Seyyid Yahya Dede

12 Temmuz 2021

Kıssa-yı Mansûr

Cenâb-ı Hallâc-ı Mansûr Mesnevîsi Gönüller sultânı, aşk ve irfân menba’ı, Pîr-i Sâni-i Halvetî Seyyîd Yahyâ-yi Şirvânî Dedemizin Farsça manzûm eserleri arasında yer alan “Kıssâ-i Mansûr” başlıklı […]