Ekonomi-Politik

2 Ekim 2017

Astroloji, Bilim Ve Astro Kültür

Bir ada etrafındaki denizden, bir balık ve yosun içinde yaşadığı sudan ayrı düşünülemez. Hepsi birbirleri ile türlü biçimlerde etkileşerek bir bütünselliği oluşturur. Deniz, saf bir su parçasını değil, içindeki tüm oluşum ve yaşamların tümü ile birlikte bir bütünselliği ifade eden bir kavramdır. Benzer şekilde, Evren, Gökyüzü ve Dünya’da birbirinden kopuk ve ayrışmış değildir. Yeryüzündeki canlıların ve insanların, bir parçası oldukları Gökyüzü ve Evrenle ilişkilendirilmesi çok doğaldır. Hal böyle iken, insan […]
1 Ekim 2017

“Astroloji Ve Vahdet-i Vücûd” Yazısı Üzerine Bir Eleştiri

* İzzet Erş’in Düşün-ü-yorum Bülteni 71. sayısında yayımlanan “Astroloji ve Vahdet-i Vücûd” başlıklı yazısına istinaden. “Yazılarını büyük zevkle okuduğum ve faydalandığım İzzet ERŞ’in Düşünüyorum dergisinin 2016-Kasım sayısında yer alan “Astroloji ve Vahdeti Vücud“ başlıklı yazısını okudum. Astrolojinin hayli tartışmalı olan yerini konu alan bu yazıda katılmadığım bazı hususları paylaşmak isterim. Yapıcı bir katkısı olması dileği ve sevgili İzzet’e en derin sevgilerimle..”   Astroloji ve Astronomi ayrımı ve Astrolojinin bir bilim olup […]
25 Ocak 2017

Milliyetcilik ve Kimlik

Bir milletin mensubu olmaktan övünç duymakla, “millet”, “milliyetçilik” gibi “sınır koyucu ve sınır koruyucu” kavramlardan utanç duymak çoğu zaman “övünç” ya da “utanç” duyguları taşıyan kişinin içinde var olduğu tarih diliminin gündelik olayları üzerinden şekillenir. Uzaya mekik gönderebilen bir millete mensup kişi mensup olduğu milliyetten övünç duyarken, açlık ve şiddet problemleriyle uğraşan bir milletin mensubu kendi milliyetinden utanç duymakta zorlanmamaktadır. Başarıların, övünçlerin olduğu coğrafyalarda “milliyetçilik” masum ve hatta modern bir […]
25 Ocak 2017

Tanrının Çocukları “Dokunulmazlar”

Gücü ve ulaşılamazlığı çağrıştıran ‘’Dokunulmaz’’ kelimesi, Hindistan’da var olan  kast sistemine göre,  değeri olmayan ve dokunulduğunda kirlenildiğine inanılan bir insan gurubunu tanımlamaktadır. Yüksek bilinç ve  hoşgörü felsefesine sahip Hindistan’da, Hindu Kutsal metinleri olan  Vedalar’da rastlanılmayan bir türde olan bu ayrımcı görüşün nasıl ortaya çıktığı çok net bilinmemekle birlikte,  kast  kelimesinin anlamı araştırıldığında bazı fikirler oluşmaktadır. İngilizlerin 1610 yıllarında kullanmaya başladığı “Caste” kelimesi, Portekizceden gelir. Casta  “cins, ırk, kast”; casta raça […]
14 Aralık 2016

Devlet ve Sınır Bağlamında Türk-Kürt Sorunu

Sınır hem belirleme hem de olumsuzlamadır. Hidrojen atomunun son yörüngesinde tek elektrona sahip olması bakımından Hidrojen olarak belirlenmesi aynı zamanda onun iki elektronlu Helyum atomu olmadığını anlatır. Sınır kavramı ile belirlenenin, belirlenimini kazandığı şey olarak kalabilmesi, geçici olmasını getirir. Varlığa özdeş belirlilik Nitelik, Varlık için dışsal, ilgisiz belirlilik Nicelik ve her ikisinin birliği olarak bunları dengede tutan Ölçü’dür. Ölçünün yitirildiği her sistem dış sınırını yitirmiş sistemdir ve dolaysız Varlığın eytişiminin […]
20 Kasım 2016

Modern Dünyada Sınırlar

Sınır çalışmaları literatüründe “sınır” olgusunu ifade etmek için üç farklı kavram kullanılır: border, boundary vefrontier. Genel hatlarıyla ifade etmek gerekirse, border bir siyasi birimin egemenlik alanını kesin bir şekilde sınırlayan hatta işaret ederken, boundary siyasi birimin otoritesinin ve etkinlik alanının en son nerelere kadar ulaştığını gösterir; frontier ise siyasi birimin kendi sınırları dışında yöneldiği ve etkinlik kurmaya çalıştığı alanı tanımlamak için kullanılır. Border egemen ulus-devlete atıfla anlam kazanan, dolayısıyla modern döneme ait bir kavramdır. Boundary kavramı ise daha çok modern […]
19 Kasım 2016

Falih Rıfkı Atay “Çankaya”da Anlatıyor

Kurtuluş Savaşı’ndan önceki yıllarda… Biz ahir zamanlık kâbusu ile gözlerimizi açardık. Bu devlet kurtulmaz, bu millet adam olmaz, Moskof ve Avusturya gavuru bizi yaşamaya bırakmaz, ilk gençlikte hep işittiğimiz sözler bunlardır. İstanbul’da hayat denilebilecek ne varsa Hıristiyanlarda ve yabancılardadır. Kapitülasyonlar, yabancılar tarafından baskılar ve gündelik müdahaleler Türk ve Müslüman halkın az çok aydıncalarını iyileşmez bir aşağılık duygusu altında ezmektedir. Saray, can havli ile şeriatçılığa sarılmıştır. Medrese takımı, halka bu kara […]
19 Kasım 2016

İdeoloji

Modern dünyada sosyal bilimcilerin en çok üzerinde durduğu ve tartıştıkları kavramlardan birisi de ideolojidir. İdeolojiler, post-modern söylemle birlikte, küreselleşmenin varlığını yaşamın her alanında hissettirmesine rağmen, hem siyaseti hem de bu işin teorisiyle uğraşan teorisyenleri, dün olduğu gibi bugün de meşgul etmektedir. Sözlük anlamıyla ideoloji kavramı, “Şu ya da bu ölçüde tutarlı inançlar kümesi; siyasi ya da toplumsal bir öğreti meydana getiren ve siyasi ve toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, inanç ve […]
19 Kasım 2016

“23 Nisan”ı Kutlamak Üzere

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929’da “23 Nisan” gününü tüm dünya çocuklarına armağan eder; böylece 23 Nisan günü 1929’dan itibaren, ulusal egemenliğin yanı sıra “Çocuk Bayramı” olarak da kutlanmaya başlanır. Bir günü “bayram” olarak kutlamanın olmazsa olmaz ön koşulu tabii ki var olabilmektir. Bayramın kutlanabilmesi için bu, “yaşamda olabilme” önkoşulunun yanına bir de “emniyette hissetme” duygusunu eklememiz gerekebilir; zira güvenliğinden endişen eden birinin bayram kutlayabilecek bir ruh durumu içinde bulunabileceğini […]