Bülent Gürkan

4 Ağustos 2017

Bilim Felsefesi

Antik Yunan’dan günümüze insanları felsefe yapmaya yönelten şey, her zaman kendilerini bir ara durumda  görmüş olmalarıdır. İnsanın, kendini saran doğa ile kendini aşan sonsuzluk (Tanrı) ya da nesnel dış dünya ile öznel iç dünyası arasındaki sıkışık […]
4 Ağustos 2017

İsa ve Hıristiyan Felsefesinde Tümeller Sorunu

Bilindiği gibi “Tümeller” sorunu ele alındığında Orta Çağların Tini; özellikle de Ortaçağ Avrupa’sının kültür ve inanç yapısıyla, Hıristiyan Felsefesi üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Tümeller sorununun arka tasarı, çok geniş ve derin bir kültürel örgünlüğe sahiptir. Çünkü, dünya uygarlığının […]
3 Ağustos 2017

Nesnel İlişkinlik Kuramı ve Düşündürdükleri

İlişki ve İlişkinlik Çağımızın en yetkin ve devrimci kuramlarının başında ünlü fizikçi Albert Einstein’m açıklamış olduğu ve İngilizce deyişle “The Theory of Relativity” olarak bilinen kuram gelmektedir. […]
3 Ağustos 2017

Bilgi, Bilim, Bilimsellik Kavramları

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, temel sorusu, sorunu ve sorunsalı “Bilgi nedir?” ve “Bilgi nasıl elde edilir?” olmuştur. Bu sorunu çözebilmek için insan her çeşit yolu denemiş, kendini ve kendi dışındaki […]
3 Ağustos 2017

Kültür

Siyasi olarak biçim kazanmış (örgütlenmiş) toplumlar için en önemli şey belli bir biçimde yaşamaktır. Başka bir deyişle, insan onuruna en uygun olan, bu nedenle de en […]
2 Ağustos 2017

Mistisizm ve Bilimsellik

“Mistisizm” ve “Mistik” sözcüklerinin kökeni Eski Yunan Misterlerinde (Sır) bulunmaktadır. Bu sözcük yaklaşık V. yüzyılda yazılmış mistik kitaplar arasında bulunan Dionysios Areopagite’e atfedilen Mistik Teoloji (Theologia […]
1 Ağustos 2017

İnsan Yapısı ve Günümüzde İnsan

İnsanı bir “Bilgi-Eylem Varlığı” temeli üzerinde ele alırsak, insan, her şeyden önce doğal ve nesnel bir varlıktır ve tüm öğeleriyle evrensel yapıya doğrudan bağlıdır. İnsan, aynı […]
30 Temmuz 2017

Gerçek Kavramı Üzerine

Osmanlıca: Vaki, Şen’i; Fransızca: Reel; Almanca: Real; İngilizce: Real; Türkçe: Gerçek. Sözlükteki karşılığı: Bilinçten bağımsız, somut ve nesnel olarak var olan. Etimolojisi: Hint-Avrupa dillerinde mal ve […]
14 Mayıs 2017

Modern Fizik Ve Felsefe

Platon’dan günümüze insanı felsefe yapmaya yönelten şey, onun kendisini bir aradurum içerisinde görmüş olmasıdır. İnsanın, kendisini çevreleyen doğa ile kendisini aşan sonsuzluk (Tanrı) arasındaki sıkışık konumu, […]