağlayacaktır.
Kant, bu nedenle siyasal otoritenin kalem özgürlüğünü hiçbir zaman ortadan
kaldırmaması gerektiğini düşünür. Kant’ın yurttaşı olduğu Prusya’nın hükümdarı
II. Friedrich, Kant’ın ideal hükümdar tipi olarak şunu söylemektedir: “İstediğiniz
kadar ve istediğiniz şeyi düşünün, ama itaat edin.”
Bu bakış açısıyla,
siyasal yapının daha iyi hale gelebilmesinin imkânını, düşüncelerin serbestçe
ifade edilmesi vasıtasıyla toplumun düşünüş biçiminin de tedrici olarak
değişmesi olarak gören Kant, yine de bir çıkmaz ile karşı karşıya kalır.

Kant bu konuda şöyle
der: “İnsanda toplumlaşma eğilimi vardır. Çünkü toplumsal durumda kendisinin
insan olduğunu, yani doğal yeteneklerini geliştirebileceğini daha çok hisseder.
Fakat onda, birey olarak yaşamak, kendisini başkalarından ayrı tutmak içinde
güçlü bir eğilim vardır çünkü o kendisinde toplumdışı bir özellik, her
şeyi kendi düşüncelerine göre yönlendirme isteği bulur. Bu yüzden insan her
yönden direnç bekler. Bu direnç insanın bütün gücünü uyandırır ve tembellik
eğilimini aşmasını sağlar. İnsanda, bencil çabalarını ilerlettikçe
kaçınılmazcasına karşılaştığı dirence neden olan, kendi başlarına ele
alındıklarında hiç de takdire layık olmayan bu toplumdışı nitelikler olmasaydı,
o da tam uyumlu, yetinen, karşılıklı sevgiye dayanan bir Arkadyalı çoban hayatı
sürdürürdü. Ama o zaman bütün beceriler sonsuza dek çekirdek halinde kalırdı.”
(Dünya Yurttaşlığı Açısından Evrensel Bir Tarih Düşüncesi,
1784 yılı
Berlinischen Monatschrift adlı dergideki paragrafı s.34-35)

1784 yılında,
üniversitede ders vermeye devam eden ve dekanlık görevini sürdüren Kant,
Berlinischen Monatschrift adlı dergide, çağının güncel sorunları ile ilgili
artarda iki önemli makale yayınlar. “Dünya Yurttaşlığı Açısından Evrensel Bir
Tarih Düşüncesi” ve “Aydınlanma Nedir Sorusuna Cevap”. Her iki makale de
filozofun tarih ve siyaset felsefesi açısından belirleyici önem taşır.

Cumhuriyetçi görüşlerin
savunulduğu ve ebedi barış düşüncesinin ilk izlerini içeren evrensel tarih
üzerine ilk makalede “toplum”, “ahlak” ve tür olarak insanın olanakları
konuları tartışılır. “Aydınlanma Nedir?” makalesi ise Kant’ın kendi yüzyılı ile
ilgili önemli tespitleri barındırır. Foucault’nun vurguladığı gibi Kant’ın
metnini modern yapan şey de tam budur. Kant bu metinde ilk defa içinde
yaşanılan durumun güncelliğini adlandırmaya çalışır. Böylelikle Kant,
aydınlanmış bir çağda yaşanmadığını, aydınlanmaya gidilen bir çağda yaşandığını
söyler ve 18. yüzyılı Aydınlanma’nın öncülerinden Kral Büyük Friedrich’in
yüzyılı olarak tanımlar. Bu tespitin kendisi Kant’ın demokrasi algısı hakkında
bir fikir verir. İnsanın tür olarak sahip olduğu eşitlik sayesinde, herkes
kendi aklını kullanmaya cesaret ederek ergin olamama durumundan kurtulabilir.
Ancak Kant, bireyin tek başına bu durumdan çıkmasındansa kitlenin
aydınlanmasının çok daha kolay olduğunu öne sürer. Kitleyi aydınlatma ve
özgürleştirme görevi de Kral Friedrich örneğinde olduğu gibi kendi çabasıyla
aydınlanmış olan insanların öncülüğüne bırakılır.

Özgürlük, kitlenin
önünde aklını kullanma özgürlüğü olarak tanımlanır. Böylece halk, 17.
yüzyıldaki yaygın görüşün aksine bir makineden ibaret değildir. Artık o
eğitilebilir bir kitledir. Halkın eğiticileri ve temsilcileri ise aklın kamusal
kullanımını özel kullanımının önüne alan ve kitlenin önünde fikirlerini özgürce
yayma hakkına sahip olan “aydınlar” olacaktır. Tüm bu düşünceleriyle
yaklaşmakta olan Fransız Devrimi’nin temel ilkeleriyle paralel düşünen Kant,
1789’da “Jakoben” damgasını yemek pahasına duyduğu coşku ve heyecanı gizlemez
ve bütün şiddetine karşın devrimi, ilerlemenin, despotizm karşısında insanın
özgürleşmesinin göstergesi olarak yorumlar. Çünkü ona göre önemli olan yaşanan
olayın kendisi değil, söz konusu olayın insanların zihinlerinde yarattığı
evrensel heyecandır. Kant’a göre bu evrensel heyecan sayesinde insanlık,
geleceğe dair bir olanağın ayırdına varır.

Kant’ın bu süreç
içerisinde ilk kritiğine eklenecek olan diğer iki kritiği, “Pratik Aklın
Eleştirisi” ve “Yargı Gücünün Eleştirisi” adlı çalışmaları yayımlanır. Yine bu
dönemde filozof iki kez üniversitenin rektörlüğüne getirilir. İlerleyen yaşıyla
beraber felsefesi de artık sağlam temellere oturmuştur. “Pratik Aklın
Eleştirisi’nde 1784 yılında yayımlanan “Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi”
adlı kitapta ortaya attığı “koşulsuz buyruk” kavramını ve etik görüşünü
geliştirir. 1790 yılında yayınlanan “Yargı Gücünün Eleştirisi” adlı kitapta da
estetik üzerine görüşlerini ve teleoloji sorununu ele alan Kant”ın, bu kitapta
özellikle “sensus communis” (ortak duyu/sağduyu) kavramı ile estetik, etik ve
siyaset arasında kurduğu bağ da dikkat çekicidir.

Fransız Devrimi ve
Evrensel Yankıları

1789’da başlayan
Fransız Devrimi zamansal ve mekânsal olarak özel/tekil bir olaydır. Ne var ki
sonuçları, etki ve yankıları evrensel olmuştur. Küresel niteliği itibariyle
Fransız Devrimi sadece gerçekleştiği topraklarda yeni bir toplum (ulus) ve
devlet (ulus-devlet) tipinin ortaya çıkışına kaynaklık etmemiş, aynı zamanda
çok hızlı ve geniş bir yayılma göstermiştir. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada
siyasi ve ulusçuluk, ulus-devlet modeli, vatandaşlık ve laiklik gibi kavramları
içeren kültürel ve hukuki sonuçlar doğurmuştur. 1789 Fransız Devrimi genel
olarak Avrupa’daki tüm imparatorluklar için sonun başlangıcı olmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu da bu gelişmelerden payını almıştır. Başta ulusçuluk
(milliyetçilik) ortaya çıkan birçok siyasi düşünce, Osmanlı İmparatorluğu’nda
da yankı bulmuştur. İmparatorluğu teşkil eden farklı milletler bu düşüncenin
etkisiyle bağımsızlık taleplerinde bulunmaya başlamış ve bu süreç
İmparatorluğun parçalanması ve yıkılışıyla sonuçlanmıştır. Yani 1789 Fransız
Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ayrılıkçı gruplar için bir referans
kaynağı olmuş, bir model oluşturmuştur.

