Gerçeklik Pazarı

“Gerçekten daha üstün bir hak yoktur.”
Frithjof Schuon

Atom ve atom-altı dünyanın bilimsel bir tasviri olan kuantum
teorisine ezeli hikmet perspektifine uygun yeni bir yorum getiren emekli
matematik profesörü, fizikçi ve filozof Wolfgang Smith (d.1930) Kuantum
Bilmecesi adlı eserinin önsözüne şöyle başlıyor:

Bu kitap, kuantum fiziği veya ‘kuantum gerçekliği’
problemi denen konu hakkındadır. Fizikçilerin, filozofların ve durmadan
genişleyen halk kesimlerinin yıllarca ümitlerini boşa çıkaran bir bilmeceyi
incelemektedir. Konu hakkında muazzam bir literatür mevcut ve görünüşe
bakılırsa bu problemi anlamaya yönelik, ne kadar zorlama görünürse görünsün her
türlü yaklaşım, bir yerlerde savunulmuş ve incelenmiş durumda. Yerleşmiş tek
bir dünya görüşünün desteklenmesi için fiziğin otoritesinden yardım alınan günler
çok geride kaldı! Sonunda olan, kuantum teorisinin ima ettiklerini kavrayabilen
fizikçiler tarafından şimdi ‘klasik’ diye adlandırılan kuantum öncesi bilimsel
dünya görüşünün ‘en üst seviyeden’ reddi oldu. Ve bu, ‘gerçeklik pazarından’
bahseden yeni bir yazarın hatırlattığı duruma, ontolojik boşluğu doldurmak için
birbirleriyle yarışan varsayımsal alternatifler bolluğuna yol açtı. Dilerseniz
şöyle diyebiliriz: kuantum mekaniği, bir Weltanschauung
(dünya görüşü) arayışı içinde olan bilimsel bir teoridir ve söz konusu arayış
1927’den beri sürmektedir.

Bu yeni fizik 1925-26 yılları arasında doğdu. Fizikçiler
1927’de Como’da Uluslararası Fizik Konferansı için bir araya geldiklerinde,
rölativist olmayan kuantum teorisinin temelleri atılmış oldu. Aynı yıl Brüksel’de
5. Solvay Konferansı için yeniden buluştuklarında kuantum tartışması tüm
hızıyla ünlü Bohr-Einstein atışması şeklinde patlak verdi.

Bu arada onlarca farklı dünya görüşünü destekleyen düzinelerce
birinci sınıf bilim insanından oluşan bu gösteri, pek de güven verici değildir.
Burada gerçeğin ulaşılmaz, hatta daha kötüsü izafi, yani sadece kişisel bir görüş
meselesi olduğu sonucuna götürerek insanı baştan çıkaran bir durum söz konusudur.[1]

Bu makalede söz konusu varsayımsal alternatifleri, yani
neredeyse bir asrı devirmek üzere olan kuantum mekaniği (KM) teorisine getirilen
farklı yorumları özetlemek ve Smith’in kendi yorumunun bunlardan nasıl
ayrıldığını tartışmaya açmak, dikkatlere sunmak istiyoruz.

Kuantum
Mekaniğinin Farklı Yorumları

Kuantum mekaniğini yorumlamak, matematiksel KM teorisinin
nasıl bir gerçekliğe karşılık geldiğini açıklamaya çalışmak demektir. Bu teori
günümüze kadar olağanüstü geniş bir deney yelpazesinde defalarca son derece
hassas ve kesin testlerden geçirilmiş ve henüz teorinin öngörüsüyle çelişen
deneysel bir sonuçla karşılaşılmamıştır. Teori ile deney arasında daha önce hiç
görülmemiş olan bu muhteşem uyumu Smith şöyle anlatıyor:

Bu bağlamda elektronun kütle, yük ve spin gibi statik
özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Daha önce aslında bir özellik
olmadıklarını gördüğümüz dinamik özelliklerden farklı olarak bu nicelikler
gerçekten de elektrona aittir ve fevkalade hassas bir derecede ölçülebilirler.
Örneğin manyetik momentin son ölçümleri, son hanedeki muhtemel ±4’lük hata
payıyla birlikte 1,001 159 652 188 (uygun birimde) değerini vermiştir.[2] Richard
Feynman’ın belirttiği gibi, “Eğer Los Angeles ile New York arasındaki mesafeyi
bu doğrulukta ölçecek olsaydınız bu ölçümün hassasiyeti, insan saçının bir
telinin kalınlığı kadar olurdu.”[3] Üstelik bu
manyetik moment, kuantum elektrodinamiği yoluyla da hesaplanabilir. Bu durumda
sonuç, yakınsak sonsuz bir serinin toplamı şeklinde ortaya çıkar. Bu seride art
arda gelen terimler hızla küçülür ama hesaplanmaları git gide daha zahmetli bir
hal alır. Şimdiye kadar tamamlanmış hesaplamalar henüz son deneyin hassasiyetine
ulaşamamış olsa da 1,001 159 652 basamakları doğrulanmıştır. Fizikte teori ile
deneyin bundan daha mükemmel bir şekilde uyuştuğu başka bir alan bilmiyoruz.[4]

Kuantum mekaniğinin öngörüleriyle deneysel sonuçlar
arasındaki bu muazzam uyuma rağmen söz konusu teorinin nasıl yorumlanması
gerektiği hakkında birbiriyle çekişen çok sayıda düşünce okulu mevcuttur. Bu okullar,
kuantum mekaniğinin determinist mi rastlantısal mı olduğu, teorinin hangi
unsurlarının gerçek olarak kabul edilebileceği, ölçme işleminin doğasında yatan
şeyin ne olduğu gibi temel konularda farklı pozisyonlar benimsemişlerdir. Bu
konular, zamanın neden belli bir yönü doğru aktığı ve kuantum mekaniğinden nasıl
olup ta ‘klasik bir dünyanın’ çıktığı gibi sorularla da yakından ilgilidir. Teorinin
gelişiminden bu yana yüzyıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen bilim
insanları ve bilim filozofları arasında söz konusu yorumlardan hangisinin
gerçeğe en uygun olduğu konusunda henüz bir uzlaşı sağlanabilmiş değildir. Kuantum
teorisine ait terimler zaman içinde değişip gelişebilmektedir. Örneğin Erwin
Schrödinger (1887-1961) dalga fonksiyonunu başlangıçta, elektronun uzaya yayılmış
yük yoğunluğu olarak düşünmüştü, fakat sonra Max Born (1882-1970) dalga
fonksiyonun mutlak karesini, olasılık yoğunluğu olarak yorumladı.

Kuantum mekaniğinin standart üç matematiksel formülasyonu
Schrödinger’in dalga mekaniği, Werner Heisenberg’in (1901-1976) matris mekaniği
ve Richard Feynman’ın (1918-1988) yol integrali formülasyonlarıdır. Birçok KM
yorumu, söz konusu matematiksel formülasyonları değiştirmeden deneylerde
gözlenen nesnel ve öznel olguların farklı yorumlanmasına dayanır. Louis de
Broglie (1892-1987) ve David Bohm’un (1917-1992) geliştirdiği pilot dalga teorisi
gibi yaklaşımlar ise kavramsal problemleri yeni matematiksel formülasyonlar
sunarak çözmeye çalışır. Fakat yeni matematiksel formülasyonlar sunan böyle yorumlarda
bile kuantum teorisinin öngörüleri neredeyse hiç değişmediği için söz konusu
formülasyonlar farklı bir kuantum teorisi olarak değil, mevcut teorinin yeni bir
yorumu olarak görülür. Daha hassas bir başka değerlendirmeye göre ise bunlara
yorum değil, yaklaşım demek daha doğrudur, zira teoriye getirilen her farklı
yaklaşım aslında teoriyi değiştirmekte ya da en azından yeni ve belirgin teorik
yönler eklemektedir.[5]

Teoriyi ilgilendiren olgu ve terimlerin farklı yorumları,
epistemik ve ontolojik olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Örneğin kuantum
mekaniğinin ima ettiği rastlantısallık ya da diğer adıyla indeterminizm, insani
gözlem ve algının sınırlarına atfedildiğinde epistemik, varlığın gerçek bir
özelliği olarak görüldüğünde ise ontolojik bir yorum yapılmış olur. Daha geniş
bir anlamda herhangi bir bilimsel teorinin, doğal dünyanın o ya da bu ölçüde
doğru bir tasviri olarak görülmesine bilimsel realizm denir. Bununla birlikte
bilimsel teorileri anti-realist bir tarzda yorumlamak da mümkündür. Realist
yorumlar hem epistemik hem de ontolojik doğruluğu ararken anti-realist yorumlar
sadece epistemik doğrulukla ilgilenir.

