Hint İrfanı

27 Ekim 2016

Dünyada çeşitli kültürler, dolayısıyla da çeşitli inanç, düşünce ve felsefeler vardır. Bu kültürlerin en eskilerinden biri de Hint Kültürü’dür.

Çeşitli ırkların kaynaştığı ve birbirlerinin içinde eridiği Hindistan, genellikle ‘Dinsel Felsefe’nin beşiği sayılır. Hindistan’da en basit inançlar bile bir felsefe değeri taşır. Hint’e ait felsefenin ayırt edici özelliği bireysel oluşudur. Bu felsefenin dış görünüşü altındaki öz, öğretilemez ve öğrenilemez. Her kişi, kendi kurtuluşunu sağlayacak bu özü ancak kendi derin düşüncesiyle (tefekkür) elde edebilir.

Bireysel derin düşünme, gizemciliğin (tasavvuf) de kaynağıdır. Bu nedenle Hindistan gizemciliğin gerçek vatanı olarak bilinir. Hindistan’da din ve inanç sayısı binleri bulmaktadır. Bu bakımdan Hint kültürü, inanç çeşitliliği ile dünyada rakipsizdir. Hint inançlarının bir başka özelliği de bütün Hint dinlerinin birbirinden türemiş olmasıdır.

Böylesine binlerce farklı inancın bir arada bulunabilmesi ve birbirlerini tasfiyeye kalkışmamaları büyük bir hoşgörü ortamı yaratmıştır. İnsanlar başkalarının farklı inançta olmalarını tepkiyle değil doğal karşılamaktadır. Bunun nedeni, bireysel derin düşünmenin bütün bu din ve inançların ortak kabulü olmasıdır. Bireysel derin düşünme olgusu Batı dünyasında meditasyon olarak bilinmektedir. Meditasyon, bir ibadet biçimi olmaktan çok bir mistik deneyimdir. Her birey doğrudan doğruya kendinde kendi varlığını deneyimleyerek yaşamı kavramayı amaçlar.

Hint din ve inançlarının temel kaynağı, dünyanın en eski kutsal yazmaları olarak bilinen Rig-Veda’dır (M.Ö. 1500). Brahmanizm ve Hinduizm, Rig-Veda’dan doğmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda Budizm ve Janizm reform niteliğinde ortaya çıkmıştır. Budizm ve Janizm tanrısız din niteliğindedir. Çok zengin felsefi ve mitolojik bir kaynak olan Veda’lara daha sonra Mahabarata ve Ramayana destanları eklenmiştir

Hint’in çok tanrıcılığı, özünde panteist’tir; tek bir tanrının çok görünüşlerini dile getirir. Tüm varolanlar Brahman adında tanrısal tek bir güç olarak soyutlanmıştır. Brahman, tek olmasına karşın üçlü bir biçimde tezahür eder.

Rig-Veda’nın içindeki bilgilere Veda-Anta denmektedir. Veda: Bilgi, Anta: Erek anlamına geldiği için, Vedanta Ereksel-Bilgi, eski dille Gayi-Bilgi anlamına gelir. Demek ki Vedanta, belli bir gayeye yönelik bilgiyi içermektedir. Rig-Veda’da bütün bilgiler bir ilkeye bağlanarak felsefeleştirilmiştir: “Varlığı varlaştıran eylemdir.”

Bu ilkeye bağlı olarak Brahman yaşantıyı; kuramsal bir bilgiyi değil, eylemsel bir irfanı öngörür. Bu yaşamda ne düşündüğünden çok, ne yaptığın önemlidir. Bütün eylemler tek bir gayeye yöneliktir, o da Brahman ile birlik deneyimidir. Böyle bir birlik deneyiminde, insanî ruh Atman ile tanrı Brahman, aynı varlık olarak idrak edilir

Upanişadlar’da (Kutsal Vahiy) yazılı ünlü Vedanta bunu çok güzel ifade eder: “O (Brahman) birdir ve her şeyin görünmez nedeni ve içeriğidir; her şeyle ve her şeyde tecelli eden (görünüşe çıkan) O’dur; O, Atman’dır (nefs) ve dolayısıyla O, sensin.”