Fransız Devrimi sonrası
ortaya çıkan düşünce sistemlerinden en önemlisi şüphesiz “pozitivizm”dir.
Kurucusu, Fransız düşünür Auguste Comte (M.S. 1798 – 1857) aynı zamanda
sosyolojinin de isim babasıdır. Cumhuriyetçi bir filozof olan Comte, Fransız
Devrimi’ni tarihte kaçınılmaz ve yaşanması gereken bir aşama olarak görür. 1789
insanlığın ilerlemesi için alınması gereken bir virajdır. Ancak Comte’un devrim
sonrasında özellikle Fransa’da süre giden sosyal ve politik kargaşa konusunda
endişeleri vardır. Fransız düşünürün temel gayesi, Devrim’in artçı sarsıntılarına
son vermek, kısacası devrimci süreci nihayete erdirmektir.

Comte’un kurduğu
pozitivizm maddeci/materyalist bir düşünce sistemi değildir. İnsanları asıl
harekete geçiren fikirler ve düşüncedir. Comte’a göre toplum ve devlet karşı
karşıya konumlanmış ve çatışan iki varlık değildir. Bu ikisinin uyum içinde
bulunmaları gerekir. Devletin vazifesi, toplumun maddi ve manevi birliğini
temin etmektir. Devlet, planlayan ve doğru yolu gösterendir. Kısacası devlet
her alana müdahale etme yetkisine sahip olmalıdır. Özel mülkiyet de bu
alanlardan biridir. Comte ilkesel olarak özel mülkiyete karşı olmamakla
beraber, bu hakkın kötüye kullanılmasından endişe duymaktadır. Bu nedenle,
devlet özel mülkiyeti denetleme ve gerek duyduğu zaman müdahale etme ve
düzenleme yetkisini kullanmalıdır. Öte yandan toplumda, bilimsel bir yönetim
sergileyecek devlete itaat etmek, verilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdür. Comte, bilimsel – pozitif dönemde artık haklardan bahsetmeyi
bırakıp, bireysel ve toplumsal vazifeleri ön plana çıkarmak gerektiğini
savunur.

Almanya’da da
milliyetçilik fikrinin gelişiminde Fransız düşüncesinin etkisi büyük olmuştur.
Alman milliyetçiliğinin en önemli temsilcisi kabul edilen Johann Gottlieb
Fichte
(M.S. 1762 – 1814) Fransızların devrim adına Almanya’yı ele
geçirişlerini ve Alman ordusunun yenilgisini yaşamış bir düşünürdür. Bu yenilgi
Alman filozofu çok derinden etkilemiştir. Fichte, verdiği halka açık
konferanslarda Almanları saldırganlara karşı direnmeye, silaha sarılmaya davet
etmiştir. Kendisi de Napoléon ordularına karşı savaşa bizzat katılmıştır.
Almanların Fransızlara karşı elde ettiği zaferden sonra ise Berlin
Üniversitesi’nde profesörlük ve rektörlük yapmıştır. Fichte’ye göre özgürlük,
özgür düşünce demektir. Özgür düşünceyi sağlayan ise bilimdir. Özgürlük anarşi
değildir. Çünkü bilim denge ve tutarlılıktır, sağduyu ve akıldır. Özgürlüğü ise
kurallara bağlayacak, iç dengesini sağlayacak, tutarlı hale getirecek olan
hukuktur. Hukukun olması için ise, birçok hukuk öznesinin (toplumu oluşturan
bireyler) yanı sıra güçlü bir devletin varlığı gerekmektedir. Toplumun amacına
ulaşabilmesi için özgürlüğün hukuk yani devlet tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir. Gerçek özgürlük düzenli özgürlüktür. Düzenlenmeyen özgürlük ise
bilim dışıdır.

Fichte’ye göre milli
toplum yani örgütlenmemiş toplum devlete üstündür. Devlet ancak milli toplumu
kendi içinde toplayabildiği an yetkinliğe ulaşabilir, tam ve kusursuz hale
gelebilir. Milli toplumu çevreleyen devlet, iktisadi alanı da düzenler. Fichte
“Alman Milleti’ne Söylevler” adlı eserinin ilk bölümünde, her şeyi yitirdik,
elimizde “eğitim” kaldı, onu akıllıca kullanmalıyız der. Fichte, Jean-Jacques
Rousseau’nun 1762’de eğitim üzerine yayınladığı “Emile” adlı eserinden
esinlenerek aktif bir eğitim yöntemi önermiştir. İnsanı tümüyle kavrayacak olan
bu aktif eğitim, karma ve yatılı liselerde devlet tarafından verilecek,
çocuklar ailelerinden mümkün olduğu kadar uzak kalacaklardır.

Alman milliyetçiliği ve
siyaset düşüncesi hakkında görüşlerine yer verilmesi gereken bir diğer düşünür Georg
Wilhelm Friedrich Hegel
’dir (M.S. 1770 – 1831). Hegel, Alman idealist
düşüncesine son halini vermiştir. Uyguladığı diyalektik yöntem, daha sonra Marx
tarafından da kullanılacaktır. Marx, o meşhur deyimiyle, Hegel’de elleri
üzerinde duran diyalektiği ayakları üzerine oturtmuş ve diyalektik materyalizmi
savunmuştur.

Hegel, Platon’un
idealist düşüncesini yenilemiştir. Ona göre madde, ruhun ürünüdür. Hegel de
tıpkı Fichte gibi gerçeğin bilinç alanında bulunduğunu, bilinci çözümleyecek
olursak gerçeğe varabileceğimizi savunmuştur. Hegel’e göre varlığın özü
çelişkilerdir. Çelişkiler olmasaydı varlık da olmazdı ve çelişki “oluş”un
ilkesidir. Bu mantık çerçevesinde Hegel’e göre devlet, bireysel iradelerle
genel iradenin karşılaştığı yerdir. Diğer bir deyişle, bireysel irade ve genel
çıkar arasında bir sentezdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, devletin
tek tek bireysel iradelerin bir yığınından ibaret olmadığıdır. Devlet, tanrısal
bir irade, makul ve canlı bir bütündür. Hegel’e göre insan, gerçekliğini,
nesnel anlamdaki ahlaki değerini ancak bir topluluğun organı olmakla elde
edebilir. Bu yüzden her şeyini devlete borçludur. Bireyin tüm değeri, tüm
manevi gerçekliği yalnızca devlete bağlıdır. Özgürlük ancak ahlaki bir bütün
olan devletin varlığıyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla, doğal yaşama halinde
özgürlük söz konusu değildir. Hegel’e göre devlette her şey, genelle özelin
birliğine dayanır. Devletin içeriğini “milli ruh” meydana getirir. Milli ruh,
din, hukuk, bilim, sanat ve sanayi gibi özel alanlardan oluşur. Bu alanlar
içten bir bağla birbirine bağlıdır ve tümü milli ruhu teşkil eder. Bir devlet
ancak milli bir ruh taşıyorsa devlet sayılabilir. Diyalektik yöntemi düşünce
alanında uygulayan Hegel, devleti mutlak ve yüce bir değer olarak görmüştür.

