Yayın İlkelerimiz

Düşünüyorum Dergisi Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabilmesi için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir:

 1. Yazılar, Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın varoluş ilkeleriyle çelişmemelidir. Buna göre, “Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı ‘sürekli bilgi topluluğu’ oluşturmak, aydınlanmayı ‘evrensel insan toplumu ülküsü’ doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.”
 2. Her bir yazının kendine ait uygun bir başlığı ve iç bütünlüğü olmalıdır.
 3. Yararlanılan kaynakların, esinlenilen fikirlerin, kullanılan harita, çizelge, fotoğraf, şekil veya tabloların alındığı asıl yerler kaynak gösterilmelidir. Metinde yer alan alıntı veya atıfların referans bilgileri bulunmayan yazılara yer verilmeyecektir.
 4. Yazarın kendi görüşünü bildirdiği alanlar dışında başvurduğu kaynakların hepsi, yaygın kullanılan bir kaynak gösterme stiliyle (APA, Chicago gibi) belirtilebilir.
  Örneğin;
  Tek yazarlı bir kitap için atıf yapılırken metin içinde yazarın adı geçmiyorsa, (Hegel, 2016, s. 48)
  Metin içinde yazarın adı geçiyorsa, “Hegel’in de dediği gibi (2016, s. 48) çelişki diyalektiğin…
  Kaynakçada ise Hegel, G. W. (2016). Tarihte Akıl. (Ö. Sözer, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları. gibi gösterilebilir.
 5. Ana metindeki konuyla doğrudan ilişkisi bulunmayan ancak yazıldığında savunulan fikre katkı sağlayacak veya başka görüşlere kapı açacak olan açıklamalar ile internet temelli kaynaklar ve bunların atıfları dipnotta verilebilir.
 6. Gönderilen yazıların öncelikle benzerlik (intihal) oranlarına bakılacak olup, %30’un üzerinde benzerlik oranı çıkan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, yalnızca alıntılardan oluşan yazılar da kabul edilmeyecektir.
 7. Her ne kadar paylaşımlar, yazarın sorumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar belirli bir siyasi görüşün propagandasını içermemelidir. Yazılarda hakaret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.
 8. Yazılar, Microsoft Word (doc, docx) dosyası olarak gönderilmelidir.
 9. Gönderilen yazılar başka bir dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisiyle paylaşılmalıdır. Yazının bültenimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başkasına ait olduğunun tespit edilmemiş olması Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumluluğu altındadır.
 10. İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulunan veya eksik kaynakça kullanılan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın kendisinden talep edilecektir.
 11. Eğer tematik bir sayı için duyuru yapıldıysa; yazılar belirtilen tarihe kadar iletilmelidir. Ayrıca yazardan talep edilen revizyonların da bir hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.