20. yüzyılın ilk yarısında başlıca anti-realist pozisyon,
gerçekliğin gözlenemeyen yönlerini bilimsel teorilerden çıkarmak isteyen mantıksal
pozitivizmdi. 1950’lerden itibaren anti-realizm biraz daha ılımlı bir hal aldı.
Genellikle araçsalcılık şeklinde adlandırılan bu yorumlarda gerçekliğin
gözlenemeyen yönlerini konuşmak mümkündür, fakat nihai anlamda realizmin temel
sorusuyla ilgilenilmez. Bilimsel teorilere, insanoğlunun, varlığın metafizik
anlamına ulaşmasını sağlayan bir fikir rolü değil, pratik tahminler yapmasına
yarayan bir araç rolü biçilir. Araçsalcı görüşün mottosu, David Mermin’in (d.1935)
şu meşhur sözüdür: kes sesini ve hesapla.[6]

1. Kopenhag Yorumu

Halen birçok fizikçi tarafından kuantum mekaniğinin
standart yorumu olarak kabul edilen Kopenhag Yorumu, 1927 yılı dolaylarında
Niels Bohr (1885-1962) ve Heisenberg’in Kopenhag’da birlikte çalıştıkları
sırada ortaya koydukları yorumdur. Bohr ve Heisenberg, aslında Born’un teklif
ettiği dalga fonksiyonunun olasılık yoğunluğu yorumunu daha kapsamlı bir hale
getirdiler. 2011 yılında gerçekleştirilen Kuantum Fiziği ve Gerçekliğin Doğası
konferansına katılan bilim insanları arasında yapılan bir ankette en yüksek oyu
%42’lik dilimle Kopenhag Yorumu aldı.[7] Öte
yandan Nobel fizik ödülü sahibi Steven Weinberg (d.1933) 2017 yılında yayımlanan
bir makalesinde “Kopenhag Yorumunun artık büyük ölçüde kabul edilemez olarak
görüldüğünü” söyledi.[8]

Bu yorumun temel prensipleri şunlardır: Her kuantum
mekaniksel sistemi bir dalga fonksiyonu temsil eder. Bu fonksiyon sistem
hakkında bilinebilecek tüm bilgiye sahiptir. Fonksiyona eklenmesi gereken herhangi
bir ‘gizli parametre’ yoktur. Diğer sistemlerden izoleyken dalga fonksiyonunun zamanla
nasıl değişeceğini, rölativist (göreceli) olmayan kuantum mekaniğinde Schrödinger
dalga denklemi belirler. Başka sistemlerle etkileşim olmadığı sürece Schrödinger
denkleminin determinist karakteri bozulmaz ve böylece dalga fonksiyonunda
herhangi bir süreksizlik meydana gelmez. Sisteme ait belli gözlenebilir özellik
çiftlerinin ikisi birden aynı anda tespit edilemez. Buna Bohr’un tamamlayıcılık
prensibi denir. Aynı prensip, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi adıyla nicel bir
biçimde de ifade edilmiştir. Söz gelimi eğer bir parçacık belli bir anda belli
bir konuma sahipse, o anda o parçacığın momentumunun hangi değere sahip olduğu
belirlenemez. Atom ve atom-altı süreçlerin kendi iç işleyişleri mecburen ve esasen
doğrudan gözleme kapalıdır, zira gözleme eylemi, kuantum mekaniksel sistemin iç
işleyişini büyük oranda etkiler. Genellikle kuantum sayıları, örneğin
sistemdeki parçacık sayısı büyüdükçe sistemin özellikleri klasik tasvirdeki
özelliklere daha çok benzer.[9] Bohr’a
göre klasik kavramlar kuantum teorisinden bağımsız ve ondan daha önceliklidir. 

Kopenhag Yorumu “Ölçümden önce parçacık neredeydi?” gibi
soruları anlamsız oldukları gerekçesiyle reddeder. Ölçme işlemi, kuantum
mekaniksel sistemin mevcut durumunu temsil eden dalga fonksiyonunun izin
verdiği eigen (öz) durumlardan birini, yine bu fonksiyonunun taşıdığı, söz
konusu eigen durumlardan her biri için belli ve kesin olan olasılık
bilgisine uyacak şekilde seçer. Bu işlem gerçekleştiği anda, sistemin ölçülen
gözlenebilir özelliği açısından olasılıklardan biri artık fiilen gerçekleşmiş olduğu
için sistemin dalga fonksiyonu da değişmiş olur. Dalga fonksiyonundaki bu
değişime orijinal fonksiyonunun çökmesi denir, zira birden fazla olasılığı
barındıran süperpoze (üst üste binmiş dalgalardan oluşan) fonksiyon artık ölçülen
o gözlenebilir özellik için tek bir durumu ihtiva etmeye başlamıştır. Kopenhag
Yorumuna göre kuantum mekaniksel sistemin kendi dışındaki bir gözlemci ya da
aletle, örneğin bir Geiger sayacı ya da bir kıvılcım veya kabarcık odası ile
etkileşmesi dalga fonksiyonunun çökmesine neden olmaktadır. Böyle bir etkileşim
dalga fonksiyonunda anlık bir süreksizlik ve geri döndürülemez bir değişim
meydana getirir. Schrödinger denklemi bir an için geçerliliğini kaybeder, ardından
bir sonraki etkileşime (ölçüme) kadar çökmüş yeni dalga fonksiyonu üzerinde çalışmaya
tekrar başlar. Bu yüzden Paul Davis’e (d.1946) göre “gerçeklik ölçümlerdedir, elektronda
değil.”[10]

Daha akademik bir başka değerlendirmede Bohr ve Heisenberg’in
aslında kuantum mekaniğinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda hiçbir zaman
tam olarak anlaşamadıkları ifade edilmiştir. Ne Bohr ne de Heisenberg,
düşüncelerinin ortak adı olarak “Kopenhag Yorumu” ifadesini kullanmamıştır. Bu
ad söz konusu yoruma daha sonra Bohr ve Heisenberg’in yorumlarının ortak
özelliklerini ifade etmek üzere başkaları tarafından verilmiştir.[11] Kopenhag
yorumunun determinist-rastlantısal ayrımında rastlantısal tarafı temsil ettiği kesindir.
Fakat bu yorumun realist mi anti-realist mi olduğu hususunda atıfta
bulunduğumuz değerlendirmede bulunabilecek türde daha hassas bir tartışma yürütmek
mümkündür.

Heisenberg ve Bohr, kuantum mekaniğini mantıksal pozitivist terimlerle
tanımladılar. Bohr ayrıca, örneğin kendi tamamlayıcılık prensibinde görüldüğü
gibi, kuantum teorisinin felsefi çıkarımlarına aktif bir ilgi de duydu.[12] O, kuantum
teorisinin, klasik mekanik ve olasılık zemininde daha iyi tarif edilen günlük
deneyimler için uygun olmayan bir tabiata sahip olmasına rağmen, doğanın tam
bir tasvirini sunduğuna inanıyordu. Bohr, hiçbir zaman kuantum alanından klasik
alana geçişi belirleyen bir sınır çizgisi belirlemedi. Bunun fiziğin değil,
felsefenin bir konusu olduğuna ya da bu meselenin sadece pratik kolaylıkla
ilgili bir sorun olduğuna inanıyordu.[13]

Yıllar içinde Kopenhag Yorumuna karşı birçok itiraz gelişti.
Bu itirazların en önemlileri, gözlem esnasında dalga fonksiyonunda meydana
gelen süreksizlik (sıçrama), gözleme eklenen rastlantısal unsur, bir gözlemci
gereksinimindeki öznellik, ölçüm aletini tanımlamadaki zorluk ve sonuçların
ölçüldüğü laboratuvarın tanımında klasik fiziğe müracaat etme zorunluluğu gibi
konulardan oluşmaktadır.            