“Hegel, “Tin”in
kendisini “Varoluş”ta tam olarak gerçekleştirdiği konum, tin, bilinç, şuur
aklın ürünleri, kendisini
Varoluş’ta en yetkin
biçime getirdiği somut şuur somut bilinç olarak Devlet’tir diyor. “Aklı”mı
görmek istiyorsun? Tarihte göreceksin. Peki, tarihte aklı hangi durumlarda
görebilirim? –Zihni değil, aklı!– Tam uygun, bütünlenmiş yani nesnesini,
içeriğini tam gösteren. Devlet. Devlet nedir? Birtakım kurumlardır. Kültürün
üstüne, kültürü denetleyen ve yaşamı biçimlendiren kurumlardır. Bu kurumların
aklı nedir? Hukuktur. Aklın bir toplumun kendini yönetmesi ya da toplumun onu
yönetenleri belirlemesi neticede devlettir ve devlet edimseldir. Devlet
belirleyicidir ve zorlayıcıdır. Devlet determinatördür. Ama hukukun hayata
geçirilmesi anlamında aklın edimselleşmesi anlamında devletler
determinatördürler. Yani insanların dağınık menfaatlerinin birbirleri ile
çatıştığı, haklarının daha tayin edilmediği bir ortamda, sözleşmenin, törenin
-eğer oraya ulaşmışsa- yazılı ve belirli akla ait eğitimle kazandırılabilir ve
kurumları oluşmuş ve o kurumların hayata etkir olan güçleri ve kuvvetlerinin
olduğu yapıya devlet diyoruz. Ve Hegel diyor ki, akıl, tarihte en yüksek
biçimini devlet olarak bulur. “Mutlak bir devlet” ve her zaman o devlet
anlayışı yanlıştır. Devlet, evet bir akıldır bir kavramdır, bir kurumdur. Ama
kültürün gelişmesiyle üst yapı olarak devletin kendisi de gelişir. Tam uygun
hale geldiği zaman ne zamandır? Yani gerçekten akıl ne zaman kendini devlet
olarak tam uygun hale getirmiş olur? İçindeki yurttaşların hak ve
özgürlüklerinin hepsinin sağlandığı zaman diyor. O zamana kadar süreçteyiz.
Akıl, daha kendini arıyor. Kendi tamlığını arıyor. Kültür daha kendi
gelişiminin süreci içindedir. Bunu Hegel’den başka söyleyen yok. Felsefede en
temel bir şeyi söylüyor. Diğer filozoflar bunu tasarım olarak söylüyor ve
tasarımı biz topluma giydirelim diyorlar. Hegel ise, yaşamın doğrudan doğruya
aktif kendisini söylüyor. Yani ideale doğru devinmek, idealde insan tam
uygunluk “klasik devlet” anlamında, peki devlet klasiğe ne zaman gelecektir?
Hegel’e göre, devlet klasiğe geldiği zaman “insan tanımı” burada
belirleyicidir. İnsanı nasıl tanımlıyoruz? Hegel’in iddiasına göre,
zorunlulukla ilgili bir tanım bu yani bilim olması lazım. İnsanı bin türlü
tanımlayabiliriz ama zorunlu, o olmazsa insan olamaz, var olmaz temel bir ilke
olmalı. İşte Hegel’in bütün felsefesini belirleyen ve özellikle tarih
felsefesini belirleyen ve onu somut gerçeklik olarak algılamamıza sebep olan
belirlenimi “insan özgürlüğe mahkûmdur,” diyor. 
İnsan özgürlüğe zorunludur diyor. Bilim oldu. Özgürlük olmazsa insandan
söz edemeyiz. Geriye kalan ya bitkidir ya hayvandır. Özgürlük insanın tinsel
tözüdür. Akılda temellenir. Akıl edimseldir. Yani dış dünyada gerçekliğini
arar. Tinin doğası kendisine tamamen karşıt olan şey aracılığıyla tanınabilir
(Bu Hegel’in diyalektiğidir. Hegel’in kavramları kendi ifadesi ile örtükten
açığa doğru ilerler). Maddenin tözü nasıl ki “yer kaplama” (zorunluluk) ise
tinin “ne”liği onu yapan tözün de özgürlük olduğunu söylemeliyiz. İnsan hem
tinden yani hem bilinçten hem bedenden oluştuğu için insanda hem zorunluluk hem
de özgürlük vardır. Öz bilincin özgürlüğünün yönelmesi edime gitmesi iradedir.
Yani ara kurum iradedir. İrade, aklın işe yönelmesinin adı ama “iş” değil. Her
irade bir fiil ister. Tin, kendinde kalamaz kendi dışına çıkmak ister. Dış
dünya ile temas etmek ister. Gerçeklik o zaman karşımıza çıkacaktır.”
(Metin
Bobaroğlu’nun 16.04.2018 tarihli Anadolu Aydınlanma Vakfı’nda ki konuşmasından
alıntı)

Karl Marx

Karl Heinrich Marx
(M.S. 1818 – 1883) Almanya’da doğmuş, öğrenimini burada tamamlayarak, felsefe
doktoru unvanını almıştır. Çağdaş siyaset teorisi, çağdaş siyaset felsefesi,
çağdaş siyaset tarihi felsefelerinin en önemli referans düşünürlerinden
biridir. Bu tespitin yapılmasındaki birkaç gerekçe, Marx’ın çalışmalarında
ortaya koyduğu fikir ve eleştirilerin, siyasal pratikler anlamında hısımlar ve
hasımlar oluşturmaya yatkın olması, kapitalizm eleştirisinin derinliği ve halen
geçerliliğini koruması ve Marx’ın fikirlerinin somut olarak siyasal pratiklerce
kısmen de olsa gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Marx, yaşadığı yüzyılın
bütün sosyalist yayınlarını okumuş bu yayınlardan etkilenmiştir. Toplumsal
süreçlerin sonucu sosyalizmin geleceğine inanmış, bütün zamanını bu süreçlerin
nasıl çalıştığını anlamaya ve öğrenmeye harcamıştır. Marx, ölümüne kadar
işçilerin örgütlenmesi ve örgütlendirilmesine çalışmıştır.

“Komünist
Beyannamesi”nin yayınlanması 1848 İhtilalleri’ne rastlar. İhtilaller
bastırılmış, komünist liginin lideri hapsedilmiş ve örgüt kapatılmıştır.
1864’te Londra’da toplanan uluslararası konferansta Marx, Alman işçilerini
temsil etmiştir. Konferansın sonunda Uluslararası Emekçiler Kurumu, öteki adı ile
Birinci Enternasyonal kurulmuştur.