Mandukya Upanişad’da Brahman şöyle tanımlanmıştır: 

“O, bütün ilişkilerin ve ilgilerin ötesindedir. Onun hiçbir karşıtı ve hiçbir yönü yoktur. O, düşünülemez ve idrak edilemez. O, her şeyin içinde dinginliğe erdiği (sükûn bulduğu) Brahman’dır.”

Brahmanizm’in en ünlü kişiliği Krişna’dır. Krişna, Brahma ile birleşmiş bir yol gösterici olarak kabul edilir. Krişna’nın sözleri doğrudan Brahma’nın sözleridir; o hiçbir şeyi kendi nefsinden söylemez.

Hint düşünce ve inancını derleyip toparlayan, Mahabaratha destanının belirli bölümlerini de içeren kutsal yazmalar (purana) niteliğindeki en önemli eser Bhagavad Gita’dır. Bu kitapta, tefekkür, amel (edim) ve bilgi hakkında birçok açıklama bulunmaktadır.

Tefekkür (derin düşünme) hakkında:

· Ne zaman geçici olanlardan ilgini kesip yönelişe (gayeye) geçersen ve bu yönelişinde derin düşünmeyle sürekli ve sarsılmaz olursan, işte o zaman Yoga’ya erersin. 

· İnsan, ruhunu saran bütün arzulardan kurtulduğu vakit, kendi nefsiyle kendi rıza ve hoşnutluğunu bulduğunda, o insan için, Hikmet’le yaşıyor denir. 

· Çektiği zorluklar nedeniyle ümitsizliğe düşmeyen, hiddetten ve korkudan kurtulan yolcu Nûr’a kavuşmuş demektir.

Amel (edim) hakkında:

· Hareketsiz kalma, eylemde bulun; çünkü etkinlik hareketsizliğe üstündür; hareketsizlik manevi yaşamı köreltir. 

· Duyguların yeri yüksektir, ancak duyguların üstünde Manas, yani ruhsal merkez bulunur; ruhun üstünde de düşünme, yani Budhi vardır. 

·Düşünmenin üstünde olan özü (zâtı) bilerek kalbini sağlamlaştır.

Bilgi ve Amel hakkında:

· Yoga ile amelden yakasını kurtaran ve bilgi ile kuşkuyu ortadan kaldıran kimse nefsine hâkimdir. O artık tören ve ibadetlerin şeklinden kurtulmuş ve zevke kavuşmuştur.

· Yoga’ya yükselmek için amel gereklidir; Yoga’ya ulaştıktan sonra ise ameli terk etmelidir. Çünkü duygular ve amellerden kalbin bağını kesen Yogi’dir.

· İnsan kendini ancak kendi kurtarabilir; bunun için de insan nefsini yenmelidir.

· Istırap ve acıdan kurtuluşa Yoga denir; Yogi, Atman’ı (Bireysel ruh) Brahman’da (Tümel ruh) ve Brahman’ı da bütün varolanlarda görür ve bütün varolanları Atman’da bulur. Yogi, birliğe (Vahdet) kavuşmuş kişidir.

· Brahma, evreni Om (Aum) sözüyle (sesiyle) yaratmıştır ve bu ses her yerde ve her şeyde tınlamaktadır. Sen de Om sözünü söyle (sesini çıkar) ki o her şeyin kaynağı olan Brahma’ya eresin.

· Om, seni ateşe, güneşe ve nûra kavuşturur.

Hint İrfanı’nın özeti şudur:

“Atman’ın (bireysel ruh, nefs) Maya’nın (aldatıcı görünüşler dünyası) aldatıcılığından Vedanta (ereksel bilgi) ile kurtulup tek ve evrensel hakikat sayılan Brahman ile birleşmesidir.”

Upanişadlar’da Brahman bir inanç değil, bir akıl ilkesi olarak da ele alınmıştır. İnanç ve mistik deneyim yerine düşünmeyi ve bilgi gücünü önermiştir. Bu yolla kendi üstüne düşünerek ve kendini tanıyarak, Atman’ın Brahman’la özdeş olduğunun bilincine varmayı ‘Aydınlanma’ olarak kabul etmiştir.