2. De
Broglie – Bohm Teorisi

Bir kez daha Smith’e dönelim:[14]

Fiziğin önde gelen isimleri 1927’de Brüksel’de, Newtoncu Weltanschauung’dan geriye ne kaldığını
(eğer herhangi bir şey kalmışsa) değerlendirmek için toplandıklarında, Niels
Bohr ve Albert Einstein (1879-1955), bu konuda o tarihten beri söz konusu
tartışmayı kutuplaştıran taban tabana zıt iki pozisyon benimsediler. Bohr’un
söylediği şey aslında şuydu: kuantum olguları hakkında kuantum teorisinin
sunduğu faydacı bilgi türüyle yetinmek zorundayız. Teorinin henüz mükemmel
olmaması ya da (Einstein’ın dediği gibi) tamamlanmış olmaması yüzünden değil,
fakat aslında olgunun gerisinde ne olduğunu açıklayabilecek bir ‘derin kuantum
gerçekliğinin’ olmaması yüzünden yapılabilecek en iyi şey budur. Bohr, “Kuantum
dünyası yoktur. Sadece soyut kuantum tasviri vardır.” diyordu.

Öte yandan Einstein, tüm gücüyle realist bir yorumu
savundu. Aslında olguların temelinde yatan ve onları nihai anlamda açıklayan
derin bir gerçekliğin, bir ‘kuantum dünyasının’ olduğunu, olmak zorunda olduğunu
söyledi. Derin bir gerçeklik tarafından desteklenmeyen ‘soyut bir kuantum
tasvirinin’ bir sihir gibi doğru tahminlere götürmesi onun için anlaşılır bir
şey değildi.

Bir süre sonra fizikçilerin çoğunun, kuantum teorisinin
Kopenhag Yorumu olarak bilinen Bohr düşünce okuluna katıldığı görüldü. Üstelik
Brüksel konferansından sadece beş yıl sonra, 1932’de, John von Neuman (1903-1957)
adındaki Macar matematikçinin Kopenhagcı iddiaların doğruluğunu katî surette
ispatladığı sanıldı. Von Neuman’ın yaptığı şey öncelikle, yeni kuantum
teorisini sağlam matematiksel bir zemine oturtmak ve sonra örnek
gösterilebilecek bir titizlikle, ‘sıradan nesnelerden’ oluşan bir fiziksel
gerçeklik fikrinin matematiksel olarak mümkün olmadığını (yani bu düşüncenin
kuantum teorisinin öngörüleriyle uyuşmadığını) ispatlamaktı. Yenilmez Albert
Einstein liderliğindeki birkaç tutucu realist dışında herkes için artık konu bu
noktada kapanmıştı.

Fakat aslında sorun bitmiş değildi. Einstein ile yaptığı
yoğun sohbetlerden sonra David Bohm 1952’de, kuantum teorisinin müşkülpesent
taleplerine cevap veren, nesnel bir elektron modelini inşa etmeyi başardığında
realist pozisyon, Zümrüdüanka gibi yeniden dirildi. Meşhur ‘von Neumann
ispatının’ ardından Bohm, sanki imkânsızı başarmıştı. Dolayısıyla Neumann’ın
ispatında bir boşluk olması gerektiği açığa çıktı. Ancak büyük matematikçi
işini o kadar iyi yapmıştı ki o boşluğu bulmak tam yirmi yıl sürdü! Bu sır,
John Stewart Bell (1928-1990) adında, o zamana kadar adı pek bilinmeyen bir
fizikçinin 1964’te, von Neumann’ın farkında olmadan, kendi iddiasına göre
kuantum mekaniğinin kabul etmediği ‘sıradan nesnelerle’ ilgili gizli ve haksız
bir varsayımda bulunduğunu keşfedene kadar çözülemedi. Von Neumann’ın varsayımı
ve o zamana kadar herkesin kanıta ihtiyaç duymayacak kadar açık olduğunu
düşündüğü şey, söz konusu nesnelerin ‘yerel’ varlıklar olduğuydu. Temelde bu şu
anlama geliyordu: bu nesneler birbirleriyle ancak bilinen fiziksel kuvvetler,
yani fiziksel sinyallerle haberleşebilirlerdi, dolayısıyla bu haberleşme ışık
hızından daha büyük bir hızla gerçekleşemezdi. Ayrıca Bohm’um elektron modelinin
aslında tam da öngörülen yerellik şartına uymadığı için von Neumann engelinin
etrafını dolaşabildiği ortaya çıktı.

Fakat bu sonuç, bu belirleyici gelişme sadece bir
başlangıçtı. Bell, kuantum teorisinin temel prensiplerine dayanarak, ister
sıradan olsun isterse bağlamsal, gerçekliğin aslında von Neumann yerellik
şartını ihlal etmek zorunda olduğunu ispatlamayı başardı. Sonuçta Bell’in
ispatladığı şey, yerellik şartının sadece haksız olduğu değil, aslında aynı
zamanda savunulamaz da olduğuydu. Kısacası, gerçeklik yerel değildi. İşte bu,
Bell teoremi olarak bilinen, hayranlık verici keşiftir. Bu keşif, yine Bell
tarafından keşfedilen ancak kuantum teorisine dayanmayan bir eşitsizlik
temelinde deneysel olarak doğrulanmıştır. Dolayısıyla söz konusu sonuç, sağlam
bir kaya gibi ayakta durmaktadır. Yine de bugün Bell teoreminin temellerinin
sağlam olduğu, fizikçilerin çoğu tarafından kabul edilmesine rağmen az sayıda
bazıları bu teoremden hâlâ şüphe duymaktadır ve Bell sonucunu geçersiz kılmak
için altına bakılmadık taş bırakmamışlardır. Fakat Bell’in iddiasının çok
önemli sonuçları göz önüne alındığında bu istisnai sorgulama haksız sayılmaz.
Yerel olmama iddiası doğru anlaşılırsa dünya görüşümüzü kökten değiştirir.
Berkeley’li fizikçi Henry Stapp’in (d.1928) Bell teoremi için “bilimin en derin
keşfi” demesi nedensiz değildir.[15]

De Broglie –
Bohm teorisinde, bir dalga fonksiyonunun rehberlik ettiği parçacıklar her an belli
bir konuma sahiptir. Dalga fonksiyonunun rehberlik ettiği bu konumlar yine Schrödinger
denklemine göre değişir, fakat söz konusu fonksiyon ölçüm sırasında çökmez,
sadece sanki çökmüş gibi belli bir bileşenine ‘hapsolmuş’ olur. Kuantum
mekaniğini henüz nihai anlamda tamamlanmış bir teori olarak görmeyen, bu yüzden
bir gizli değişkenler teorisi olduğu söylenen De Broglie – Bohm yaklaşımı, tek bir evren öngören,
deterministik ve yerel olmayan, yani Bell eşitsizliğini sağlayan bir teoridir. Parçacığın
belli bir anda sahip olduğu konum ile hızının birlikte belirlenmesi hâlâ Heisenberg
belirsizlik ilkesine bağlıdır. Bohm, dalga fonksiyonunu gerçekten var olan
fiziksel bir alan olarak görür,[16] dolayısıyla
bu yaklaşımda Kopenhag Yorumunun aksine kuantum mekaniksel kavramlar, klasik
kavramlara göre ontolojik bir önceliği haizdir.   