Marx örgütlenmiş
biçimde yürütülen ihtilâlci hareketlerle ihtilâlci doktrinler arasındaki yakın
ilişkiyi görmüş, ancak eylemlere katılmakta gösterdiği heyecan ve dinamizmi
karşıt güçler önündeki mücadele de devam ettirememiştir. Gazetecilik hayatında
en büyük amacı emekçi sınıfın haklarını savunan bir yayın organına sahip olmak
olmuştur. Eylem alanındaki çalışmalarında emekçilerden meydana gelen ve sürekli
çalışan bir ihtilal örgütü kurmaya uğraşmış ancak başarılı olamamıştır.

Marx’ın kendini daha
çok bir öğrenci, bir düşünür ve yazar olarak gösterdiği söylenebilir. Ona göre,
hukuk ilişkilerinin olsun, devlet biçimlerinin olsun, her şeyin kökü yaşamı
çevreleyen maddi koşullarda yatmaktadır. Üretim ilişkileri, hukuki ve siyasal
üst yapının gerçek temelidir. Ona göre, belli bir dönemde belli bir toplumun
bütün ahlak ve görüş kuralları, o dönemde o toplumun ulaştığı ekonomik aşamanın
bir ürünüdür.

Marx’a göre hukuki
kurumlar ekonomik gelişmeyi geriden izler. Üretim ve mübadele biçimi sınıf
mücadelesini doğurmuştur. Eski çağlarda hürlerle köleler, kapitalist çağda
maddi üretim araçlarına sahip olan sermayedarlarla (burjuva ile), emeği ile
geçinen işçiler (proletarya) arasındaki mücadele gibi. Marx’a göre, kapitalist
sistemdeki üretim ve mübadele biçimi toplanma ve tamamlanmaya yol açacak,
sermaye belli ellerde toplanacak, bunun karşısında büyük işçi kütleleri
bilinçlenecek, burjuva sınıfı ile proletarya sınıfı arasında giderek şiddetini
artıran mücadele maddi üretim araçlarının (arazi ve sermayenin) topluma mal
edilmesine neden olacak yani kapitalizm yıkılarak, sosyalizm kurulacaktır.
Marx’a göre kapitalist üretim ve mübadele biçimi, sosyalizmin kurulmasına yol
açacaktır. Marx’ın sosyalizmine “bilimsel sosyalizm” denmesinin sebebi de
budur.

Marx’ın düşüncelerinin
felsefi temeli Hegel felsefesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi, Hegel’e göre,
evrensel niteliğe sahip olan tek şey değişmedir. Değişme çelişen ve çatışan
güçlerin sentezinden meydana gelir. Marx’da değişmenin çelişen ve çatışan
güçlerin sentezinden meydana geldiğini kabul etmektedir. Ancak, ona göre,
gerçek olan olayların insandaki algıların sonucu beliren ideler değil, bu
algıları yaratan olayların kendileridir. Marx sosyal olay ve kurumları izah
etmek için bu diyalektik metodu kullanırken, toplumsal olay ve kurumlar içinde
bir sınıflamaya giderek, ekonomik olay ve kurumlara daha yüksek bir yaratma
gücü tanımıştır. Ona göre, temeldeki tez, antitez ve sentezler sadece ekonomik
dünyada bulunurlar ve ekonomik güçler toplumsal güçleri yaratır. Kısaca
toplumun bir alt yapısı, bir de üst yapısı vardır. Üretim süreci toplumun alt
yapısını, sosyal, politik, hukuki ve kültürel ilişkileri toplumun üst yapısını
oluşturur. Toplumun alt yapısı üst yapısını belirler. Yani, tüm sosyal, politik,
kültürel ve hukuki ilişkiler ekonomik yapı tarafından şekillendirilir.

Kullanımı bulunan
(faydalı olan) bir malda değerin bulunması, somut insan emeğinin o mala
katılmış veya o malda maddeleşmiş olmasından ileri gelmektedir. Yani bütün
mallarda ortak değer yaratıcı ve değer belirleyici öğe “emek”tir. Bir şeyin
değerini, o şeyin üretimi için kullanılan emek miktarı (emek süresi – iş saati)
belirler. Mal, sosyal emeğin billurlaşmış şeklidir ve ancak bu sebepten değere
sahiptir. Diğer bir deyimle, bir malın değerini belirleyen emek miktarı,
gerekli ham madde, enerji ve makinelerin üretildiği andan başlayarak, o malın
bütün üretim aşamalarındaki bütün emeği kapsamına alır.

Marxist düşüncede
“özgürlük”ten, devletin topluma egemenliğine son vermek ve toplumu devlete
egemen kılmak anlaşılır. Marx bir zorlama aracı olarak devleti ortadan
kaldırmak gerektiğini ileri sürer. Devletin silikleşmesi ve giderek ortadan
kalkması toplumsal farklılıkların yok edilmesiyle gerçekleştirilecektir.
Devletin varlığı gereksiz hale geldiğinde toplumsal farklılıkların da
giderilmesiyle ortaya homojen ve uyumlu bir toplum çıkacaktı. Kamusal sorunlar
için ayrıca toplumla idareciler arasında, aracı siyasal kurumlara gerek
olmayacak, yurttaşlık nosyonu bile ortadan kalkacaktır. Sömürü sona erecek ve
sömürünün olmadığı bir hümanizm tablosu ortaya çıkacaktır. Ancak bu
insancıllığın özelliği maddeci olmasıdır. Bu noktada birey kendi başına değil
toplumsal bireydir. Yani insan ancak toplumun bir üyesi olarak anlam kazanır.
İşçi sınıfının sosyalizmi kurarak yaratacağı sınıfsız toplum, işçi sınıfınca
burjuva toplumunun çelişkilerinin ortadan kaldırılmasıyla doğacaktır.

Vladimir Lenin, Mao
Zedong ve Fidel Castro, Marksizm’i uygulamaya geçirmiş hem de kendilerince
bakış açıları geliştirmişlerdir. 20. yüzyılın başında “anarşizm” fikri gelişti.
Başsızlık – Erksizlik diye çevrilebilecek bu düşünce, devlet, yasa, kral, tanrı
gibi düzenleyici güçleri reddeder. Doğal olanın başsız – idaresiz bir yaşam
olduğunu savunur.

20.
yüzyıldan itibaren küreselleşme ve politik sınırların belirsizleşmesiyle
sentezler ortaya çıkmıştır. Karşıt görüşler, sosyalizm ve kapitalizm gibi, bir
arada uygulanmaya başladı. Sosyal devletler ortaya çıkarken, Çin gibi komünist
devletlerde de muazzam kapitalist genişlemeler yaşandı. Günümüzde farklı
görüşlerin bir arada yaşandığı ve dünyanın sınırlı kaynaklarına dikkat
çekilen devlet düşünceleri mevcuttur. 

Pozitivizm etkisinde
gelişen modern hayat ve seküler dünya, anlamların ve yaşam tarzlarının, batı
düşünce tarzına göre değerlendirilmesini esas alır. Miladi 18.yüzyılda başlayıp
19. yüzyılda belirginleşen, batıyla beraber dünyanın birçok yerinde hayata
ilişkin önemli değişimler yapan, 20. yüzyılın biricik sistemi “modernite”, iki
temel alandaki vurguları ve baskısıyla, dünyayı yönetme-yönlendirme
faaliyetlerini sürdürür. Bu alanlardan biri “bilim”, diğeriyse “siyaset”tir.
Adı geçen her iki alanda, yanlarına genelde başka temel sorunları da içeren
soruları ele alsalar da, sorulara verilen cevaplar dönüp dolaşıp ya bilimsel
bir kutsamaya ya da siyaseten bir görmezlikten gelmeye varır.

