Ümit Akdemir

29 Eylül 2023

Dağlar ve Nehirler Üstüne

Kadim bilgelikle aşina olanlar 9. yüzyıl Zen yolunun ermişlerinden Qingyuan Weixin’den zuhur eden, “dağlar ve nehirler” üstüne ünlü sözü de iyi bilirler: “Otuz yıl var ki bu yolda çalışmadan önce, dağlar sadece dağdı ve nehirler sadece nehir. Yola düştüğümde seyrimin bir yerinde dağlar birdenbire dağ olmaktan çıktı ve nehirler birdenbire nehir olmaktan çıktı. Ancak bu günlerde dağlar yeniden dağ ve nehirler yine nehir… – Efendim bu yolun sonu nicedir? – […]
12 Temmuz 2021

Kıssa-yı Mansûr

Seyyid Yahya Dede hazretlerinden… Cenâb-ı Hallâc-ı Mansûr Mesnevîsi Gönüller sultânı, aşk ve irfân menba’ı, Pîr-i Sâni-i Halvetî Seyyîd Yahyâ-yi Şirvânî Dedemizin Farsça manzûm eserleri arasında yer alan “Kıssâ-i Mansûr” başlıklı mesnevîsinin aslı 72 beyitten mürekkep olup arûzun hazec bahri “mefaîlûn mefaîlûn mefaîlu” kalıbıyla hakîkat tâliplerine işâret olarak ikrâm olunmuştur. Hak Teâlâ kendine susamış cümle canlara, “fakr” yoluyla Hazret-i Pîr gerçeğini Muhammedî nûr sırrını yaşamayı nasîb ü müyesser eyleye. Ol dem […]