3. Çoklu Evrenler Yorumu

Kuantum mekaniğinin Çoklu Evrenler Yorumu, nesnel bir
gerçek olarak evrensel bir dalga fonksiyonu olduğunu ve gerçekte bu dalga fonksiyonun
herhangi bir çöküşe uğramadığını, dolayısıyla sürekli bir biçimde deterministik
ve tersinir yasalara göre yönetildiğini iddia etmektedir. Hugh Everett’in
(1930-1982) 1957’de sunduğu orijinal makaleden bu yana söz konusu yaklaşımın
birçok varyasyonu gelişti. Bu yaklaşımda ölçme sırasında meydana gelen olgunun
dekoherans (eşevreli olmama) denen kavramla açıklandığı düşünülür.[17] Söz
konusu kavram, dalga fonksiyonundaki girişimin (süperpozisyonun), sistemin
çevresiyle etkileşimi sonucu baskılanması anlamına gelir. Buradaki çevreden
kasıt, örneğin elektronla yapılan bir çift yarık deneyindeki yarıklar ve ekran
gibi klasik nesnelerin ötesinde, söz gelimi elektron yarıklarla ekran
arasındayken yeterince çok sayıda kozmik parçacığın gelip elektrona rastgele
çarparak elektron ile kendi aralarında bir dolaşıklık (entanglement) oluşmasına
neden olduğu durumdaki gibi bir kuantum mekaniksel sistemdir. İşte böyle bir dolaşıklık
sayesinde orijinal dalga fonksiyonundaki girişim baskılanır ve dekoherans, yani
klasik görünüm oluşur. Böylece ölçme problemi, yani dalga fonksiyonu tasviri
ile klasik deneyim arasındaki çatışma dekoherans yoluyla çözülmüş olur.

Çoklu Evrenler Yaklaşımda, Kopenhag Yorumundaki
rastlantısallığı ortadan kaldıran şey, evrensel dalga fonksiyonunda mevcut olan
tüm ihtimallerin her birinin kendi evrenlerinde hakikaten gerçekleşiyor olduğu düşüncesidir.
Yani kutuyu açıp Schrödinger’in kedisine baktığımızda ya da bir ölçme
gerçekleştiğinde, evren ya da gerçeklik ikiye yarılarak birinde kedinin sağ,
diğerinde ölü olduğu iki ayrı evren oluşur. Bu yolla oluşan farklı dünyaların
her biri, evrensel dalga fonksiyonunun bir başka durumuna karşılık gelir ve aynı
oranda gerçektir. Söz konusu dünyalar birbirleriyle etkileşmezler. Bu
yaklaşımdaki evrensel dalga fonksiyonu tek bir evrene değil de aslında çoklu
evrenlere ait olduğu için ona çoklu-evrensel dalga fonksiyonu demek belki daha
doğru olur. Çoklu-evrensel dalga fonksiyonunda bir çökme olmamakta, sadece
kendimizi bu fonksiyonun belli bir durumuna karşılık gelen kendi evrenimiz
içinde bulmaktayız. Tek evren öngören yorumlarda gerçekliğin tek bir tarihi öyküsü
varken çoklu evrenler yaklaşımında tarihi gerçeklik, içinde mümkün olan tüm
kuantum mekaniksel sonuçları barındıran, neredeyse sonsuz sayıda dallardan oluşmuş
bir ağaç olarak tasarlanır.[18] Bu şu
anlama gelir: bizim başka evrenlerde yaşayan birçok kopyamız vardır ama bu
kopyaların hiçbiri diğerlerinin farkında değildir.

Bu yorumun “Çoklu Zihinler” varyantında dallara ayrılan
şeyin evrenler değil, gözlemcinin kişisel zihni olduğu ileri sürülmektedir.[19] Çoklu Zihinler
Yorumunun amacı, gözlemcilerin kendi kendileriyle süperpoze oldukları gibi aslında
tuhaf olan bir anlayışın üstesinden gelebilmektir. David Albert (d.1954) ve Barry
Loewer, 1988 tarihli makalelerinde bir gözlemcinin kendi zihninin belirsiz bir
durumda olduğunu düşünmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini savundu. Çünkü insan
gözlediği sistemin hangi durumda olduğu sorusuna cevap verirken kendinden emin
bir şekilde cevap vermek zorundadır. Eğer bir zihin farklı durumlardan oluşan
bir süperpozisyon halinde olursa, böyle bir kesinlik mümkün olmaz ve ortaya bir
çelişki çıkar.[20]
Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için süperpoze halde olanın sadece zihinlerin
‘bedeni’ olduğunu ve zihinlerin kendilerinin asla süperpoze olmayan belli durumlara
sahip olmaları gerektiğini öne sürdüler.

4. Bilincin Neden Olduğu Çöküş Yorumu

Von Neumann – Wigner yorumu da denen ve yine çeşitli
varyantları olan bu yaklaşımda ana ve ayırt edici fikir kuantum ölçme işleminin
tamamlanabilmesi için bir bilincin gerekli olduğu varsayımıdır. 1932 tarihli
Kuantum Mekaniğinin Matematiksel Temelleri adlı kitabında von Neumann, kuantum
mekaniğinin matematiksel formülasyonunun, dalga fonksiyonu çöküşünün, nedensel
zincir içinde ölçüm cihazından ölçüm cihazının ‘öznel algısına’ kadar herhangi
bir yerde gerçekleşmesine izin verdiğini savunmuştur. 1960’larda Eugene Wigner
(1902-1995) ‘Schrödinger’in kedisi’ düşünce deneyini ‘Wigner’ın arkadaşı’
şeklinde yeniden formüle etmiş ve tüm realist yorumlardan bağımsız olarak dalga
fonksiyonu çöküşünün başladığı sınırın gözlemcinin bilinci olduğunu öne
sürmüştür.[21]
Çok yakın bir zaman önce Wigner’in arkadaşı senaryosunun genişletilmiş bir
halinin deneysel olarak test edildiği duyurulmuş ve kuantum dünyasının
gözlemciden bağımsız olmadığının deneysel olarak ispatlandığı iddia edilmiştir.[22]

Rudolf Peierls (1907-1995) de bu yorumun bir
savunucusuydu. Zvi Schreiber (d.1969) fiziksel olmayan bir zihnin, tek gerçek
ölçüm cihazı olduğunu iddia ettiği yüksek lisans tezinde bu yaklaşımı şöyle
özetledi:

Kuantum mekaniğinin kuralları doğrudur ancak kuantum
mekaniksel olarak ele alınabilecek tek bir sistem vardır o da tüm materyal
dünyadır. Dış gözlemciler, yani insan (ve belki de hayvan) zihni, kuantum
mekaniği çerçevesinde ele alınamaz ve dalga fonksiyonunun çökmesine neden olan
ölçümler zihinde gerçekleşir. [23]
Henry Stapp ise bu yorumu şu şekilde savundu:

Kuantum teorisinin matematiği açısından, bir ölçüm
cihazını, aslında onu oluşturan atomik bileşenlerin bir koleksiyonundan farklı ele
almanın bir anlamı yoktur. Bir ölçüm cihazı fiziksel evrenin sadece başka bir parçasıdır…
Ayrıca beşerî gözlemcinin şuurlu düşünceleri, dışarıdaki bir ölçüm cihazında
olup bitenlerle değil, kendi zihninde gerçekleşenlerle doğrudan ve anlık bir nedensel
bağa sahip olmalıdır… Böylece bedenlerimiz ve beyinlerimiz, … kuantum
mekaniksel tarzda tanımlanan fiziksel evrenin bir parçası haline gelirler. Tüm fiziksel
evrenin bu tarz bir bileşik olarak ele alınması, kavramsal anlamda basit ve
mantıksal anlamda tutarlı bir teorik temel sağlar…[24]