Leo Strauss

Leo Strauss (M.S. 1899
– 1973) 20. yüzyılın en etkileyici düşünürlerinden birisidir. Birçok siyasal
felsefeci gibi, Nasyonel Sosyalistler’in Almanya’da iktidara gelmesiyle Amerika
Birleşik Devletleri’ne göç etmiştir. Eserlerinde antik dönem siyasal
metinlerine önem vermiş, filozofların satır aralarında ne söylediğini
açıklamaya çalışmıştır. Onun çalışmalarıyla siyasal metinler tekrar popüler
hale gelmiş ve üzerinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Strauss, doğal
haklar, akıl, vahiy ve demokratik toplumlarda eğitim gibi temel sorunlara yeni
bir boyut kazandırmıştır. Bu nedenle kendisine siyaset felsefesi tarihçisi de
denilmektedir.

Strauss’un görüşlerine
genel bir çerçeve çizdiğimizde iki temel noktaya odaklandığını görebiliriz.
İlki, günümüzde modernizmin bir buhran içerisinde olduğu ve köklerinin siyasal
tarihin geçmişinde saklanmış olmasıdır. İkincisi de tarihselcilik
(olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren düşünce akımı) anlayışıyla insan
aklına yönelik sonsuz güvenin, nihilizme dönüşmesidir. Strauss, mutlak hakikate
ulaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle fikirlerini benimsediği, olumlu yargılar
beslediği klasik doğal hukuk düşünürleri ile modern doğal haklar kuramı
arasındaki farkları ve çelişkileri irdelemiştir.

Strauss’un düşüncesinde
insan, sınırlı bir varlık olarak, doğanın ona biçtiği roller içinde kalacak bir
bireydir. İyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek için toplumsallaşmak zorunda olan
bu birey, kendisini aydınlatmayı vazifesi bilecektir. İnsanı doğanın içinden
koparmaya çalışan ve aklına sonsuz bir güven taşımasını öğreten modern doğal
haklar öğretisi yanılmaktadır. Çünkü bu felsefe, araçlar ile amaçlar arasındaki
iyi – kötü ayrımına olanak sağlayan ölçüyü ortadan kaldırmaktadır. Liberalizmde
hoşgörüsüzlük, saygınlık bakımından hoşgörüye eşit bir değer olarak
görülmektedir. Böylece doğru ya da yanlış amaçlar için yapılan seçimler hoşgörü
perdesi altında eşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla “seçimin kendisi” (amaç ve
araç olarak) dönülemez bir karar haline gelmektedir.

Sonuç olarak hayranlık
duyduğu Platon gibi, Strauss’un amacı da herkesin birbirine karşı ödevlerinin
bulunduğu, bilgelerin yönettiği bir yeryüzü cennetinde yaşamanın gittikçe
imkânsızlaştığını göstermektir. İki Dünya Savaşı görmüş, düşlemesi imkânsız bir
otoriter yönetimi görmüş her kimse gibi o da akla şüphecilikle yaklaşmış,
evrensel barışı arzulamıştır. Belki Strauss’un muhafazakâr olarak
nitelendirilmesine neden olan düşünceleri, geçmişte vaat edilen ve bugünün
örüntülerini taşımayan hayali bir düzene karşı ısrarından kaynaklanmaktadır.

Karl Raimund Popper

Karl Raimund Popper
(M.S. 1903 – 1994), toplum ve siyaset felsefesi alanında tarihselciliğe ve
holizme (bütüncülük) yönelik sert eleştirileriyle ün kazanmıştır. Tarihsel
gelişmenin yasaları ya da ilkeleri bulunduğunu, bu yasa ya da ilkeleri
bildiğimiz takdirde, insanlık tarihinde gelecekte olup bitecek olayları, tıpkı
bir astronomun ay ya da güneş tutulmasını önceden doğru tahmin etmesi gibi,
önceden doğru tahmin edebileceğimizi savunan görüş olarak tarihselciliğe
şiddetle karşı çıkan Popper’a göre, insan toplumunu oluşturan sistemde öndeyiye
(kestirim) yer yoktur. Çünkü burada gelişmeyi belirleyen temel etkenlerin
başında, çevre ve içinde bulunulan koşullara nasıl karşılık vereceğimizle
ilgili kararlar gelir. Buna göre, örneğin teknolojinin çağdaş toplum üzerinde
bu kadar büyük bir etki yapacak güç haline gelebileceği, bir yüzyıl önce hiçbir
şekilde tahmin edilemezdi. Popper için, seçim ve sorumluluk bireylerindir,
bundan dolayı, üyeleri ister istesin ister istemesin, toplum bu şekilde
gelişmek zorundadır demek için yeterli dayanağımız asla olamaz.

Siyaset felsefesiyle
toplum görüşleri, bilimin doğasına ilişkin araştırmalarına sıkı sıkıya bağlı
olan ve özellikle “Açık Toplum ve Düşmanları” adlı eserinin ikinci cildinde
Marx’ı yoğun bir biçimde eleştiren Popper’a göre, Marx’ın görüşleri bilimin
doğasıyla ilgili yanlış bir kabul ya da önyargıya dayanmaktadır. Marx
kendisini, toplumu konu alan bir bilim adamı, topluma, onun nasıl işlediğini ve
geliştiğini anlamak amacıyla, yansız ve önyargısız olarak yaklaşan bir
araştırmacı olarak görmüştü. Marx’a göre, toplumlar değişmez ve statik
varlıklar değildirler. Toplumlar değişmektedir ve toplumlardaki bu değişme,
yasasız olmayıp, değişmenin yavaş olan hızından dolayı, tarihe ilişkin
araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek yasalara uygun olarak gerçekleşir. Bu
çerçeve içinde, Marx, tarihi konu alan araştırmalar sayesinde, feodalizmin
nasıl kapitalizmi doğurduğunu, insanlık tarihindeki bir evre olarak
kapitalizmin nasıl gelişip, daha sonra yıkılacağını anlayabileceğimizi savunur.
Buna göre, bilimsel sosyalizmle tarihsel yöntem örtüşmektedir. Popper, işte bu
noktada, Marx’ın bilimin nihai ve değişmez doğruları keşfettiğine, bilimin
doğrularının zorunlu ve kaçınılmaz olduğuna büyük bir güçle inanmış olduğunu
belirtir.

Popper için böyle bir
analiz, kendi içinde iki temel yanlışı barındırmaktadır. Ona göre, bilimsel
bilginin artışı ve gelişmesinin insanlık tarihinde çok güçlü bir etkisi olduğu
ve bilgideki büyük birikim ve ilerleme, Newton ve Einstein gibi dahilerin
kavrayış ve yaratıcılığına bağlı olduğu için ne bilgideki artış ve ilerleme ne
de bu gelişmenin tarih içindeki sonuçları önceden kestirilebilir. Başka bir
deyişle, bilimsel bilgideki birikim ve ilerleme insanlık tarihinin akışını
büyük bir güçle etkilediğinden, fakat bilimsel bilginin gelecekteki durumu ya
da gelişme seyri, mantıksal ya da bilimsel yöntemlerle önceden
kestirilemeyeceği için, insanlık tarihinin gelecekte nasıl bir gelişme seyri
içinde olacağına ilişkin olarak öndeyide bulunmak olanaklı değildir. Bu ise,
teorik bir tarih, yani teorik fiziğe karşılık gelen ya da eşdeğer olan tarihsel
bir toplum bilimi imkânının yadsınması anlamına gelmektedir. İşte bu, Popper’a
göre, Marx’ın bilimsel araştırmanın doğasını yanlış anlamaktan oluşan birinci
yanlışıdır.

Marx gibi, Popper da
bilimsel yöntemin toplumu konu alan araştırmalara uygulanabileceğini düşünür.
Bununla birlikte, onun yöntemi ve bilim anlayışı, Marx’ın savunuculuğunu
yaptığı bilim ve yöntem anlayışından farklılık gösterir. Tarihsel araştırmayla
bilimsel sosyalizmi özdeşleştiren Marx’tan farklı olarak, Popper’ın gözünde
bilim, tarihsel araştırmayla, hatta tümevarımsal süreçlerle bile aynı değildir.
Bilim, imgelemin, ilke olarak yanlışlanabilir olması durumunda, “bilimsel” olan
hipotez oluşturma faaliyetini içerir. Oysa Marx’ın, tarihsel değişmeyle ilgili
değişmez diyalektik yasaların keşfine dayanan iddiaları, yanlışlanabilir
olmadıkları için, bilimsel değildir. Popper, bu bağlamda, bilimin kesin
olmadığını ve olamayacağını ve yeni veriler ışığında sürekli olarak revizyona
tâbi olduğunu belirtir.

Karl Marx’ın ikinci
yanlışı, bilimin toplumun bütününe uygulanabileceğini, bütün bir sistemle
ilgili olan yasalar bulunduğunu düşünmesinden oluşur. Popper, buna holistik
görüş ya da ütopik bir toplumsal planlama adını verir. Ona göre, kaçınılmaz ve
zorunlu olup, toplumun bütününe uygulanan tarihsel yasalara duyulan inanç,
toplumun bütününün belirli bir plana göre yeniden biçimlendirilmesi ya da
yapılandırılması gerektiği görüşüne götürür. Bütünü göz önüne aldığında, insan
faktörünü zorunlu olarak gözden kaçıran bu yaklaşım, toplumun yeni baştan
kurulması ve yapılandırılmasının mümkün ve zorunlu olduğuna önceden karar verir
ve toplumun var olan yapısını kökten bir biçimde değiştirir. Karl Popper’a
göre, Marx’ın ikinci yanlışı da bundan, yani onun bilimin deneme ve yanılma
yöntemine dayandığını bir türlü görememesinden kaynaklanmaktadır. O, bunun tam
tersine, özel problemler için özel yaklaşımların söz konusu olduğunu belirtir,
kurumların kötü yönetici tehlikesini en aza indirgeyecek şekilde düzeltilmesi
ve geliştirilmesini ister.

Popper, yaşamayı her
şeyden önce ve her şeyin üstünde bir sorun çözme faaliyeti olarak gördüğü için,
yaşam sorun çözmeye elverişli olan toplumlar ister. Sorun çözme ise, çözüm
denemelerinin cesaretle ortaya atılmasını, sonra da bunların eleştiriye ve hatta
eleme işlemine tabi tutulmasını gerektirdiği için, Popper karşı önerilerin
engellenmeden ortaya atılmasına, bunların eleştirilmesin sonra da eleştirilerin
ışığında, bunlarda gerçek değişiklikler yapılmasına izin veren toplum biçimleri
istemektedir.

Popper, her çeşit ahlak
düşüncesi bir yana, bu gibi çizgiler boyunca örgütlenmiş bir toplumun, başka
türlü örgütlenmiş bir topluma oranla, sorunlarını çözmekte daha etkili ve
dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanır. Popper’a göre, teorik konularda
olduğu gibi, pratik alanda da doğru yanıtlara sahip olabileceğimizden asla emin
olamayız. Bundan dolayı da o, yönetim biçimi olarak demokrasiyi, açık toplumu
savunur. Çünkü eleştirme ve tecrübe etme özgürlüğü en fazla demokraside vardır.
Onun anladığı biçimiyle demokrasi, yöneticilerin toplum problemlerine
önerdikleri çözümün umut verir gibi görünmediği zaman değiştirildikleri bir
sistemdir. Popper’ın gözünde, iktidarın kimlerin elinde olduğundan çok,
iktidarın kişisel çıkar için olduğu kadar, toplumsal ya da siyasal dogmalar
adına kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi büyük önem taşır.

20.yüzyıla
gelindiğinde, erken modern siyasal düşüncesinde değerler yeni bir gözle
görülmeye başlandı. Bu değerler Orta Çağ’ın ortadan kaldırılmasına yardımcı
olmuş ve Avrupa’da siyasal düşüncenin temeli olmuştu. Ancak toplumsal
değişimler ve filozofların bu değişimlere verdiği tepkiler birçok insanı bu
değerlerin tükendiği ve bu değerlere dayanan Yeni Çağ’ın kapanmak üzere olduğu
sonucuna ulaştırdı.

Siyasal düşünürler,
hızlı kentleşme ve nüfus artışının yanı sıra birçok savaş ve devrimlere eşlik
eden kargaşa ve sefalet gibi “Sanayi Devrimi”nin yarattığı toplumsal ve siyasal
şartlara odaklandı. Büyük sayıda insan acı çekerken bir azınlık iyi bir yaşam
sürmekteydi. Zenginler, kitlelerin çocuklarını sadece ayrıcalıklı zümreye
yaradığı gözüken savaşlarda ölüme gönderdi. Bu tarihi gözlemleyen birçok
siyasal düşünür modernitenin değerlerini esasen yozlaşmış, bayağı, materyalist,
içi boş ve hatta nihilist diye nitelendirmiştir.

Bir noktada Locke ve
Hobbes gibi erken dönem modern siyasal düşünürler akıl ve bilime olan
inançlarını ifade etmişlerdi ve modernler bu temeller üzerine sağlam siyasal
hakikatler inşa etmişlerdi. Ancak bu inancın yerini daha sonra şüphecilik aldı.
Bu, neo-modernlerin erken modernlerin ulaştığı sonuçları eleştirmesi ve siyasal
otorite ve adalet için saf bir temel inşa etmenin sınırlarına işaret etmesiyle
başladı.

Rousseau, Hegel ve Marx
gibi erken modernlerin bireysel bencilliği yüceltmesini ve insanların bunun
sonucunda ortaya çıkan hakiki, doğal köklerine yabancılaşmasını
eleştirmişlerdi. Bu düşünürler radikal bir değişimden başka hiçbir şeyin
dünyaya adaleti getiremeyeceğini iddia ettiler. 