Birçok bilim insanı için bu yorum, kuantum mekaniğinin
diğer yorumlarıyla rekabet edememektedir, zira bilincin çökmeye neden olması,
birçok fizikçinin varsaydığı materyalizmle tutarsız olan etkileşimli bir
düalizme dayanmaktadır. Bu fizikçiler, fizikî nedensel kapalılık denen metafizik
teoriyi ima ederek, ölçme sorununun, Descartes’in cevhersel düalizmine
yöneltilen itirazları hatırlatacak şekilde, bilinç ile maddenin nasıl
etkileşime girdiği sorusunu akla getirdiğini söylemektedirler. Bilimsel
realizme inanan Einstein, kuantum mekaniğini tamamlanmış bir teori olarak
görmediği için dalga fonksiyonunun epistemik değerini kabul ediyor, fakat
bilincin nesnelerin gerçek fiziksel durumlarını etkilediği görüşünü
reddediyordu.[25]

5. Tutarlı Geçmişler Yorumu

Aralarında kuark teorisini geliştiren Nobel ödüllü Murray
Gell-Mann’ın (1929-2019) da bulunduğu bazı fizikçilerin benimsediği Tutarlı Geçmişler
Yaklaşımı, hangi klasik soru kümelerinin tek bir kuantum sisteminden tutarlı
bir biçimde istenebileceğini ve hangi soru gruplarının temelde tutarsız
olduğunu, dolayısıyla birlikte istenmelerinin anlamsız olduğunu anlamanın bir
yolu olarak yorumlanabilir. Einstein, Podolsky ve Rosen’ın tek bir kuantum
sisteminden birlikte sorulabileceğini düşündüğü soruları birlikte sormanın
neden mümkün olmadığı bu yolla açıklanabilir. Öte yandan, klasik mantığın neden
çoğu zaman kuantum deneyleri için bile geçerli olduğunu göstermek de yine bu
sayede mümkün olmaktadır. Fakat aynı yorum klasik mantığın sınırları hakkında artık
matematiksel bir kesinliğe sahip olduğumuzu da söylemektedir.[26]

6. İstatistiksel Topluluk Yorumu

Bu yorum, dalga fonksiyonunun tek bir kuantum mekaniksel
sistem, örneğin tek bir parçacık için geçerli olmadığını, ancak yalnızca benzer
şekilde hazırlanmış çok sayıda sistem veya parçacıktan oluşmuş bir topluluğa
uygulanabilen soyut bir istatistiksel nicelik olduğunu söylemektedir. Söz
konusu yaklaşımın belki de en dikkate değer destekçisinin Einstein olduğu
söylenebilir:

Kuantum-teorik tasviri, tekil sistemlerin tam bir açıklaması
olarak anlama gayreti, tuhaf teorik yorumlara yol açıyor. Hâlbuki bu tasvirin
tekil sistemlere değil, sistemlerden oluşan topluluklara atıfta bulunduğu kabul
edilse, söz konusu tuhaflıklar anında ortadan kalkar.[27]

Bu yorumun savunucuları, söz konusu yaklaşımın, standart
matematiksel formülasyonun anlamı hakkında en az fiziksel varsayımı yapan
minimalist yorum olduğunu iddia etmektedirler. Yaklaşımın önerdiği şey, Born’un
istatistiksel yorumunu sonuna kadar götürmektir. Olasılık teorisinin yeni bir formülasyonuna
dayanan İstatistiksel Topluluk Yorumunun yeni bir sürümü birkaç yıl önce
sunulmuş ve KM yasalarının bu yeni formülasyonun kaçınılmaz bir sonucu olduğu
gösterilmiştir.[28]

7. İlişkisel Yorum

Kuantum mekaniğinin İlişkisel Yorumu, Kuantum mekaniksel
sistemin durumunun gözlemciye bağlı olduğu düşüncesidir, yani bu yaklaşıma göre
kuantum mekaniksel durum gözlemci ile sistem arasındaki ilişkidir. İlk kez 1994
yılında Carlo Rovelli (d.1956) tarafından takdim edilen bu anlayış daha sonra
bir grup teorisyence geliştirilmiştir. Özel rölativite teorisindeki gözlemin,
gözlemcinin referans sistemine bağlı olduğu fikri İlişkisel KM Anlayışına ilham
kaynağı olmuş ve yaklaşıma John Wheeler’ın (1911-2008) Kuantum Bilgi Teorisinden
birtakım fikirler de eklenmiştir. Teorinin fiziksel içeriği, nesnelerin kendileriyle
değil, nesneler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Rovelli bunu şöyle ifade
ediyor:

Kuantum mekaniği, fiziksel sistemlerin diğer fiziksel sistemlere
göre fiziksel tanımı hakkında bir teoridir ve bu teori dünyanın tam bir
açıklamasıdır.[29]

İlişkisel kuantum mekaniğinin arkasındaki temel fikir,
farklı gözlemcilerin aynı olaylar serisi hakkında farklı hikâyeler
anlatabilmesidir. Örneğin bir sistem herhangi bir anda belli bir gözlemci için
‘çökmüş’ tek bir eigen durumda
bulunurken aynı anda başka bir gözlemci için iki ya da daha çok eigen durumun bir süperpozisyonu
şeklinde görünebilir. Dolayısıyla şayet KM tamamlanmış bir teori ise İlişkisel
Yoruma göre ‘durum’ kavramı, gözlemlenen sistemin kendisini değil, sistem ile
gözlemci arasındaki ilişkiyi ya da korelasyonu tasvir etmektedir. Buradaki
‘gözlemci’ terimi mikroskobik ya da makroskopik tüm fiziksel nesneleri kapsar,
zira bunların hepsi kuantum sistemleridir ve bu terimin herhangi bir tür bilinç
kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu yaklaşımda ‘ölçüm olayı’,
bahsettiğimiz ilişkinin gerçekleşmesi şeklinde sıradan fiziksel bir etkileşim
şeklinde tanımlanır. Bell testi deneylerinin diğer yorumlarında karşılaştığımız
bilginin ışık hızından daha büyük hızlarla iletilmesi sorunuyla burada
karşılaşmadığımız için bu anlayışta yerellik, tüm gözlemciler için korunmuş olur.[30]

8. İşlemsel Yorum

Kuantum mekaniğinin İşlemsel Yorumunu teklif eden John G.
Cramer (d.1934), 1986’da yayımladığı makalenin özetinde söz konusu yaklaşımı
şöyle anlatılıyor:

Bu yorumun temel unsuru, Wheeler ve Feynman, Dirac ve
diğerlerinin çalışmalarının ima ettiği gibi bir kuantum olayının, zamansal anlamda
ilerletilmiş ve geciktirilmiş dalgalar arasında gerçekleşen bir değiş tokuş işlemi
olarak tanımlanmasıdır. İşlemsel Yaklaşımın yerel olmadığı açıktır ve bu
nedenle en son gerçekleştirilen Bell eşitsizliği testleriyle uyum içindedir, bununla
birlikte rölativite teorisi bağlamında değişmez (invariant) ve bütünüyle
nedenseldir. Bu makalede İşlemsel ve Kopenhag Yorumlarının ayrıntılı bir
karşılaştırması, iyi bilinen kuantum-mekaniksel Gedankenexperimente (düşünce deneyleri) ve ‘paradokslar’ bağlamında
yapıldı. İşlemsel Yorum, kuantum mekaniksel dalga fonksiyonlarının Kopenhag
yorumunda olduğu gibi ‘bilginin matematiksel temsilleri’ olması yerine, uzayda
fiziksel anlamda mevcut gerçek dalgalar olarak yorumlanmasına izin vermektedir.
İşlemsel Yorumun, kuantum mekaniksel durum vektörünün karmaşık karakterini ve vektörün
‘çöküşü’ ile ilgili mekanizmanın içyüzünü anlamaya katkı sağladığı gösterilmiştir.
Ayrıca bu yorum, Kopenhag Yorumunun temel unsurları olan Heisenberg belirsizlik
ilkesi ile Born olasılık yasasının (P=ψψ*) gerekçelendirilmesi için doğal bir
yol sunmaktadır.[31]

9. Stokastik Yorum

Kuantum mekaniğinin Stokastik Yorumu, Edward Nilson
(1932-2014) tarafından 1966 yılında teklif edilen, Schrödinger dalga
denkleminin Brown hareketine benzetilerek tamamen klasik bir biçimde
türetilmesi ve yorumlanması yaklaşımıdır.[32] Stokastik
terimi içinde hem determinist hem de rastgele unsurlar barındıran süreçler için
kullanılır. Benzer düşünceler Nilson’dan önce de yayımlanmış ve Nilson o çalışmalara
kendi makalesinde yer vermiştir. Yakın bir zaman önce Stokastik Yorumun yeni bir
alternatifi geliştirildi.[33] Stokastik
kuantum mekaniğindeki ana fikir, boşluk ya da uzay-zaman dalgalanmalarının
genellikle düşünüldüğü gibi kuantum mekaniğinin bir sonucu değil, aksine bir nedeni
olduğu düşüncesidir.