Jacques Derrida

Jacques Derrida’nın
(1930 – 2004) son dönem siyaset düşüncesi içinde en önemli yeri, “egemenlik”
sorunu işgal etmektedir. 1970’lerde Derrida metafiziği ayakta tutan logos
merkezci egemenlik fantezileriyle uğraşmaktaydı. 1990”lardan itibaren ise daha
çok tarihsel, toplumsal siyasal yaşamı kurgulayan egemenlik fantezilerine
dikkat çeker. Ona göre, çağımızda uluslararası örgütlerin, çok uluslu
şirketlerin, hatta ulus temelli olmayan terörist ağların ulusları aşan
egemenlikleri, egemenlik mefhumunun yeniden düşünülmesini teşvik eder.
Derrida’nın egemenliğin siyasi, teolojik ve felsefi mirasını sorgulama biçimi
hem Batı’da, Amerika ve Avrupa’da hem de dünyanın batılı sayılmayan yerlerinde
yaşanan tecrübeleri anlamlandırmaya da yardımcı olur.

Nedir bu fanteziler?
Bunların başında egemenliği öznenin bir ve bölünmez kendiliğiyle ilişkilendiren
fantezi gelir. Egemen, ben ve aynı olarak kendisini ortaya koyar veya dikte
eder. Kendisinden başka kimseye hesap vermez ama diğerleri ona hesap verirler.
Bu anlamda pater familias (aile reisi) bir egemendir. Bu mefhum yurttaşlıkta da
vardır. Yurttaş, örneğin oy kullanırken vicdanından ve aklından başka bir
otorite tarafından belirlenmemiş olan, böylece kendini kendisi olarak ortaya
koyan bir varlık olarak tasavvur edilir. Derrida’nın tezine göre, siyasetin
kaynağı özerklik fantezisinin başarısızlığa uğramaya mahkûm olmasıdır. Kişinin
egemenliğini ayakta tutan fantezi ile devletin egemenliğine ilişkin fantezileri
ayırt etmek gerekir. Devletteki egemenliği nasıl anlayabiliriz? Egemen kimdir
gerçekten? Siyasi meşruluğun “ulus” dediği, seçimden sonra oylar sayılırken
somutlaşan ama aslında önceden belirlenmiş listelere göre mecliste kimlerin
olacağına karar vermenin ötesinde bir özgürlüğü bulunmayan o soyut varlık mı?
Yasa yapma yetkisini anayasal sınırlar içinde kullanan meclis mi? Peki ya bu
sınırlar darsa, evrenselci bir görünüm altında eşitlikten uzak veya ayrımcı ise
egemen o halde yargı mı? Yoksa egemen olağanüstü hâl ilân ederek yasaları
askıya alan merci mi (başbakan veya ordu)? Derrida ulus devlette bir egemenlik
krizi olduğu saptamasını yapar. Egemen halk mı, meclis mi, yargı mı, hükümet
mi, başbakan mı, ordu mu?

Yalnızca ulus devletin
içinde değil, global düzeyde de bir egemenlik krizi yaşanmaktadır. Global
düzlemdeki egemenlik krizi emperyalist devletlerin insan hakları söylemini
kullanarak kendi devlet çıkarlarına uygun savaşlar yapmalarında ortaya çıkıyor.
İnsan hakları ve demokrasi adına başka bir ülkeye giren emperyalist devletler,
orada yaşayan insanlara insan muamelesi yapmamaktadır. Bu insanlara, onları
hayvan statüsüne düşüren bir şiddet uygulanır. Öte yandan, ulus devletin
egemenliğini talep ederek sömürgeciliğin veya emperyalizmin egemenliğine karşı
verilen bir mücadele de vardır. Her tekil durumda yapacağımız seçim egemenlik
ile egemenliğin yokluğu arasında bir seçim değildir. Farklı egemenlik biçimleri
arasında bir seçimdir. Derrida’nın dekonstrüksiyonunun (yapı söküm) ritmine
dikkat etmesinin sebebi tekil durumlarda egemenlik formları arasındaki
ilişkilerin dikkate alınması gereğine dayanıyor. O, siyasal olanın siyasallığını
egemenlik kavramıyla bağlantılı bir biçimde düşünme gereğini olumluyor ancak
ona göre siyasal egemenliğin ayrıcalıklı biçimi ulus devletin egemenliği
değildir.

Derrida’ya göre
egemenlik bölünmez, saf ve koşulsuz bir şey değildir. Egemenlik kendine
bağışıklık riski taşır, sağ ve salim kalamaz. Egemenlik açmazı kabaca şudur.
Egemenliğin sonu ya dışardan bir müdahale ile bir direniş, bir başka
egemenliğin ona meydan okuması yoluyla gelir ya da çöküş egemendeki kendine
bağışıklık mekanizmaları yoluyla ortaya çıkar. Yani egemen kendi yıkımını
kendisi getirir. Kendine bağışıklık, bedeni dışa karşı koruma mekanizmalarının
organizma için hayati önemdeki organları da düşman gibi algılayarak onlara
saldırması fenomenini adlandırır. Kendine bağışıklık egemenliğin içeriden kendi
kendisini dekonstrüksiyona uğrattığını söylemek için kullanılan bir metafordur.
Toplum sözleşmesi de ulus devletin egemenliğinin kendine bağışıklığını gizleyen
bir siyasal egemenlik fantezisidir. Her bağışıklık fantezisi başkayla ilişkide
ben kalan, başkayla ilişkilerle başa çıkabilen, bu ilişkilerden her zaman
kendine dönebilen bir ben olduğu varsayımıdır. Bu fantezinin açmazları
bağışıklık fantezisinin aslında kendine bağışıklıktan ibaret olduğunu gösterir.
Ötekinin aynıda eritilerek bertaraf edilmesi hedeflenmiş ve bir bakıma öteki
olarak ötekinin yok olduğu, öldüğü, içerde eridiği sanılmıştır. Şimdi öldüğü
varsayılan ötekinin hayaleti çıka gelir ve egemeni ziyaret etmeye başlar.
Egemenliklerin onları rahatsız eden hayaletleri vardır.

Bu hayaletler bizi, hiç
kuşkusuz egemenliğin yeniden bölüşüldüğü bir pazarlığa sokarlar. Bu pazarlık,
barışçıl bir konuşma olarak tahayyül edilemez. Egemenlerin kendilerine verilen
türlü rahatsızlık sonucunda taleplerini en sonunda dikkate almak zorunda kaldıkları
muhatapları vardır. Böyle muhataplar siyasal olarak baştan beri eşit konumda
değillerdir. Onlarla konuşmak demek siyasetin dilini değiştirmeye hazır olmayı
gerektirir. Demokrasi hiç olmadı, henüz hiçbir yerde mevcut değil, geçmişte bir
zamanlar olduğunu, içinde yaşadığımız zamanlar geçtikten sonra olacağını
düşünmek de bir egemenlik hilesine teslim olmak demek olabilir.

İnsan hakları,
farklılıklara saygıyı insanlığın gereği olarak görür ve onu korumayı amaçlar.
İnsan hakları evrensel bir değerler kümesi olduğundan, onları korumak için
uluslararası koruma mekanizmalarına da gerek duyulmaktadır. Bu nedenle,
bölgesel ve küresel düzeyde koruma mekanizmaları geliştirilmiştir.

İngiliz, Amerikan ve
Fransız bildirgelerinde yer alan doğal haklar, aydınlanma çağında yaygın bir
etkiye sahip olmuş olmakla birlikte, 1815 tarihinden itibaren bu etki azalmaya
başlamış ve bu durum 1930’lara kadar sürmüştür. II. Dünya Savaşı’nın hemen
ardından baskıcı rejimlere duyulan nefret, insan hakları düşüncesinin yeniden filizlenmesine
sebep olmuştur. 10 Aralık 1948 yılında BM Genel Kurulu’nda İHEB (İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi) kabul edilmiş, bu bildiriye hukuki bir bağlayıcılık
kazandırma çabaları sonucunda, 1966 yılında imzalanan iki uluslararası sözleşme
1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeler, Birleşmiş Milletler Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (KSHS) ve BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’dir (ESKHS). İnsan haklarıyla ilgili uluslararası ya da evrensel
nitelikteki belgeler yanında, dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgesel düzeyde
insan hakları düzenlemeleri de vardır. Bunlar arasında, 1953 yılında yürürlüğe
giren, 1950 tarihli “İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlerini Korumaya Dair
Avrupa Sözleşmesi” ve ona bağlı protokoller, 1978’de yürürlüğe giren 1969
tarihli “Amerikalılar-arası İnsan Hakları Sözleşmesi” ve 1986 yılında yürürlüğe
giren 1981 tarihli “Afrika İnsan ve Halklarının Hakları Sözleşmesi” örnek
olarak gösterilebilir.

Sanayileşmenin meydana
getirdiği verimlilik ve üretim artışı ve bunun yol açtığı zenginlik ve refah,
sınıf düzenini, ardından meydana gelen eşitlik ve hürriyet talepleri de siyasi
rejimleri değiştirdi. Batılı toplumlar insan hakları meselesini bugün “kendi
içinde” çözmüştür ama o kadar. Kendi toplumları, bunlar içinde de kendi
insanları söz konusu olduğunda, insan hakları meselesinde hassas olan Batı
toplumlarının, bir üçüncü dünya halkı veya insanı için aynı hassasiyete sahip
olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bugün gelinen noktada batı toplumları,
din ve etnik köken farkı gözetmeksizin, “insanın sırf insan olduğu için bazı
haklara sahip olduğu” anlayışının henüz çok uzağındadır.

İnsan hakları meselesi
siyasi, hukuki ve kültürel olduğu kadar iktisadi bir meseledir de. Yani bir
imkân meselesidir. Çünkü herkese insan hakları vaat ediliyorsa ve bu anayasaya
geçiriliyorsa, herkesin hakkının da belli ölçüde verilmesi gerekir. Aksi
takdirde toplumda kaos ve anarşi ortaya çıkar.

İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin giriş bölümü, insan haklarını, içerik ve amacını oldukça kapsamlı
bir şekilde ifade etmektedir. İnsan haklarını dünya barışının temeli ve
toplumsal adaletin kaynağı olarak gören beyanname, hakların korunmasını bir
zaruret olarak görmektedir: “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan
onurun ve bunların eşit ve devredilemez haklarının tanınması hususunun,
özgürlüğün, adaletin ve dünya barışının temeli olduğuna, insan haklarının
tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk eden
vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş
insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın
kurulmasının en yüksek amaçları olarak ilan edilmiş bulunmasına, insanın
zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için
insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret kabul
eder.”

Giriş bölümü, aynı
zamanda eğitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmek gerektiğini
vurgular. Avrupa Konseyi ve BM’nin insan hakları eğitimini son yıllarda
yaygınlaştırma çabaları bunun açık bir örneğidir.

Dünya politikası içinde
son 60 yılda yer edinen insan hakları, insanlar tarafından büyük bir kabul
görmüş ve bugün bütün dünya anayasalarında vurgulanan bir bölüm olmuştur.
Uluslararası ilişkiler tarihine bakıldığında, hiçbir düşünce ya da fikir
dünyada bu kadar hızlı ve yaygın bir kabul görmemiştir.

“İnsan haklarını şu
anda dünya politikasının yönlendiricisi yapabilmek, oldukça düşük bir olasılık
olarak görünüyor. Ama yapılabilecek bir şey vardır. Bugün, dünya ülkelerinde
eğitimin ana amaçları olarak, “insan olma” bilincini kazandırmayı ve doğru
değerlendirme yapabilmenin öğretilmesini belirlemek. Bu, olanaklı görünüyor.”
İoanna Kuçuradi

Binlerce yıla yayılan
uzun bir mücadelenin sonunda, acılarla dolu ve uğruna harcanan çabaların
neticesinde bir ‘değer” olarak zorlu aşamalarla ortaya çıkan ve evrensel bir
referans noktası haline gelmiş olan “insan hakları” kavramının insanlığa
sunduğu kazanımlarının, mekâna, zamana ve koşullara bağlı değişiklikler
gösterdiğini görüyoruz. Bu çalışmada, insan haklarının tarihsel gelişiminin
temelleri incelenmiş ve siyasi düşünce tarihi içerisinde insan hakları
kavramının halen devam etmekte olan uzun yolcuğunda ki göze çarpan noktalar
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Görüyoruz ki, siyasi tarih içerisinde insan
hakları, soyut bir kavram olmanın ötesine geçerek hukukun alanına geçiş
yapmıştır. Günümüzde, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, ülkenin insan haklarına
ilişkin tutumu ile doğru orantılı olarak ele alınıyor demek bence yanlış olmaz.
Ayrıca insan hakları, uluslararası düzeye intikal etmiş ve evrensel olarak
değerlendirilmektedir.


Kaynaklar:

Hukuk ve Siyaset
Ekseninde İnsan Hakları
, Reyhan Sunay

İnsan Hakları
Meselesinin Gelişimi ve Siyasi ve Sosyal Faktörlerle İlişkisi (Makale)
, Yrd. Doç. Dr. Etem
Çalık

Siyasal Düşünceler
Tarihi
, İzzet Çıvgın, Remzi Yardımcı

Siyaset Felsefesi
Tarihi
, ed. Ahu Tuncel, Kurtul Gülenç

Siyasi Düşünceler
Tarihi
, Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları

İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi
, Prof. Dr. Rona Aybay

Siyasi Düşünce Tarihi,
Filozoflar ve Fikirleri
, Donald G. Tannenbaum

Simgesel Düşünme, Metin Bobaroğlu

Aydınlanma Sorunu ve
Değerler
, Metin Bobaroğlu

Metin Bobaroğlu’nun
16.04.2018 tarihli Anadolu Aydınlanma Vakfı’ndaki konuşmasından alıntı

Platon”un Ahlak,
Siyaset ve Din Felsefesi
, Defne Özdemir, Düşünüyorum Dergisi 2018, sayı 84

Ütopya, Defne Özdemir,
Düşünüyorum Dergisi, Tematik Sayı Ütopya

İoanna Kuçuradi’den
İnsan Hakları Üzerine 21 Alıntı
(makale), ed. Hande Öz

https://islamansiklopedisi.org.tr