10. Nesnel Çöküş Yorumları

Nesnel Çöküş Yorumlarını Kopenhag Yorumundan ayıran şey, hem
dalga fonksiyonu hem de çöküş sürecinin ontolojik anlamda nesnel olduğu, yani
bunların hakikaten var olduğu düşüncesidir. Nesnel teorilerde çöküş, ya rastgele
bir ‘ani lokalizasyon’ şeklinde tasavvur edilir ya da bunun, bazı fiziksel
eşiklere ulaşıldığında gerçekleştiği düşünülür, fakat çöküş olayında gözlemcinin
özel bir rolü yoktur. Dolayısıyla Nesnel Çöküş Teorileri realist ve indeterministtir
ve gizli değişken kavramı içermez. Standart kuantum mekaniği, dalga fonksiyonu
çöküşü için belli bir mekanizma sunmamıştır. Eğer nesnel çöküş doğru ise
kuantum mekaniğinin, dalga fonksiyonu çöküşünü bir yorumdan ziyade bir teori
haline getirecek şekilde genişletilmesi gerekir. Bu yorumun önde gelen örnekleri
Ghirardi-Rimini-Weber teorisi[34],
Penrose yorumu[35]
ve Nesnel Çöküş Teorisinin deterministik varyantıdır.[36]

11. Kuantum Mantığı

Kuantum Mantığı, öncelikle tamamlayıcı değişkenlerin
ölçüm işlemlerinin nasıl birleştirileceği olmak üzere, kuantum ölçümüyle ilgili
olduğu düşünülen aykırılıkları anlamak için önerilen bir tür önerme mantığıdır.
Bu araştırma alanı ve adı, klasik Boolean mantık ile kuantum
mekaniğindeki ölçüm ve gözlemler arasında görülen tutarsızlıkları bağdaştırmak
amacıyla Garrett Birkhoff (1911-1996) ve von Neumann tarafından 1936’da
yayımlanan makaleye dayanmaktadır.[37]

12. Kuantum Bilgi Teorileri

Kuantum bilgisi, kuantum mekaniksel sistemlerin
durumlarında saklanan bilgidir. Klasik bilgi teorisindeki temel bilgi birimine bit denirken kuantum bilgi teorisinde
buna qubit denir. Kuantum Bilgi Teorileri
iki sınıfa ayrılabilir.[38] Bunların ilkini,
John Wheeler’ın (1911-2008) ‘it from bit[39] doktrinindeki
gibi bilgi ontolojileri oluşturur. Bu tarz yaklaşımlar, evrenin bilgi ile tarif
edilebileceği öncülüne dayanarak, fiziksel gerçekliği dijital bir ontoloji şeklinde
sunarlar. Bu öncüle dayanan teorik perspektiflerin bütününe dijital fizik
denmektedir. Dijital fiziğe göre evren, deterministik veya rastlantısal tarzda
çalışan muazzam büyüklükte bir bilgisayar programının çıktısı ya da böyle bir hesaplama
cihazı ile matematiksel anlamda eş yapılı bir şey olarak düşünülür.[40] Bu
yaklaşımlar kimilerince immateryalizmin (materyal dünyanın varlığını reddeden
metafizik görüşün) yeniden canlanması olarak anlaşılmaktadır.

İkinci tür Kuantum Bilgi Teorilerinde ise kuantum
mekaniğinin, dünyayı değil, gözlemcinin dünya hakkındaki bilgisini tanımladığı
söylenir. Dolayısıyla bunlar ontolojik değil epistemik yaklaşımlardır. Bu
yaklaşımların Bohr’un düşüncesiyle bazı benzerlikleri vardır. Çökme, genellikle
nesnel bir olay olarak değil, bir gözlemcinin ölçüm aletinden bilgi alması olarak
yorumlanır. Bu nedenle bu tür Kuantum Bilgi Teorisi yaklaşımları, bir bilim
felsefesi ve epistemoloji terimi olarak araçsalcılık şeklinde değerlendirilir.

13. Kuantum Mekaniğinin Model Yorumları

Rölativist olmayan kuantum teorisinin Bas van Fraassen
(d.1941) tarafından sunulan orijinal ‘Model Yorumu’ 1970’lerin başında doğdu ve
o zamanlar tek bir yorumu ifade ediyordu. Bu ifade artık, bir takım ortak
prensiplere dayanan yorumların genel adı olarak kullanılıyor. Van Fraassen,
ölçme probleminin üstesinden gelebilmek için bir sistemin herhangi bir andaki ‘dinamik
durumu’ dediği şeyle ‘değer durumu’ dediği şeyi birbirinden ayırmayı teklif
etti. Dinamik durum, durumun ne olabileceğini, yani sistemin şu anda ve bir
süre sonra hangi fiziksel özelliklere sahip olabileceğini belirliyordu. Değer
durumu ise mevcut durumun fiilen ne olduğunu, yani o anda sistemin kesin bir
biçimde tanımlanmış tüm fiziksel özelliklerini temsil ediyordu. Dinamik durum,
standart ders kitaplarındaki durum vektörüydü ve bu durum rölativist olmayan
kuantum mekaniğinde Schrödinger denklemine göre değişiyor, fakat asla
çökmüyordu.

Bu yaklaşımı diğerlerinden ayıran temel özellik, sistemin dinamik durumu belli bir gözlenebilir için bir eigen durum olmadığı hallerde bile o gözlenebilirin değer durumunun kesin bir değere sahip olabileceği düşüncesidir. Dolayısıyla bu yaklaşımlarda, ‘eigen-durum eigen-değer bağlantısı’ denen prensip ihlal edilmektedir. Bu bağlantıyı kuran prensibe göre bir sistem ancak bir eigen-durum içindeyken söz konusu gözlenebilirin belli ve kesin bir değerine, yani bir eigen-değere sahip olabilir. Değer durumu terminolojisinde eigen-durum eigen-değer bağlantısı, ancak kelimesiyle değil, eğer kelimesiyle kurulur, yani model yorumlarda bir sistem eğer bir eigen-durum içindeyse söz konusu gözlenebilir belli ve kesin bir değere sahip olur, fakat böyle bir değere sahip olması için sistemin mutlaka bir eigen-durumda olması gerekmez.[41]

14. Zaman Simetrili Teoriler

Zaman simetrik Wheeler-Feynman teorisi[42] gibi
birçok teoride kuantum mekaniksel denklemlerin, zaman ters yöne doğru aktığında
ilk yöne göre simetrik olacak şekilde değiştirilmesi söz konusudur. Bu değişiklikler
geriye doğru çalışan bir nedensellik doğurur, yani tıpkı geçmişte yaşanan olayların
gelecekteki olayları etkilemesi gibi gelecekte yaşanacak olaylar da geçmiştekileri
etkilemeye başlar. Bu teorilerde, tek bir ölçüm bir sistemin durumunu tam
olarak belirleyemez (bu durum, söz konusu teorileri bir tür gizli değişkenler
teorisi yapar), ancak farklı zamanlarda yapılmış iki ayrı ölçüm verilirse,
sistemin bu iki ölçüm anı arasında kalan tüm durumlarını tam olarak hesaplamak
mümkündür. Dolayısıyla dalga fonksiyonunun çöküşü sistemde meydana gelen fiziksel
bir değişim değil, sadece ikinci ölçüm sayesinde sistem hakkındaki bilgimizde
meydana gelen bir değişimdir. Benzer şekilde dolaşıklık, gerçek bir fiziksel
durum olarak değil, sadece geriye dönük nedenselliğin göz ardı edilmesinden
kaynaklanan bir yanılsama olarak açıklanır. İki parçacığın ‘dolaşık’ olarak göründüğü
nokta aslında, her bir parçacığın gelecekte diğer parçacığa olacak bir olay
tarafından şimdi etkilendiği noktadır.

Zaman simetrik nedensellik savunucularının hepsi,
standart kuantum mekaniğinin üniter dinamiğini değiştirmeyi desteklemiyor. İki-durum
vektörü formalizminin önde gelen savunucu Lev Vaidman (d.1955), bu formülasyonun
Everett’in Çoklu Evrenler Yorumuyla ne kadar başarılı bir uyum sergilediğini vurgulamaktadır.[43]

15. Çatallanan Uzay-Zaman Teorileri

Çatallanan Uzay-Zaman Teorileri, Çoklu Evrenler Yorumuna
benzemektedir, ancak bu teorilerdeki “temel fark, bu yorumun, tarihin
çatallanmasını, durum vektörünün farklı bileşenlerinin ayrı ayrı değişmesi
olarak değil, nedensel ilişkilerle birlikte olaylar kümesinin topolojisinin bir
özelliği olarak ele almasıdır.”[44] Çoklu
Evrenler Yorumunda çatallanan, dalga fonksiyonudur, Çatallanan Uzay-Zamanda
çatallanan ise uzay-zaman topolojisinin kendisidir. Çatallanan uzay-zamanın,
Bell teoremi, kuantum hesaplama ve kuantum kütle çekimiyle ilgili uygulamaları
mevcuttur. Aynı zamanda gizli değişken teorileri ve Topluluk Yorumlarıyla bazı
benzerlikler söz konusudur: bu teorilerde parçacıklar, mikroskobik seviyede çok
iyi tanımlanmış yörüngelere sahiptir. Fakat kaba taneli seviyede bunlar, Topluluk
Yorumuna uygun olacak şekilde ancak stokastik bir biçimde ele alınabilirler.

16. Sessiz Kalma Seçeneği

Kuantum mekaniğinin yorumuna dair görüşler bugün açıkça
ve yaygın bir şekilde tartışılıyor olsa da bu her zaman böyle değildi. Sessiz
kalmayı tercih edenlerin en önemlilerinden biri olan Paul Dirac (1902-1984) bir
keresinde şöyle demişti: “Kuantum mekaniğinin nasıl yorumlanacağı birçok yazar
tarafından ele alındı ve ben bu konuyu burada tartışmak istemiyorum. Daha temel
şeylerle uğraşmak istiyorum.”[45] Bu
tercih, KM uygulayıcıları arasında az görülen bir pozisyon değildir. Nico van
Kampen (1921-2013) ve Willis Lamb (1913-2008) gibi başka bazı fizikçiler de
kuantum mekaniğinin ortodoks olmayan yorumlarını açıkça eleştirmişlerdir.

17. Thomist Yorum

Wolfgang Smith’in Thomist KM yorumu, yeni bir
matematiksel formülasyon içermeden kuantum mekaniğinin merkezi sorusu olan
ölçme problemine odaklanan ve bu bilmeceyi Aziz Thomas Aquinas (1225-1274)
ontolojisine dayanarak açıklamaya çalışan felsefi bir yaklaşımdır. Temel tezi,
gerçekliğin, fiziksel ve cismani (corporeal)
alanlar olmak üzere en az iki ayrı ontolojik seviyeden oluştuğu, dalga
fonksiyonu ve kuantum mekaniğinin fiziksel alana ait bir tasvir olduğu, bu
fonksiyonun eigen değerlerinin ve
nesnelerin klasik görünümlerinin ise cismani düzeyi ilgilendiren konular
olduğudur. Bu yoruma göre dalga fonksiyonu çöküşü, fiziksel ontolojik alandan
cismani ontolojik alana geçişin belirgin bir işaretidir. Bu iki alan arasındaki
nitel fark ya da ontolojik yarık, kendisini, Schrödinger denklemindeki
süreksizlik şeklinde göstermektedir.

Smith, “Born’un bir olasılık dalgası olarak yorumladığı
durum vektörünü Heisenberg, Aristocu felsefedeki eski ‘potentia’ kavramının nicel bir biçimi olarak algılamıştır.” dedikten
sonra Heisenberg ile kendi yorumu arasındaki ince, fakat hayati farkı şöyle
anlatıyor:  

Aslına bakarsanız buraya kadar Heisenberg’in görüşüyle
benimkisi neredeyse ayırt edilemez derecede yakın görünmektedir. Heisenberg’in
potentiae dünyası’ benim mikrodünya
diye düşündüğüm şeye karşılık gelmiyor mu? Ve onun ‘varlıklar ve olaylar’ âlemi,
benim cismani dünya dediğim şey değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor, ama daha sıkı
bir tahlilde arada büyük bir fark olduğu görülebilir. Meselenin özü şudur:
Heisenberg felsefesinde, makroskopik ölçüdeki fiziksel evren ile doğru bir
biçimde adlandırılmış olan cismani dünya arasında keskin bir ayrım görmeyiz. Potentiae dünyası ile fiilî gerçeklik dünyası
arasındaki ayrımın sonuçta yalnızca büyüklük ya da ölçek bakımından ele alınması
gerekir, sanki potansiyelden fiilî gerçekliğe geçiş sadece yeterli sayıda
atomun bir araya gelmesiyle mümkün olabilirmiş gibi. Örneğin şu iddiayı ele
alalım: “Materyalist ontoloji şu yanılsamaya dayanır: çevremizde gördüğümüz
varlık çeşidi ve bu dünyanın direkt ‘fiili gerçekliği’, atomik ölçeğe kadar
taşınabilir. Hâlbuki böyle bir taşıma mümkün değildir.” “Bu taşımanın imkânsız
olduğunu” kabul etmekten başka çare yok, fakat soru, fiziğin “bu dünyanın direkt
‘fiilî gerçekliğine”’ makroskopik ölçüde bile erişip erişemediği sorusudur. Bu
bağlamda benim kendi pozisyonum tam olarak bellidir. Ben gerçeklikten
potansiyele düşüşün, ta makroskopik düzeyde vuku bulduğunu savunuyorum: Biz bir
cismani X nesnesinden, ona bağdaşık cisim-altı SX nesnesine geçtiğimiz anda bu
oluyor. Üstelik ne SX’in bir noktaya kadar klasik fizik terimleriyle ifade
edilebileceği gerçeği ne de bu terimlerin bir şekilde sıradan deneyimlerden
çıkarılmış olması bu durumu değiştirmiyor.

Dolayısıyla benim vurgulamak istediğim şey şudur: Klasik fiziğin
makroskopik nesnelerinin her parçası, atomlar ve atom-altı parçacıklar kadar
‘potansiyeldir’. Atom fiziğinin, bu büyük ölçekli nesnelerin gerçekte
atomlardan oluştuğu savını son derece ciddiye alıyorum. Ancak SX’in atomlara
indirgenebileceği gerçeği X’in de indirgenebilir olduğu anlamına gelmiyor, zira
X ve SX aynı ontolojik düzlemde konumlanmış değiller. Meselenin can alıcı
noktası işte budur. Bir kez daha tekrarlarsak: SX bir potansiyel biçiminde
mevcuttur, oysa X bir ‘varlık ya da olgu’ olarak mevcuttur.[46]    

Kuantum mekaniğinin model yorumlarının bazı varyantları
da Heisenberg ve Smith gibi iki ayrı ontolojik seviyenin varlığından söz etmektedir.
Fakat Smith’in Thomist Yorumunu, sadece kendisine en çok benzeyen bu iki sınıf
yaklaşımdan değil diğer tüm yorumlardan da ayıran ana fikir, mevcut diğer tüm
yorumların Kartezyen düalizmine ya da çatallanmasına dayalı olduğu düşüncesidir.
Bu sadece kuantum fiziği yorumlarını değil klasik fiziği, hatta tüm modern
bilimsel dünya görüşlerini kapsayan bir eleştiridir. Smith’e göre sadece
kuantum mekaniksel tasvirler değil klasik fizik tasvirleri bile fiziksel alana
aitken algıladığımız nesnelerin kendileri cismani alana aittir.

Cismani alan ile fiziksel alan arasındaki fark, ilkindeki
nesnelerin cevhersel bir forma (substantial
form
) sahip olmalarıdır. Fiziksel alana ait varlıklar henüz cevhersel bir
form giymemiş varlıklardır. İslam felsefesinde a’yân-ı sâbite denen bu cevhersel
formlar olmadan cismani dünya var olamaz. Dış dünyadaki nesneleri bilmemize imkân
sağlayan şey de işte bu cevhersel formlardır. Bu bakış açısına göre kuantum
parçacıklarının görevi bir topluluğa varlık verme değil, aksine bir cevhersel
formdan varlık almadır.  

Bu konuya şimdilik Smith’in şu ifadesiyle bir son
verelim: “Bu ontolojik pozisyon sırf felsefi bir spekülasyon konusu değil,
fiziksel keşifler ve özellikle kuantum teorisinin sonuçları itibariyle, tabii
ki realist bir duruşa bağlı kalmak kaydıyla, bize adeta dayatılan bir
pozisyondur.”


Dipnotlar:

[1]
Wolfgang Smith, Quantum Enigma,
Sophia Perennis, Hillsdale NY 2005.

[2]
Hans Dehmelt, “A single atomic particle forever floating at rest in free space”
Physica Scripta, T22, p.102, 1988.

[3]
QED: The Strange Theory of Light and
Matter
, Princeton: Princeton University Press, 1988, p.7.

[4]
Wolfgang Smith, a.g.e.

[5] https://plato .stanford.edu/entries/qm-decoherence/index.html#note-13 (Erişim tarihi: 30.05.2019).

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics (Erişim tarihi: 28.05.2019). Bu makalenin omurgasını, bu siteden yapılan tercümeler oluşturmaktadır. 

[7]
Maximilian Schlosshauer, et al., “A Snapshot of Foundational Attitudes Toward
Quantum Mechanics”. Studies in
History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of
Modern Physics
. 44 (3): 222–230, 2013.

[8] Steven
Weinberg, The Trouble with Quantum
Mechanics
, New York Review of Books, 2017.

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation (Erişim tarihi: 29.05.2019)

[10]http://www.naturalthinker.net/trl/texts/Heisenberg,Werner/Heisenberg,%20Werner%20-%20Physics%20and%20philosophy.pdf (Erişim tarihi: 03.06.2019).

[11] https://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/ (Erişim tarihi: 29.05.2019).

[12]
John Honner, “Niels Bohr and the Mysticism of Nature”, Zygon: Journal of Religion & Science, 17–3: 243–253, 2005.

[13]
Niels Bohr, “The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic
Theory”, Nature, 121 (3050):
580–590, 1928.

[14]
Wolfgang Smith, The Wisdom of Ancient
Cosmology
, The Foundation for Traditional Studies, Oakton VA 2004.

[15]
“Bell’s Theorem and World Process” Il
Nuovo Cimento
, 29B, p.271, 1975.

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie–Bohm_theory (Erişim tarihi: 30.05.2019).

[17]
Dekoherans kavramının daha ayrıntılı bir izahı ve farklı
KM yorumlarındaki işlevi için 5 numaralı dipnotta verilen kaynağa bakınız.

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt71-1 (Erişim tarihi: 30.05.2019).

[19] Alexander Wendt, Quantum Mind and Social Science, Cambridge University Press, 2015.

[20]
David Albert, Barry Loewer, “Interpreting the Many-Worlds Interpretation”, Synthese, 77 (November):
195–213, 1988.

[21]
Eugene Wigner, Henry Margenau, “Remarks on the Mind Body Question, in
Symmetries and Reflections, Scientific Essays”, American Journal of Physics, 35 (12): 1169–1170, 1967.

[22]
Massimiliano Proietti, et al.  “Experimental rejection of observer-independence
in the quantum World”
, 2019.

[23]
Zvi Schreiber, “The Nine Lives of Schrödinger’s Cat”, 1995.

[24]
Henry Stapp, “Quantum Theory and the Role of Mind in Nature”, Foundations of Physics, 31 (10):
1465–1499, 2001.

[25]
A. Einstein to W. Heitler, translated in A. Fine, Einstein’s Interpretations of Quantum Theory, p. 262, 1948.

[26] Roland Omnès, Quantum Philosophy, Princeton University Press, 1999. III. Kısım, özellikle IX. Bölüme bakınız.

[27]
Einstein in Albert Einstein:
Philosopher-Scientist
, ed. P.A. Schilpp, Harper & Row, New York.

[28]
Raed M. Shaiia, “On the Measurement Problem”, International Journal of Theoretical and Mathematical Physics, 4 (5):
202–219, 2014.

[29]
Carlo Rovelli, “Relational quantum mechanics”, International Journal of Theoretical Physics, 35: 1637–1678, 1996.

[30] https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics#cite_note-2 (Erişim tarihi: 31.05.2019).

[31]
John Cramer, “Transactional Interpretation of Quantum Mechanics”, Reviews of Modern Physics, 58 (3):
795-798, 1986.

[32]
Edward Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian
Mechanics”, Phys. Rev. 150 (4):
1079–1085, 1966.

[33]
Roumen Tsekov, (2012). “Bohmian Mechanics versus Madelung Quantum
Hydrodynamics”, Ann. Univ. Sofia,
Fac. Phys. SE
: 112–119, 2012.

[34]
G.C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber, “A Model for a Unified Quantum
Description of Macroscopic and Microscopic Systems”, L. Accardi et al. (eds),
Quantum Probability and Applications,
Springer, Berlin, 1985.

[35]
Roger Penrose, The Emperor’s New
Mind
, Oxford, England: Oxford
University Press, pp. 475–481, 1989.

[36]
Arthur Jabs, “A conjecture concerning determinism, reduction, and measurement
in quantum mechanics”, Quantum Studies:
Mathematics and Foundations
, vol. 3, issue 4, p. 279-292, 2016.

[37] Garrett Birkhoff, John von Neumann, “The Logic of Quantum Mechanics”, Annals of Mathematics, 2nd Ser. 37 (4): 823–843, 1936.

[38]
Christopher G. Timpson, Information, Immaterialism, Instrumentalism: Old and
New in Quantum Information, 2007.

[39]
John A. Wheeler, “Information, physics,
quantum: The search for links
”, In Zurek, Wojciech Hubert. Complexity,
Entropy, and the Physics of Information, Addison-Wesley, 1990.

[40]
 Jürgen Schmidhuber, “Algorithmic
Theory of Everything”
, 2000.

[41] https://plato.stanford.edu/entries/qm-modal/ (Erişim tarihi: 01.0.2019).

[42] https://wikipedia.org/wiki/Wheeler–Feynman_absorber_theory (Erişim tarihi: 01.0.2019).

[43]
Yakir Aharonov, Lev Vaidman, “The Two-State Vector Formalism of Quantum
Mechanics: an Updated Review”, In: Juan Gonzalo Muga, Rafael Sala Mayato, Íñigo
Egusquiza (eds.): Time in Quantum
Mechanics, Volume 1, Lecture Notes in Physics
734, pp. 399–447, 2nd
ed., Springer, 2008.

[44]
Mark Sharlow, “What Branching Spacetime
might do for Physics”
, p.2.

[45]
P. A. M. Dirac, “The inadequacies of
quantum field theory”
, in Paul Adrien Maurice Dirac, B. N. Kursunoglu and
E. P. Wigner, Eds., Cambridge University, Cambridge, p. 194, 1987.

[46]
W. Smith, Quantum Enigma.